21st Century Schools LogoEhangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas

Ymgynghoriad ynghylch y cynnig i newid ystod oedran disgyblion yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas o 4-11 oed i 3-11 oed i sefydlu dosbarth meithrin sy’n cynnwys 24 o leoedd rhan-amser o fis Medi 2023.

 

 

Cyflwyniad i'r cynnig

Mae’r cynnig yn un i newid ystod oedran disgyblion yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas o 4-11 oed i 3-11 oed i sefydlu dosbarth meithrin sy’n cynnwys 24 o leoedd rhan-amser o fis Medi 2023.

 

Mae’r cynnig hwn yn cael ei ystyried dan adran 2.3 o’r Cod Trefniadaeth Ysgolion (2018). Mae’r adran hon yn cyfeirio at Newidiadau a Reoleiddir i ysgol, sy’n cynnwys newid ystod oedran ysgol o flwyddyn neu fwy.

 

Mae ysgol newydd â 126 o leoedd gyda 24 o leoedd meithrin rhan-amser ychwanegol ar gyfer Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas wedi cael ei chynnwys fel rhan o raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. Cynigir y byddai Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas yn symud i mewn i’r adeilad hwn erbyn mis Medi 2023 i ateb y galw uwch. Er bod trosglwyddo’r ysgol i’r adeilad newydd wedi’i gynnwys fel rhan o’r ymgynghoriad hwn, nid yw’n ddarostyngedig i’r broses statudol gan y byddai’r trosglwyddiad yn digwydd ar y safle presennol sy’n golygu ei fod o fewn 1.609344 o gilometrau (1 filltir) i leoliad presennol yr ysgol. 

 

Hysbysiad Statudol

Penderfynodd yr Awdurdod gyhoeddi'r Hysbysiad Statudol ar gyfer y cynigion yng Nghyfarfod y Corff Llywodraethol ar 16 Mai 2022. Cyhoeddwyd yr Hysbysiad Statudol ar gyfer y cynnig ar 13 Mehefin 2022 a gellir ei weld isod:

 

Daeth y cyfnod gwrthwynebu i ben ddydd Mawrth 12 Gorffennaf 2022. Ni fydd unrhyw wrthwynebiadau a dderbynnir ar ôl 12 Gorffennaf 2022 yn cael eu hystyried gan y Corff Llywodraethol.

 

Bydd y Corff Llywodraethol yn cyhoeddi crynodeb o unrhyw wrthwynebiadau o’r fath a wnaed (ac nad ydynt wedi’u tynnu’n ôl yn ysgrifenedig) yn ystod y cyfnod gwrthwynebu, ynghyd â’i sylwadau ar y gwrthwynebiadau hynny, pan roddir gwybod i randdeiliaid am benderfyniad y cynnig.

 

Adroddiad Ymgynghori

Gofynnodd Corff Llywodraethol Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas i Dîm Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu y Cyngor gynnal ymgynghoriad rhwng 1 Chwefror 2022 a 15 Mawrth 2022 ar y cynigion i newid yr ystod oedran isaf o ddisgyblion yn yr ysgol o 4 i 3, i gynnwys 24 o leoedd meithrin rhan-amser o fis Medi 2023. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 15 Mawrth 2022 ac ystyriodd y Corff Llywodraethol yr Adroddiad Ymgynghori ar gyfarfod 26 Mai 2022. Mae’r Corff Llywodraethol yn ddiolchgar i bawb a roddodd o’u hamser i ystyried y cynnig ac i’r rhai a roddodd eu barn inni.

 

Mae’r adroddiad ymgynghori, y llythyr, yr asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb a’r asesiad o’r effaith gymunedol ar gael i’w lawrlwytho isod:

 

 

 

Os hoffech gopi caled o’r adroddiadau, cysylltwch ag aelod o’r Tîm Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu yn: sustainablecommunitiesforlearning@valeofglamorgan.gov.uk neu ar 01446 709 828

 

Er eu bod yn cael eu hystyried fel rhan o'r adroddiad ymgynghori, ni fydd ymatebion a dderbynnir gan ymgyngoreion sy'n gwrthwynebu'r cynigion hyn yn cael eu trin fel gwrthwynebiadau statudol. Byddai gwrthwynebiad statudol yn rhan o’r cyfnod rhybudd statudol, os caiff ei gymeradwyo yn y cam nesaf, gan y Corff Llywodraethol.

 

Os dymunwch wrthwynebu’r hysbysiad yn ystod cam nesaf y broses, bydd angen ichi wneud hynny’n ysgrifenedig yn ystod y cyfnod gwrthwynebu statudol. I ddysgu mwy am gamau’r broses ymgynghori statudol, darllenwch ein canllaw defnyddiol.

 

Camau Blaenorol

Cynhaliwyd ymgynghoriad rhwng 1 Chwefror 2022 a 15 Mawrth 2022. Gellir gweld gwybodaeth am yr ymgynghoriad isod:

 

Mae copïau caled o’r dogfennau uchod ar gael ar gais drwy gysylltu â’r Tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif ar sustainablecommunitiesforlearning@valeofglamorgan.gov.uk neu 01446 709828

 

Er eu bod yn cael eu hystyried fel rhan o'r adroddiad ymgynghori, ni fydd ymatebion a dderbynnir gan ymgyngoreion sy'n gwrthwynebu'r cynigion hyn yn cael eu trin fel gwrthwynebiadau statudol. Byddai gwrthwynebiad statudol yn rhan o'r cam nesaf a elwir yn gyfnod rhybudd statudol. 

 

 

Cwestiynau Cyffredin

 • Beth yw’r raddfa amser fwriadedig ar gyfer datblygu adeilad newydd yr ysgol?  

  Mae gwaith adeiladu’n debygol o ddechrau o fis Gorffennaf 2020. Y cynnig yw y byddai’r ysgol newydd yn agor erbyn mis Medi 2021.

   

 • Pwy fyddai’n rheoli’r broses o adeiladu adeilad newydd yr ysgol?   

   

   

  Tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor fyddai’n gyfrifol am reoli’r broses adeiladu. Byddai contractwr yn cael ei benodi gan ddefnyddio fframwaith SEWSCAP. Fframwaith adeiladu yw SEWSCAP a ddefnyddir gan 16 o awdurdodau lleol ac sy’n darparu Contractwyr sydd wedi cyngymhwyso ac sydd â phrofiad addas i gyflawni Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, ac adeiladau cyhoeddus eraill, sy’n gysylltiedig â phrosiectau i godi adeiladau newydd ac adnewyddu adeiladau presennol y mae eu gwerth yn fwy nag £1.5 miliwn. Byddai rhaglen ymgysylltu’n cael ei llunio i sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn cael eu hysbysu ynghylch y cynnydd ac yn gallu bwydo i mewn i’r broses ddylunio. Byddai cyfarfodydd rheolaidd rhwng y Cyngor, y contractwr a’r ysgol.

   

 • A fyddai adeiladu’r ysgol newydd yn tarfu ar staff, disgyblion a phreswylwyr lleol? 

  Cynigir y bydd adeilad newydd yr ysgol yn cael ei godi ar y safle presennol a fyddai’n golygu y terfir rywfaint ar staff, disgyblion a phreswylwyr lleol yn ystod y cam adeiladu. Byddai’r ysgol yn cydweithio’n agos â Thîm Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor i sicrhau y terfir gyn lleied â phosibl trwy gyfyngu ar amseroedd danfon deunyddiau a chydweithio â rheolwr y safle.

   

 • A fyddai trefniadau wrth gefn yn cael eu rhoi ar waith yn ystod y broses o adeiladu’r ysgol newydd i sicrhau bod disgyblion yn gallu defnyddio mannau awyr agored?

  Gan y byddai’r adeilad newydd arfaethedig yn cael ei godi ar y safle presennol, byddai’r ysgol yn colli mannau awyr agored yn ystod y cam adeiladu. Yn ystod yr amser hwn, byddai’r ysgol yn cydweithio’n agos â thîm Ysgolion yr 21ain Ganrif i sicrhau bod gan ddisgyblion fynediad at ddigon o fannau awyr agored ac nad yw’r cwricwlwm yn cael ei beryglu. Byddai’r ysgol yn cydweithio’n agos gyda’r tîm adeiladu i sicrhau bod disgyblion yn cael eu cynnwys trwy gydol y broses a bod y cwricwlwm yn cael ei wella trwy ymweliadau rheolaidd â’r safle.

   

   

 • Sut fyddwn ni’n cael ein cynnwys trwy gydol y broses ddylunio? 

  Byddai rhaglen ymgysylltu’n cael ei llunio i sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn cael eu hysbysu ynghylch cynnydd ac yn gallu bwydo i mewn i’r broses ddylunio. Byddai cyfarfodydd rheolaidd rhwng y Cyngor, y contractwr a’r ysgol. Gellir anfon unrhyw adborth neu feddyliau at Dîm Ysgolion yr 21ain Ganrif yn: 21stcenturyschools@valeofglamorgan.gov.uk 

    

 

Previous Proposal

Cyflwyniad i'r cynnig

Mae’r cynnig yn un i newid ystod oedran disgyblion yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas o 4-11 oed i 3-11 oed i sefydlu dosbarth meithrin sy’n cynnwys 48 o leoedd rhan-amser o fis Medi 2021, ac ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas o 126 o leoedd i 210 o leoedd o fis Medi 2021.

 

Mae ysgol newydd â 210 o leoedd ar gyfer Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas wedi cael ei chynnwys fel rhan o raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor. Cynigir y byddai’r ysgol newydd yn cael ei hadeiladu ar y safle presennol, gyda’r holl staff a disgyblion yn trosglwyddo i’r adeilad newydd erbyn mis Medi 2021.

  

Rhesymau dros y cynnig

Mae angen ateb y galw yn y dyfodol o'r datblygiadau tai newydd yn y Fro, yn ogystal â gwella'r cyfleusterau addysgol yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas.

 

 • Mae nifer o ddatblygiadau tai ar raddfa fawr wedi'u cynllunio ar gyfer ardal Bro Morgannwg sydd angen lleoedd ysgol ychwanegol. Mae cynyddu nifer y lleoedd ysgol yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas o 126 i 210 yn cynnig model mwy effeithlon a chynaliadwy nag agor ysgol Eglwys yng Nghymru arall â 210 lle. 

 • Mae’r ysgol wedi’i rhannu dros ddau safle gyda disgyblion y dosbarth derbyn yn gorfod cerdded i’r eglwys gerllaw yn dilyn gwasanaeth y bore. Nid oes palmant ar hyd y darn hwn o ffordd, sy’n gwneud y daith yn anniogel i ddisgyblion ifancMae'r ystafelloedd dosbarth yn anghyfartal o ran maint, sy'n ei gwneud hi'n anodd bodloni anghenion y cwricwlwm ar gyfer nider y disgyblion sy'n mynychu'r ysgol ar hyn o bryd neu fodloni'r galw cynyddol o ddatblygiadau newydd.

 • Ni fyddai modd adnewyddu ardaloedd addysgu er mwyn bodloni safonau'r 21ain ganrif yn llawn. 

 • Drwy osod adeilad newydd yn lle'r ysgol ar ei safle presennol, byddai disgyblion yn cael eu haddysgu mewn adeiladau modern o ansawdd uchel i gefnogi'r gwaith o gyflwyno cwricwlwm eang a chytbwys. 

 • Drwy gynnig lleoedd meithrin rhan amser yn yr ysgol, bydd yn bosibl datblygu parhad a dilyniant yn nysgu’r plant 3+ oed.

 

Dod o hyd i fwy

Bydd y cyfnod ymgynghori rhwng 18 Mawrth 2019 i 3 Mai 2019. Gallwch lawrlwytho copi o’r ddogfen ymgynghori ynghyd, asesiad effaith cymunedol, â llythyr sy’n manylu ar y cynnig.

 

I gael rhagor o wybodaeth am gamau’r broses ymgynghori statudol, gweler ein canllawiau defnyddiol.

 

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad

Mae’r Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sant Nicholas yn ddiolchgar i bawb a roddodd o’u hamser i ystyried yr cynnig ac i’r rheiny a fynegodd eu barn i ni. Cafodd yr holl sylwadau eu hystyried gan corff llywodraethu 23 Mai 2019. 

 

Mae’r adroddiad ar yr ymgynghoriadllythyr a asesiad effaith cymunedol (diwygiedig) ar gael i’w lawrlwytho. Mae copïau caled o’r adroddiad ar gael ar gais drwy gysylltu â’r ysgol isod.  

 

Cyhoeddi Hysbysiad Statudol i ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas

Mae’r Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas wedi cytuno i gynyddu capasiti’r Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas ac ehangu ystod oedran yr ysgol o 4-11 oed i 3-11 oed. 

Mae’r hysbysiad a’r llythyr statudol ar gael i’w lawrlwytho. Mae copïau caled o’r hysbysiad ar gael ar gais trwy gysylltu â’r ysgol isod. 

Yn unol ag adran 49 ‘y Ddeddf’, o fewn cyfnod o 28 diwrnod o ddyddiad cyhoeddi’r cynigion hyn dan adran 48 'y Ddeddf', hynny yw erbyn 24 Gorffennaf 2019, gall unrhyw berson wrthwynebu'r cynigion.

 

Rwy’n ysgrifennu i hysbysu bod corff llywodraethu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas, ar 12 Awst, wedi cytuno i gyhoeddi’r adroddiad gwrthwynebiad ynghylch ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas o 126 o leoedd i 210 o leoedd a cynnig i newid ystod oedran o 4-11 oed i 3-11 oed o fis Medi 2021. Yn unol â’r Cod Trefniadaeth Ysgolion, mae’r ddogfennaeth i gyd nawr wedi ei chyflwyno i’r Awdurdod Lleol ar gyfer penderfyniad terfynol.

  

Penderfyniad

Ar 23 Medi 2019, cymeradwyodd Cabinet Cyngor Bro Morgannwg y cynnig i ymestyn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas o 126 o leoedd i 210 o leoedd a cynnig i newid ystod oedran o 4-11 oed i 3-11 oed o fis Medi 2021. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad ar yr addasiadau arfaethedig a reoleiddir i newid ystod oedran yr ysgol a chynyddu capasiti dan adran 2.3 y Cod Trefniadaeth Ysgolion.


Mae'r llythyr penderfyniad ac yr adroddiad gwrthwynebiad ar gael i'w lawrlwytho neu mae gopïau caled ar gael ar gais drwy gysylltu â'r Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau, gweler y manylion cyswllt isod.

 

 

Ysgolian Cwblhawyd yr 21ain Ganrif ym Mro Morgannwg

21stC Schools - Oakfield
(Ysgol Gynradd Oak Field, 2015)

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg Primary Building Indoor
(Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, 2014)


21stC Schools - Dewi Sant (hall2)
(Ysgol Gymraeg Dewi Sant, 2015)


21stC Schools - Dewi Sant
(Ysgol Gymraeg Dewi Sant, 2015)

 

Dysgwch fwy am Ysgolion yr 21ain Ganrif sydd wedi’u adeiladu ym Mro Morgannwg hyd yn hyn a’n prosiectau sydd ar y gweill ar ein brif tudalen.

 

Manylion cyswllt

Ysgol:

 

Cyngor: