21st Century Schools LogoEhangu Ysgol Y Deri


Ymgynghoriad ar y cynnig i drawsnewid addysg arbenigol (cam iii). 

 

Cyflwyniad i'r cynnig

Ar 9 Gorffennaf 2020, fe gymeradwyodd Rheolwr Gyfarwyddwr y Cyngor strategaeth i drawsnewid addysg arbennig ym Mro Morgannwg i ateb y galw a ragwelir yn y dyfodol ac i ddiwallu anghenion ein dysgwyr mwyaf agored i niwed yn y ffordd orau bosibl. Roedd y strategaeth yn nodi tri maes allweddol:

 1. Sefydlu Canolfan Dysgu a Lles (CDaLl) newydd, a fydd yn disodli Y Daith, uned cyfeirio disgyblion (UCD) y Cyngor;
 2. Sefydlu canolfannau adnoddau arbenigol (CAA) mewn ysgolion prif ffrwd i sicrhau bod dysgwyr yn cael mynediad at addysg brif ffrwd; a hefyd
 3. Cynyddu capasiti Ysgol Y Deri (YYD), ysgol arbennig y Cyngor, i ateb y galw a ragwelir am addysg arbennig.

Ar 2 Tachwedd 2020, fe wnaeth Cabinet y Cyngor awdurdodi’r Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau i gynnal ymgynghoriad rhwng dydd Gwener 6 Tachwedd 2020 a dydd Sul 20 Rhagfyr 2020 ar gynnig i ehangu Ysgol Y Deri (YYD) trwy;

 • Gynyddu capasiti YYD i wneud lle i 150 o ddisgyblion ychwanegol; a
 • Chodi adeilad ysgol newydd ar y safle a ffefrir yn Cosmeston, Penarth ar gyfer mis Medi 2023, a fyddai’n gweithredu fel safle ychwanegol dan reolaeth YYD.

 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn rhoi’r cyfle i chi ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau a fydd yn cael eu hystyried pan fydd Cabinet y Cyngor yn penderfynu sut i fwrw ymlaen.

I gael rhagor o wybodaeth am gamau’r broses ymgynghori statudol, gweler ein canllawiau defnyddiol.

 

Dod o hyd i fwy

  

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad

Mae’r awdurdod yn ddiolchgar i bawb a roddodd o’u hamser i ystyried ein cynnig ac i’r rheiny a fynegodd eu barn i ni. Mae’r adroddiad ymgynghori yn rhoi trosolwg o’r ymatebion a dderbyniwyd ac yn amlinellu ymateb y Cyngor i unrhyw faterion a godwyd. Cafodd yr holl sylwadau eu hystyried gan Gabinet y Cyngor ar 8 Chwefror 2021.  

 

   

Cyhoeddi Hysbysiad Statudol

Mae Cabinet y Cyngor wedi cytuno i gyhoeddi hysbysiad statudol. 

 

  

Yn unol ag adran 49 o’r ‘Ddeddf’, gall unrhyw berson wrthwynebu’r cynnig cyn pen 28 diwrnod o ddyddiad cyhoeddi’r cynigion hynny yw erbyn diwedd y 22 Mawrth 2021.

 

Dylid anfon gwrthwynebiadau at 21stcenturyschools@valeofglamorgan.gov.uk neu:

Paula Ham, Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau,
Cyngor Bro Morgannwg,
Swyddfeydd Dinesig,
Heol Holltwn,
Y Barri
CF63 4RU

 

Bydd y Cyngor yn cyhoeddi crynodeb o unrhyw wrthwynebiadau o’r fath a wneir (ac nad ydynt wedi’u tynnu’n ôl yn ysgrifenedig) yn ystod y cyfnod gwrthwynebu, ynghyd â’i sylwadau ar y gwrthwynebiadau hynny, pan roddir gwybod i randdeiliaid am benderfyniad y cynnig.


Os oes gennych ymholiadau, cysylltwch ag aelod o dîm Ysgolion yr 21ain Ganrif ar 21stcenturyschools@valeofglamorgan.gov.uk.Cwestiynau Cyffredin

 • Beth yw graddfa amser fwriadedig y datblygiad?

  Y bwriad yw y byddai’r cynnig hwn yn cael ei roi ar waith erbyn mis Medi 2023. Byddai gwaith i adeiladu’r ysgol newydd yn dechrau erbyn mis Ionawr 2022 ac yn cael ei gwblhau erbyn mis Awst 2023.

 • Sut fyddai goblygiadau posibl ar gyfer cludiant yn cael eu hystyried fel rhan o’r cynnig hwn?

  Tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor fyddai’n gyfrifol am y broses adeiladu. Byddai contractwr yn cael ei benodi a byddai asesiad trafnidiaeth llawn yn cael ei gynnal fel rhan o’r broses ddylunio. Byddai unrhyw oblygiadau a gâi eu hadnabod yn cael eu hystyried yn nyluniad yr adeilad newydd. Byddai’r contractwr yn cyflwyno cais cynllunio llawn ar gyfer yr adeilad newydd.

 • Pwy fyddai’n rheoli’r broses o adeiladu’r adeilad ysgol newydd?

  Tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor fyddai’n gyfrifol am reoli’r broses adeiladu. Byddai contractwr yn cael ei benodi gan ddefnyddio fframwaith SEWSCAP. Fframwaith adeiladu yw SEWSCAP a ddefnyddir gan 16 o awdurdodau lleol ac sy’n darparu Contractwyr sydd wedi cyn-gymhwyso ac sydd â phrofiad addas i gyflawni Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, ac adeiladau cyhoeddus eraill, sy’n gysylltiedig â phrosiectau i godi adeiladau newydd ac adnewyddu adeiladau presennol y mae eu gwerth yn fwy nag £1.5 miliwn. Byddai rhaglen ymgysylltu’n cael ei llunio i sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn cael eu hysbysu ynghylch y cynnydd ac yn gallu bwydo i mewn i’r broses ddylunio. Byddai cyfarfodydd rheolaidd rhwng y Cyngor, y contractwr a’r ysgol.

   

 • Sut fyddem ni’n cael ein cynnwys trwy gydol y broses ddylunio?

  Byddai rhaglen ymgysylltu’n cael ei llunio i sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn cael eu hysbysu ynghylch cynnydd ac yn gallu bwydo i mewn i’r broses ddylunio. Byddai cyfarfodydd rheolaidd rhwng y Cyngor, y contractwr a’r ysgol. Gellir anfon unrhyw adborth neu feddyliau at Dîm Ysgolion yr 21ain Ganrif yn: 21stcenturyschools@valeofglamorgan.gov.uk 


 

Ysgolian Cwblhawyd yr 21ain Ganrif ym Mro Morgannwg

Ysgol Y Deri - Outside Teaching Space
(Iard Ysgol Y Deri)

Ysgol Dewi Sant - Hall 3
(Ardal hyblyg “Calon yr Ysgol” yn Ysgol Dewi Sant)

Ysgol Y Deri - Reception
(Derbynfa ddiogel Ysgol Y Deri)
Oak Field - Outside
(Golwg o’r tu allan i Ysgol Oak Field)


Am ragor o wybodaeth am rai o Ysgolion yr 21ain Ganrif a adeiladwyd hyd yma ym Mro Morgannwg:

 

Manylion cyswllt