Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Ymgynghori ynglŷn ag Ysgolion

Ymgynghori ynglŷn ag addysg ac ysgolion ar draws Bro Morgannwg

 

Pam ymgynghori ynglŷn â chynigion i ad-drefnu ysgolion?

Mae ymgynghori cyhoeddus yn rhan allweddol o broses statudol, ac y mae’n rhoi cyfle i chi fynegi barn am y newid mewn addysg a dulliau o drefnu ysgolion sy’n digwydd ar draws y Fro. 

Mae ein proses ymgynghori’n dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a nodir yn y Cod Trefniadaeth Ysgolion (2018).

Drwy ymgynghori â chi, deuwn i ddeall sut y gallai cynigion ynglŷn â newid ysgolion a dalgylchoedd effeithio arnoch.  Cawn glywed eich barn ac unrhyw syniadau ac awgrymiadau sydd gennych. 

Byddwn yn cyflwyno’r holl farnau a syniadau wedyn i Gabinet y Cyngor er mwyn i’w aelodau ddod i benderfyniad ar sail yr hyn y mae pawb sydd wedi ymateb i’r ymgynghoriad yn ei feddwl.  Byddwn yn ymgynghori am fod eich cyfraniad yn helpu i sicrhau bod y newid a gynigiwn yn darparu yn y ffordd orau bosibl ar gyfer anghenion y gymuned yn y dyfodol.
 

 

Ymgynghoriadau yn y gorffennol