Cost of Living Support Icon

Y Rhwydwaith Seren

Mae Seren yn fenter gan Lywodraeth Cymru. Mae'n helpu'r myfyrwyr mwyaf disglair yng Nghymru i gyflawni eu potensial academaidd llawn. Mae'n eu cefnogi i gael mynediad i brifysgolion blaenllaw yng Nghymru, y DU a thramor.

Mae'n gydweithrediad rhwng: 

 • Llywodraeth Cymru

 • Ysgolion gwladol

 • Colegau

 • Prifysgolion blaenllaw

 • Cynfyfyrwyr

 • Awdurdodau lleol

 • Sefydliadau'r trydydd sector

Mae sefydliadau sy'n cymryd rhan yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu gweithgareddau cenedlaethol a rhanbarthol helaeth i fyfyrwyr.

 

Mae mwy o wybodaeth am Rwydwaith Seren ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

 

 

Hybiau Seren

Mae 12 Hyb Seren rhanbarthol ledled Cymru. Mae pob hyb yn gwahodd y myfyrwyr mwyaf disglair i ymuno â'r rhaglen ar ddechrau'r flwyddyn academaidd. Mae'r dewis yn seiliedig ar ganlyniadau TGAU rhagorol.

Arweinir hybiau gan gydlynydd seren ymroddedig sy'n cynllunio ac yn trefnu calendr o ddigwyddiadau. Mae yna hefyd ddigwyddiadau traws-hybiau sy'n galluogi myfyrwyr i fynychu amrywiaeth ehangach o weithgareddau.

 

Cysylltu â Chydlynydd Hyb Seren y Fro

I gysylltu â Chydlynydd Hyb Seren y Fro, cysylltwch â Nisha Shukla:

 


Mae Cylchlythyr Seren yn cael ei ddosbarthu i ysgolion bob pythefnos. Mae'r cylchlythyrau hyn yn rhoi gwybodaeth am weithgareddau cyfredol megis:

 

 • Dosbarthiadau meistr digidol

 • Sesiynau paratoi ar gyfer profion

 • Seminarau

 • Diwrnodau agored

 • Sgyrsiau

 • Ysgolion haf a chyfnodau preswyl

 

Boy sat at desk in class

Sylfaen Seren

Mae Sefydliad Seren yn cefnogi disgyblion mewn grwpiau blwyddyn 8-11. Mae'n helpu dysgwyr i ddewis y Cymwysterau Safon Uwch cywir ar gyfer y llwybrau gradd a gyrfa o'u dewis. Mae hefyd yn helpu dysgwyr i fagu hyder a sgiliau astudio.

 

Mae Sefydliad Seren yn cynnig gweithdai a rhaglenni allgymorth a ddarperir gan brifysgolion neu sefydliadau'r trydydd sector. Bydd y disgyblion a ddewisir yn cymryd rhan mewn profiadau prifysgol bach a ddarperir gan y Brilliant Club a Hyb Seren y Fro. Mae'r profiadau hyn yn helpu myfyrwyr i feithrin sgiliau academaidd a gwybodaeth am brifysgolion a phynciau. 

 

Pupil on laptop

Academi Seren

Mae Academi Seren yn cefnogi dysgu parhaus blynyddoedd 12 a 13. Gall myfyrwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau a phrofiadau allgyrsiol ac uwchgwricwlaidd. Mae cyfleoedd ar gael trwy lwyfannau digidol ac wyneb yn wyneb.

 

Mae dysgwyr yn cael cyngor ac arweiniad i'w helpu i wneud dewisiadau gwybodus. Mae hyn yn cynnwys cyngor ar dderbyniadau, datganiadau personol, a cheisiadau i brifysgolion blaenllaw.