Cost of Living Support Icon
HafanBywYsgolionTrefniadau Derbyn i'r Ysgol 2021/2022Ailgynllunio Ysgolion Cynradd yng Ngorllewin y FroCentre for Learning and WellbeingALN phase iii Ysgol Y Deri ExpansionArolwg Addysg Gyfrwng CymraegCanolfan Adnoddau Arbenigol Gymraeg yn Ysgol Gwaun y NantCanolfan Adnoddau Ysgol Uwchradd WhitmoreChanging Stanwell School from Foundation School to Community Maintained SchoolConsultation on a proposal to amalgamate Cadoxton Primary and Nursery SchoolsConsultation on Transforming English Medium Secondary Education in BarryCyfuno Ysgol Babanod Dinas Powys ac Ysgol Iau MurchEglwys y Wig a Marcroes Ysgol Gynradd CymruEhangu Darpariaeth Gynradd yn y Bont-faen (Cam 1)Ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi SantEhangu Ysgol Sant BarucEhangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain NicolasExpanding St Richard Gwyn Catholic High SchoolExpanding Ysgol Iolo MorganwgNursery Provision PenarthAdmission Consultation 2021 2022School Admission Arrangements 2022-23School Admissions Arrangements 2023-24St Brides Church in Wales Primary SchoolSt Helen's Catholic Infant and Junior School AmalgamationTrefniadau Derbyn i Ysgolion 2024/2025Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2025/2026Trefniadau Derbyn i'r Ysgol 2020/21Welsh Medium Secondary School PlacesYmgynghori YsgolionYmgynghoarid ar Ehangiad Cyfrwng Cymraeg yn y BarriYmgynghoriad ar gynnig i sefydlu uned feithrin 60 lle yn Ysgol Gynradd FairfieldYmgynghoriad Dysgu Cymunedol Llanilltud FawrYmgynghoriad SRB ar adleoli i Ysgol Y DdraigYsgol Gymraeg Nant Talwg ac sgol Gyfun Bro Morgannwg Amalgamation

Trefniadau Derbyn i'r Ysgol 2020/21 

Newid i meini prawf gordanysgrifio trefniadau derbyn i'r ysgol ar gyfer trosglwyddo o ysgolion cynradd i uwchradd 

 

Mae Cyngor y Fro yn ymgynghori gyda rhieni ar newid arfaethedig i drefniadau derbyn i ysgolion uwchradd ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/2021.

 

Mae’r Cyngor yn ystyried newid y trefniadau derbyn a’r meini prawf gordanysgrifio ar gyfer ysgolion uwchradd er mwyn sicrhau y bydd y rhai sy’n byw yn nalgylch ysgol yn cael blaenoriaeth uchel o ran cael eu derbyn i ysgol pan fo mwy o geisiadau na’r lleoedd sydd ar gael. Bydd y newid arfaethedig yn blaenoriaethu’r rhai sy’n byw yn nalgylch yr ysgol ac yn cael gwared ar yr ysgol gynradd fwydo fel maen prawf gordanysgrifio. Bydd hyn yn rhoi blaenoriaeth i ddisgyblion sy'n byw yn yr ardal i gael lle yn eu hysgol leol.

  

Rhesymau dros y cynnig

Mae’r trefniadau derbyn sydd ar waith ar hyn o bryd yn blaenoriaethu plant sy’n symud o ysgol gynradd i ysgol uwchradd sy’n mynychu ysgol fwydo ac yn byw yn nalgylch yr ysgol. Byddai’r newid yn atgyfnerthu’r sefyllfa i sicrhau y gall plant fynychu eu hysgol uwchradd leol, yn arbennig gan fod nifer o ddatblygiadau tai mawr yn arwain at gynnydd yn y galw am leoedd ysgol uwchradd mewn ardaloedd penodol.

 

Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i ddarparu ysgolion lleol i blant lleol pan fo hynny’n bosibl. Mae Fforwm Derbyn y Cyngor wedi ystyried y cynnig hwn.

 

Ni fyddai’r trefniadau diwygiedig yn atal rhieni rhag ymgeisio am le mewn ysgol o'u dewis. Bydd yr un opsiynau ar gael, ond pan fo gormod o geisiadau na'r lleoedd sydd ar gael mewn ysgol, byddai byw mewn dalgylch ysgol yn flaenoriaeth uchel wrth ddyrannu lleoedd.

 

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar y cynnig trwy ddarllen y dogfennau canlynol:

 

 

 

Ymateb i'r ymgynghoriad

Mae’r cyfnod ymgynghori ar gyfer yn rhedeg o 14 Ionawr 2019 i 22 Chwefror 2019. Gallwch ymateb i'r ymgynghoriad yn y ffyrdd canlynol:

 

  • Llenwch y ffurflen ymateb ar-lein
  • Llenwch y ffurflen ymateb ar yr ymgynghoriad, y gellir dod o hyd iddi ar ddiwedd y ddogfen ymgynghori, a’i dychwelyd i’r cyfeiriad a roddir.
  • E-bostio’r ffurflen neu’ch sylwadau i Admissions@valeofglamorgan.gov.uk

 

Gweld eich dalgylch 

Gweler y ddolen isod a fydd yn eich galluogi i weld yr ysgol ddalgylch ar gyfer eich cyfeiriad chi 

 

Gweld eich dalgylch 

 

 

Penderfyniadau

Penderfynodd Gabinet Cyngor Bro Morgannwg ar drefniadau derbyn y Cyngor ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21 ar 15 Ebrill 2019 gan gymeradwyo newidiadau i roi blaenoriaeth i’r rheiny sy’n byw yn nalgylch ysgol a chael gwared ar y system ysgol gynradd fwydo fel maen prawf gordanysgrifio.  Daw’r trefniadau yn rhan o’r polisi ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21.

 

Gellir lawrlwytho’r polisi derbyn i ysgolion neu mae copi caled ohono ar gael ar gais drwy gysylltu â’r Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau: