Cost of Living Support Icon

Eco-Sgolion

Eco Schools logo

Mae Eco-Sgolion yn rhaglen fyd-eang sy'n ymgysylltu â 19.5 miliwn o blant ar draws 70 o wledydd, gan ei gwneud yn rhaglen addysgol fwyaf ar y blaned. Datblygwyd y rhaglen gan y Sefydliad Addysg Amgylcheddol (FEE) ym 1994 a'i rhedeg yng Nghymru gan Cadwch Gymru'n Daclus.

 

Fe'i cynlluniwyd i rymuso ac ysbrydoli pobl ifanc i wneud newidiadau amgylcheddol cadarnhaol i'w hysgol a'u cymuned ehangach, tra'n adeiladu ar eu sgiliau, gan gynnwys rhifedd a llythrennedd, ac yn cwmpasu Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang.

 

Ewch i wefan Eco-Ysgolion Cymru i gael gwybodaeth lawn a mynediad at adnoddau a digwyddiadau hyfforddi am ddim i athrawon a disgyblion.

 

“Mae ysgolion ym Mro Morgannwg wedi cofleidio'r rhaglen Eco-Ysgolion dros flynyddoedd lawer ac mae cymaint o waith gwych wedi'i gyflawni yn y cyfnod hwnnw. Mae pynciau fel sbwriel, lleihau dŵr, ynni, byw'n iach, bioamrywiaeth, a mwy wedi cael eu hymchwilio'n drylwyr yn yr ystafell ddosbarth a thu hwnt, gan alluogi dysgwyr ifanc i weithredu ymarferol a grymuso eu llais.
 
“Mae ysgolion yn y Fro yn cymryd rhan weithredol yn y rhaglen Eco-Ysgolion ryngwladol, gyda phob ysgol ar gam unigryw o gynnydd. Mae rhai yn ymdrechu tuag at eu statws Baner Werdd, ac mae llawer eisoes wedi cyrraedd statws Platinwm, gan ddangos eu hymrwymiad di-wyro i gynaliadwyedd. Ein nod yw grymuso pob ysgol yn y Fro i gyflawni a chynnal eu gwobr Eco-Ysgolion, gan sicrhau bod y gymuned yn dod hyd yn oed yn fwy gwyrdd yn y blynyddoedd i ddod!”

Cydlynydd Addysg, Julie Giles

 

Am wybodaeth ac ysbrydoliaeth dilynwch:

 

Ymholiadau e-bost cysylltwch â Julie Giles, Cydlynydd Addysg: