Cost of Living Support Icon

Gofal Iechyd a hyfforddiant Ysbyty

Yw eich plentyn o oedran ysgol gorfodol? Ydych chi'n awyddus i gynnal addysg eich plentyn pan na all fynd i'w ystafell ddosbarth?  A fu cytundeb bod eich plentyn yn ddigon da i fanteisio ar y gwasanaeth hwn? Yw e wedi colli 15 diwrnod o ysgol yn ystod y flwyddyn academaidd hon oherwydd ei fod yn yr ysbyty? (Gall hyn fod yn gronnol a chynnwys mwy nag un arhosiad.) 

 

Os yw'r meini prawf hyn yn berthnasol, efallai y bydd gan eich plentyn hawl i hyfforddiant un i un a ariennir o hyd at awr y dydd gan athro'r ysbyty.

 

Yn dilyn cyngor staff meddygol, byddant yn hysbysu ysgol eich plentyn a'r awdurdod lleol. Gall yr ysgol drefnu cyfarfod gyda'r teulu a chynrychiolydd yr AALl. Bydd hyn yn rhoi cyfle i drafod anghenion eich plentyn a chreu cynllun priodol i gefnogi a sefydlu hyfforddiant a chael caniatâd.

 

Os cytunir, bydd staff yr ysbyty yn trefnu i athro weld eich plentyn am hyd at awr y dydd ar gyfer pob diwrnod y bydd yn yr ysbyty. Os yw'ch plentyn yn gorfod mynd i’r ysbyty’n rheolaidd, bydd yr hyfforddiant yn cael ei adolygu gyda chynllun ar gyfer parhad o'r diwrnod ar ôl iddo gael ei dderbyn yn yr ysbyty y tro nesaf.

 

Gall yr addysgu ddigwydd yn ward eich plentyn neu ardal ddynodedig gan gynnig cwricwlwm deinamig a difyr a all weddu i anghenion meddygol ac addysgol eich plentyn. Mae tiwtoriaid yn awyddus i barhau ag unrhyw waith a ddarperir gan yr ysgol - gan gynnwys gwaith cartref! 

 

Bydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnig ar gyflymder y plentyn ac o fewn ei allu i fanteisio arno yn dibynnu ar y rheswm a'r angen iddo fod yn yr ysbyty. Bydd yr ysbyty yn cefnogi ac yn cynnig amgylchedd dysgu difyr - gan ddod â rhywfaint o normalrwydd i ddiwrnod eich plentyn

 

Bydd Tîm Ymgysylltu â Disgyblion Bro Morgannwg yn gweithio'n uniongyrchol gydag ysgol eich plentyn i sicrhau parhad a chysondeb ag addysg eich plentyn ar ôl iddo adael yr ysbyty.

 

Os hoffech gael gwybod mwy, cysylltwch â ni yn Ymgysylltu â Disgyblion: