Cost of Living Support Icon

21st Century Schools LogoCanolfan Adnoddau Ysgol Uwchradd Whitmore

Ymgynghoriad ar y cynnig i drawsnewid addysg arbenigol (cam ii).

 

Cyflwyniad i'r cynnig

Ar 9 Gorffennaf 2020, fe gymeradwyodd Rheolwr Gyfarwyddwr y Cyngor strategaeth i drawsnewid addysg arbennig ym Mro Morgannwg i ateb y galw a ragwelir yn y dyfodol ac i ddiwallu anghenion ein dysgwyr mwyaf agored i niwed yn y ffordd orau bosibl. Roedd y strategaeth yn nodi tri maes allweddol:

 1. Sefydlu Canolfan Dysgu a Lles (CDaLl) newydd, a fydd yn disodli Y Daith, uned cyfeirio disgyblion (UCD) y Cyngor;
 2. Sefydlu canolfannau adnoddau arbenigol (CAA) mewn ysgolion prif ffrwd i sicrhau bod dysgwyr yn cael mynediad at addysg brif ffrwd; a hefyd
 3. Cynyddu capasiti Ysgol Y Deri (YYD), ysgol arbennig y Cyngor, i ateb y galw a ragwelir am addysg arbennig.

Fe wnaeth y Rheolwr Gyfarwyddwr awdurdodi’r Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau i gynnal ymgynghoriad o ddydd Llun 5 Hydref 2020 tan ddydd Gwener 20 Tachwedd 2020 ar gynnig i sefydlu canolfan adnoddau arbenigol yn Ysgol Uwchradd Whitmore.


I gael rhagor o wybodaeth am gamau’r broses ymgynghori statudol, gweler ein canllawiau defnyddiol.

 

Penderfyniad

Ar 8 Mawrth 2021, ystyriodd Cabinet Cyngor Bro Morgannwg yr holl ddogfennau perthnasol eraill a phenderfynodd gymeradwyo'r cynnig.

Bydd y cynnig yn golygu y byddai darpariaeth addysgol arbenigol yn cael ei sefydlu yn Ysgol Uwchradd Whitmore ar gyfer disgyblion sydd â Chyflwr ar y Sbectrwm Awtistig (CSA).

Mae adeilad newydd yn cael ei godi ar hyn o bryd ar gyfer Ysgol Uwchradd Whitmore ar ei safle presennol. Dyrannwyd rhan o’r adeilad ar gyfer canolfan adnoddau arbenigol. Cynigir y byddai hyn yn canolbwyntio ar ddisgyblion CSA. Byddai’r ganolfan yn cael ei rheoli gan bennaeth a chorff llywodraethu Ysgol Uwchradd Whitmore. Mae’r ardal wedi’i dylunio i dderbyn hyd at 20 o ddysgwyr. Cynigir y caiff y ganolfan ei sefydlu fis Medi 2021.

Dod o hyd i fwy

 

Os oes gennych ymholiadau, cysylltwch ag aelod o dîm Ysgolion yr 21ain Ganrif ar 21stcenturyschools@valeofglamorgan.gov.uk.

 

Cwestiynau Cyffredin

 • Beth yw graddfa amser fwriadedig y datblygiad?

  Mae’r adeilad ysgol newydd yn YUW i fod i gael ei gwblhau erbyn mis Medi 2021. 

 • Sut fyddai lle yn y Ganolfan Adnoddau Arbenigol yn cael ei ddyrannu i ddisgyblion?

  Byddai’r Cyngor yn dyrannu disgyblion i’r Ganolfan Adnoddau Arbenigol ar y cyd â thîm arwain YUW. Byddai hyn yn seiliedig ar asesiad o anghenion unigol y disgyblion.

 • Pwy fyddai’n rheoli ac yn cefnogi dysgwyr sy’n mynychu’r Ganolfan Adnoddau Arbenigol?

  Byddai YUW yn cael cyllid ychwanegol ar gyfer y Ganolfan Adnoddau Arbenigol i sicrhau bod y cymorth priodol ar gael. Byddai’r ysgol yn penodi arweinydd i reoli’r Ganolfan Adnoddau Arbenigol gyda staff ychwanegol yn cael eu penodi i gefnogi dysgwyr unigol. Diben y Ganolfan Adnoddau Arbenigol yw rhoi cymorth i ddisgyblion i sicrhau eu bod yn gallu cael mynediad at addysg brif ffrwd.

   

 •   

Ysgolian Cwblhawyd yr 21ain Ganrif ym Mro Morgannwg

21stC Schools - Oakfield
(Ysgol Oak Field, 2015)

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg Primary Building Indoor
(Ysgol Bro Morgannwg, 2014)


21stC Schools - Dewi Sant (hall2)
(Ysgol Gymraeg Dewi Sant, 2015)


21stC Schools - Dewi Sant
(Ysgol Gymraeg Dewi Sant, 2015)

 

Manylion cyswllt