Y Rhwydwaith Seren

Mae Rhwydwaith Seren yn fenter gan Lywodraeth Cymru i gefnogi  myfyrwyr disgleiriaf Cymru i gael mynediad i Brifysgolion blaenllaw yn y DU a thramor.

 Mae rhaglen Seren yn gweithio mewn partneriaeth agos ag ysgolion y wladwriaeth, awdurdodau lleol, prifysgolion, colegau, sefydliadau'r trydydd sector a chyn-fyfyrwyr. 

 

Mae 12 o Hybiau Seren rhanbarthol ledled Cymru dan arweiniad Cydlynwyr Seren i sicrhau bod rhaglen Seren yn cael ei chynnig yn lleol i'r myfyrwyr disgleiriaf o flynyddoedd 8 i 13. 

 

Arweinir Hwb y Fro gan Gydlynydd Seren, sy’n cydweithio â sefydliadau partner, arweinwyr MGTh ac arweinwyr Chweched Dosbarth i sicrhau bod cyfleoedd gan Brifysgolion yn cael eu hyrwyddo i fyfyrwyr.

 

Dosberthir cylchlythyr wythnosol i ysgolion sy'n darparu gwybodaeth am weithgareddau fel dosbarthiadau meistr digidol, paratoi at brofion, seminarau, diwrnodau agored a sgyrsiau. Mae digwyddiadau cenedlaethol Seren hefyd yn cael eu hyrwyddo yn ogystal â rhaglen leol ar gyfer blynyddoedd 12 a 13. 

Boy sat at desk in class

Sylfaen Seren

Cynigir Sylfaen Seren i ddisgyblion yng ngrwpiau blwyddyn 8 – 11 i helpu dysgwyr i wneud y dewisiadau cywir wrth ddethol pynciau Safon Uwch, a fydd yn y pen draw yn eu harwain at y dewisiadau gradd a'r llwybrau gyrfaoedd cywir. 

 

Mae Sefydliad Seren yn helpu gyda magu hyder, sgiliau astudio, cymryd rhan mewn gweithdai a rhaglenni allgymorth a ddarperir gan Brifysgolion neu sefydliadau trydydd sector.

 

Dewisir disgyblion i gymryd rhan mewn profiadau bach yn y Brifysgol drwy'r Clwb Gwych a Hyb Seren y Fro, i roi sgiliau academaidd, prifysgol a gwybodaeth am bynciau i ddysgwyr. 

Pupil on laptop

Academi Seren

Mae Academi Seren ar gyfer grwpiau blwyddyn 12 a 13 i gefnogi eu dysgu parhaus. 

 

Cynigir gweithgareddau allgyrsiol ac uwchgwricwlaidd i fyfyrwyr, ynghyd â phrofiadau drwy lwyfannau digidol neu wyneb yn wyneb.

 

Cynigir cyngor ac arweiniad i ddysgwyr i'w helpu i wneud dewisiadau gwybodus, gan gynnwys cyngor ar dderbyniadau, datganiadau personol, a cheisiadau i brifysgolion blaenllaw. 

More information

I gael rhagor o wybodaeth am Rwydwaith Seren a'r prosbectws diweddaraf, ewch i wefan Seren Llywodraeth Cymru.

 

Seren Llywodraeth Cymru

 

I gysylltu â Chydlynydd Hwb Seren y Fro anfonwch e-bost at Nisha Shukla:

  • NShukla@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Sign up to Seren Newsletters

Sign up to receive Seren newsletters with all the latest news, events and opportunities in partnership with leading universities across the UK.

Rheoli tanysgrifiadau - Polisi Preifatrwydd