Cost of Living Support Icon
HafanBywYsgolionTrefniadau Derbyn i'r Ysgol 2021/2022Ailgynllunio Ysgolion Cynradd yng Ngorllewin y FroCentre for Learning and WellbeingALN phase iii Ysgol Y Deri ExpansionArolwg Addysg Gyfrwng CymraegCanolfan Adnoddau Arbenigol Gymraeg yn Ysgol Gwaun y NantCanolfan Adnoddau Ysgol Uwchradd WhitmoreChanging Stanwell School from Foundation School to Community Maintained SchoolConsultation on a proposal to amalgamate Cadoxton Primary and Nursery SchoolsConsultation on Transforming English Medium Secondary Education in BarryCyfuno Ysgol Babanod Dinas Powys ac Ysgol Iau MurchEglwys y Wig a Marcroes Ysgol Gynradd CymruEhangu Darpariaeth Gynradd yn y Bont-faen (Cam 1)Ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi SantEhangu Ysgol Sant BarucEhangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain NicolasExpanding St Richard Gwyn Catholic High SchoolExpanding Ysgol Iolo MorganwgNursery Provision PenarthAdmission Consultation 2021 2022School Admission Arrangements 2022-23School Admissions Arrangements 2023-24St Brides Church in Wales Primary SchoolSt Helen's Catholic Infant and Junior School AmalgamationTrefniadau Derbyn i Ysgolion 2024/2025Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2025/2026Trefniadau Derbyn i'r Ysgol 2020/21Welsh Medium Secondary School PlacesYmgynghori YsgolionYmgynghoarid ar Ehangiad Cyfrwng Cymraeg yn y BarriYmgynghoriad ar gynnig i sefydlu uned feithrin 60 lle yn Ysgol Gynradd FairfieldYmgynghoriad Dysgu Cymunedol Llanilltud FawrYmgynghoriad SRB ar adleoli i Ysgol Y DdraigYsgol Gymraeg Nant Talwg ac sgol Gyfun Bro Morgannwg Amalgamation

Trefniadau Derbyn i'r Ysgol 2021/2022

Mae Cyngor y Fro yn ymgynghori ar gynnig i newid trefniadau derbyn i ysgolion cymunedol ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/2022 o ran newid i ddalgylchoedd ysgolion uwchradd a diwygiad bychan i feini prawf gordanysgrifio ysgolion cynradd.

 

Bydd y newidiadau a gynigir yn sicrhau dosraniad mwy cytbwys o leoedd ysgol i ateb y galw yn y dyfodol gan ddisgyblion sydd angen lle ysgol o fewn dalgylchoedd diffiniedig. Bydd y diwygiad yn blaenoriaethu’r rhai sy’n byw agosaf at ysgol gynradd pan fo nifer y ceisiadau o’r tu fewn i ddalgylch yn fwy na’r nifer o leoedd sydd ar gael fydd yn cefnogi mynychu ysgol leol plentyn.

 

Mae mwy o wybodaeth ar y cynnig i'w gael yn y dogfennau canlynol:

 

  

Mapiau ardaloedd dalgylch ysgol uwchradd presennol ac arfaethedig:

 

 

 

Ymateb i'r ymgynghoriad

Mae’r cyfnod ymgynghori ar gyfer yn rhedeg o 11 Rhagfyr 2019 i 3 Chwefror 2020. Gallwch ymateb i'r ymgynghoriad yn y ffyrdd canlynol:

 

 

Penderfyniadau

Penderfynodd Gabinet Cyngor Bro Morgannwg ar drefniadau derbyn y Cyngor ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22 ar 23 Mawrth 2020 a chymeradwyodd newidiadau i gynnwys mân ddiwygiad i’r meini prawf gordanysgrifio ar gyfer ysgolion cynradd cymunedol i sicrhau bod y rheiny sy’n byw mewn dalgylch ysgol yn cael blaenoriaeth uwch ar gyfer eu derbyn i ysgol, a diwygiad i ddalgylchoedd ysgolion uwchradd er mwyn alinio dalgylchoedd ysgolion uwchradd yn well â chapasiti’r ysgolion. Daw’r trefniadau yn rhan o’r polisi ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22.

 

Gellir lawrlwytho’r polisi derbyn a llythyr i ysgolion neu mae copi caled ohono ar gael ar gais drwy gysylltu â’r Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau: 

 

Y newidiadau a gytunwyd i ddalgylchoedd yr ysgolion uwchradd yw:

 

Ardal y Barri

Ysgol Uwchradd Pencoedtre

  • Trosglwyddo ardal Gwenfô i ddalgylch Ysgol Gyfun Sant Cyres.

Ysgol Uwchradd Whitmore

  • Diddymu statws dalgylch deuol y Rhws ac Ysgol Uwchradd Whitmore.
  • Trosglwyddo ardal y Rhws i Ysgol Gyfun y Bont-faen. 

Ardal y Bont-faen

Ysgol Gyfun y Bont-faen

  • Cynyddu poblogaeth y dalgylch trwy gynnwys ardaloedd yn y Rhws ynddo.

Ardal Llanilltud

Ysgol Llanilltud Fawr

  • Trosglwyddo ardal y Rhws i ddalgylch y Bont-faen.

Ardal Penarth

Ysgol Gyfun Sant Cyres

  • Cynyddu poblogaeth y dalgylch trwy gynnwys ardaloedd Gwenfô, Penarth a’r Sili i’r dalgylchoedd.