Cost of Living Support Icon
HafanBywYsgolionTrefniadau Derbyn i'r Ysgol 2021/2022Ailgynllunio Ysgolion Cynradd yng Ngorllewin y FroCentre for Learning and WellbeingALN phase iii Ysgol Y Deri ExpansionArolwg Addysg Gyfrwng CymraegCanolfan Adnoddau Arbenigol Gymraeg yn Ysgol Gwaun y NantCanolfan Adnoddau Ysgol Uwchradd WhitmoreChanging Stanwell School from Foundation School to Community Maintained SchoolConsultation on a proposal to amalgamate Cadoxton Primary and Nursery SchoolsConsultation on Transforming English Medium Secondary Education in BarryCyfuno Ysgol Babanod Dinas Powys ac Ysgol Iau MurchEglwys y Wig a Marcroes Ysgol Gynradd CymruEhangu Darpariaeth Gynradd yn y Bont-faen (Cam 1)Ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi SantEhangu Ysgol Sant BarucEhangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain NicolasExpanding St Richard Gwyn Catholic High SchoolExpanding Ysgol Iolo MorganwgNursery Provision PenarthAdmission Consultation 2021 2022School Admission Arrangements 2022-23School Admissions Arrangements 2023-24St Brides Church in Wales Primary SchoolSt Helen's Catholic Infant and Junior School AmalgamationTrefniadau Derbyn i Ysgolion 2024/2025Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2025/2026Trefniadau Derbyn i'r Ysgol 2020/21Welsh Medium Secondary School PlacesYmgynghori YsgolionYmgynghoarid ar Ehangiad Cyfrwng Cymraeg yn y BarriYmgynghoriad ar gynnig i sefydlu uned feithrin 60 lle yn Ysgol Gynradd FairfieldYmgynghoriad Dysgu Cymunedol Llanilltud FawrYmgynghoriad SRB ar adleoli i Ysgol Y DdraigYsgol Gymraeg Nant Talwg ac sgol Gyfun Bro Morgannwg Amalgamation

21st Century Schools LogoEhangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas

Ymgynghoriad ynghylch y cynnig i newid ystod oedran disgyblion yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas o 4-11 oed i 3-11 oed i sefydlu dosbarth meithrin sy’n cynnwys 24 o leoedd rhan-amser o fis Medi 2023.

 

 

Cyflwyniad i'r cynnig

Mae’r cynnig yn un i newid ystod oedran disgyblion yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas o 4-11 oed i 3-11 oed i sefydlu dosbarth meithrin sy’n cynnwys 24 o leoedd rhan-amser o fis Medi 2023.

 

Mae’r cynnig hwn yn cael ei ystyried dan adran 2.3 o’r Cod Trefniadaeth Ysgolion (2018). Mae’r adran hon yn cyfeirio at Newidiadau a Reoleiddir i ysgol, sy’n cynnwys newid ystod oedran ysgol o flwyddyn neu fwy.

 

Mae ysgol newydd â 126 o leoedd gyda 24 o leoedd meithrin rhan-amser ychwanegol ar gyfer Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas wedi cael ei chynnwys fel rhan o raglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu. Cynigir y byddai Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas yn symud i mewn i’r adeilad hwn erbyn mis Medi 2023 i ateb y galw uwch. Er bod trosglwyddo’r ysgol i’r adeilad newydd wedi’i gynnwys fel rhan o’r ymgynghoriad hwn, nid yw’n ddarostyngedig i’r broses statudol gan y byddai’r trosglwyddiad yn digwydd ar y safle presennol sy’n golygu ei fod o fewn 1.609344 o gilometrau (1 filltir) i leoliad presennol yr ysgol. 

 

Penderfyniad

Ar 8 Medi 2022, ystyriodd Cabinet Cyngor Bro Morgannwg yr adroddiad gwrthwynebiadau a’r holl ddogfennau perthnasol eraill a phenderfynwyd cymeradwyo’r cynnig.

 

Bydd y cynnig yn arwain at yr ystod oedran yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas yn newid o 4-11 i 3-11 o fis Medi 2023. Bydd hyn yn caniatáu i ddarpariaeth feithrin gael ei darparu yn yr ysgol. Bydd y cynnig yn cael ei roi ar waith drwy ailddatblygu safle presennol yr ysgol a fydd yn darparu adeilad ysgol newydd ar gyfer 126 o leoedd mewn ysgolion cynradd a 24 o leoedd meithrin rhan amser.

 

Gellir gweld yr holl ddeunydd ymgynghori gan gynnwys yr Adroddiad Gwrthwynebiadau isod:

 

Mae copïau caled o’r dogfennau uchod ar gael ar gais drwy gysylltu â’r Tîm Cymunedau Cynaliadwy ar sustainablecommunitiesforlearning@valeofglamorgan.gov.uk neu 01446 709828.

 

I ddysgu mwy am gamau’r broses ymgynghori statudol, darllenwch ein canllaw defnyddiol.

 

 

Cwestiynau Cyffredin

 • Beth yw’r raddfa amser fwriadedig ar gyfer datblygu adeilad newydd yr ysgol?  

  Mae gwaith adeiladu’n debygol o ddechrau o fis Gorffennaf 2020. Y cynnig yw y byddai’r ysgol newydd yn agor erbyn mis Medi 2021.

   

 • Pwy fyddai’n rheoli’r broses o adeiladu adeilad newydd yr ysgol? 

   

   

  Tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor fyddai’n gyfrifol am reoli’r broses adeiladu. Byddai contractwr yn cael ei benodi gan ddefnyddio fframwaith SEWSCAP. Fframwaith adeiladu yw SEWSCAP a ddefnyddir gan 16 o awdurdodau lleol ac sy’n darparu Contractwyr sydd wedi cyngymhwyso ac sydd â phrofiad addas i gyflawni Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu, ac adeiladau cyhoeddus eraill, sy’n gysylltiedig â phrosiectau i godi adeiladau newydd ac adnewyddu adeiladau presennol y mae eu gwerth yn fwy nag £1.5 miliwn. Byddai rhaglen ymgysylltu’n cael ei llunio i sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn cael eu hysbysu ynghylch y cynnydd ac yn gallu bwydo i mewn i’r broses ddylunio. Byddai cyfarfodydd rheolaidd rhwng y Cyngor, y contractwr a’r ysgol.

   

 • A fyddai adeiladu’r ysgol newydd yn tarfu ar staff, disgyblion a phreswylwyr lleol? 

  Cynigir y bydd adeilad newydd yr ysgol yn cael ei godi ar y safle presennol a fyddai’n golygu y terfir rywfaint ar staff, disgyblion a phreswylwyr lleol yn ystod y cam adeiladu. Byddai’r ysgol yn cydweithio’n agos â Thîm Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu y Cyngor i sicrhau y terfir gyn lleied â phosibl trwy gyfyngu ar amseroedd danfon deunyddiau a chydweithio â rheolwr y safle.

   

 • A fyddai trefniadau wrth gefn yn cael eu rhoi ar waith yn ystod y broses o adeiladu’r ysgol newydd i sicrhau bod disgyblion yn gallu defnyddio mannau awyr agored?

  Gan y byddai’r adeilad newydd arfaethedig yn cael ei godi ar y safle presennol, byddai’r ysgol yn colli mannau awyr agored yn ystod y cam adeiladu. Yn ystod yr amser hwn, byddai’r ysgol yn cydweithio’n agos â thîm Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu i sicrhau bod gan ddisgyblion fynediad at ddigon o fannau awyr agored ac nad yw’r cwricwlwm yn cael ei beryglu. Byddai’r ysgol yn cydweithio’n agos gyda’r tîm adeiladu i sicrhau bod disgyblion yn cael eu cynnwys trwy gydol y broses a bod y cwricwlwm yn cael ei wella trwy ymweliadau rheolaidd â’r safle.

   

   

 • Sut fyddwn ni’n cael ein cynnwys trwy gydol y broses ddylunio? 

  Byddai rhaglen ymgysylltu’n cael ei llunio i sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn cael eu hysbysu ynghylch cynnydd ac yn gallu bwydo i mewn i’r broses ddylunio. Byddai cyfarfodydd rheolaidd rhwng y Cyngor, y contractwr a’r ysgol. Gellir anfon unrhyw adborth neu feddyliau at Dîm Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu yn: sustainablecommunitiesforlearning@valeofglamorgan.gov.uk 

   

 • A fydd y cynnig yn arwain at newidiadau i'r dalgylch?

  Na fyddai. Byddai dalgylch yr ysgol yn aros yr un fath.
 • Sut bydd y cynnig yn cael ei ariannu?

  Bydd y cynnig yn cael ei ariannu drwy Fand B Llywodraeth Cymru o’r Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu. Mae hwn yn gydweithrediad rhwng Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol, a rhanddeiliaid eraill i ariannu datblygiadau addysgol yng Nghymru. Bydd y cyllid ar gyfer y datblygiad yn cael ei rannu rhwng Llywodraeth Cymru a’r Cyngor ar raniad 66:34. Bydd y Cyngor yn ariannu ei gyfraniad o 34.1% i’r prosiect yn bennaf trwy gytundebau Adran 106 a ddyrannwyd at ddefnydd addysg o ddatblygiadau sydd wedi dod ymlaen yn yr ardal gyfagos a bydd y 65.9% sy’n weddill yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru o’r Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu.

   

  Mae'r cytundeb i'r cyllid yn amodol ar Achos Cyfiawnhad Busnes Diwygiedig i adlewyrchu cost gynyddol y prosiect.

 • Sut bydd derbyniadau i'r feithrinfa yn gweithio? 

  Mae plant yn gymwys i gael lle meithrin rhan amser, fel arfer bum bore neu bum prynhawn, o'r tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd. Mae Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas yn ysgol wirfoddol a reolir a byddai’n destun polisi derbyniadau’r Cyngor. Mae rhagor o wybodaeth am dderbyniadau meithrin ar gael ar dudalen we Derbyniadau Meithrinfeydd y Cyngor.

mailto:sustainablecommunitiesforlearning@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Previous Proposal

Cyflwyniad i'r cynnig

Mae’r cynnig yn un i newid ystod oedran disgyblion yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas o 4-11 oed i 3-11 oed i sefydlu dosbarth meithrin sy’n cynnwys 48 o leoedd rhan-amser o fis Medi 2021, ac ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas o 126 o leoedd i 210 o leoedd o fis Medi 2021.

 

Mae ysgol newydd â 210 o leoedd ar gyfer Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas wedi cael ei chynnwys fel rhan o raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor. Cynigir y byddai’r ysgol newydd yn cael ei hadeiladu ar y safle presennol, gyda’r holl staff a disgyblion yn trosglwyddo i’r adeilad newydd erbyn mis Medi 2021.

  

Rhesymau dros y cynnig

Mae angen ateb y galw yn y dyfodol o'r datblygiadau tai newydd yn y Fro, yn ogystal â gwella'r cyfleusterau addysgol yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas.

 

 • Mae nifer o ddatblygiadau tai ar raddfa fawr wedi'u cynllunio ar gyfer ardal Bro Morgannwg sydd angen lleoedd ysgol ychwanegol. Mae cynyddu nifer y lleoedd ysgol yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas o 126 i 210 yn cynnig model mwy effeithlon a chynaliadwy nag agor ysgol Eglwys yng Nghymru arall â 210 lle. 

 • Mae’r ysgol wedi’i rhannu dros ddau safle gyda disgyblion y dosbarth derbyn yn gorfod cerdded i’r eglwys gerllaw yn dilyn gwasanaeth y bore. Nid oes palmant ar hyd y darn hwn o ffordd, sy’n gwneud y daith yn anniogel i ddisgyblion ifancMae'r ystafelloedd dosbarth yn anghyfartal o ran maint, sy'n ei gwneud hi'n anodd bodloni anghenion y cwricwlwm ar gyfer nider y disgyblion sy'n mynychu'r ysgol ar hyn o bryd neu fodloni'r galw cynyddol o ddatblygiadau newydd.

 • Ni fyddai modd adnewyddu ardaloedd addysgu er mwyn bodloni safonau'r 21ain ganrif yn llawn. 

 • Drwy osod adeilad newydd yn lle'r ysgol ar ei safle presennol, byddai disgyblion yn cael eu haddysgu mewn adeiladau modern o ansawdd uchel i gefnogi'r gwaith o gyflwyno cwricwlwm eang a chytbwys. 

 • Drwy gynnig lleoedd meithrin rhan amser yn yr ysgol, bydd yn bosibl datblygu parhad a dilyniant yn nysgu’r plant 3+ oed.

 

Dod o hyd i fwy

Bydd y cyfnod ymgynghori rhwng 18 Mawrth 2019 i 3 Mai 2019. Gallwch lawrlwytho copi o’r ddogfen ymgynghori ynghyd, asesiad effaith cymunedol, â llythyr sy’n manylu ar y cynnig.

 

I gael rhagor o wybodaeth am gamau’r broses ymgynghori statudol, gweler ein canllawiau defnyddiol.

 

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad

Mae’r Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sant Nicholas yn ddiolchgar i bawb a roddodd o’u hamser i ystyried yr cynnig ac i’r rheiny a fynegodd eu barn i ni. Cafodd yr holl sylwadau eu hystyried gan corff llywodraethu 23 Mai 2019. 

 

Mae’r adroddiad ar yr ymgynghoriadllythyr a asesiad effaith cymunedol (diwygiedig) ar gael i’w lawrlwytho. Mae copïau caled o’r adroddiad ar gael ar gais drwy gysylltu â’r ysgol isod.  

 

Cyhoeddi Hysbysiad Statudol i ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas

Mae’r Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas wedi cytuno i gynyddu capasiti’r Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas ac ehangu ystod oedran yr ysgol o 4-11 oed i 3-11 oed. 

Mae’r hysbysiad a’r llythyr statudol ar gael i’w lawrlwytho. Mae copïau caled o’r hysbysiad ar gael ar gais trwy gysylltu â’r ysgol isod. 

Yn unol ag adran 49 ‘y Ddeddf’, o fewn cyfnod o 28 diwrnod o ddyddiad cyhoeddi’r cynigion hyn dan adran 48 'y Ddeddf', hynny yw erbyn 24 Gorffennaf 2019, gall unrhyw berson wrthwynebu'r cynigion.

 

Rwy’n ysgrifennu i hysbysu bod corff llywodraethu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas, ar 12 Awst, wedi cytuno i gyhoeddi’r adroddiad gwrthwynebiad ynghylch ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas o 126 o leoedd i 210 o leoedd a cynnig i newid ystod oedran o 4-11 oed i 3-11 oed o fis Medi 2021. Yn unol â’r Cod Trefniadaeth Ysgolion, mae’r ddogfennaeth i gyd nawr wedi ei chyflwyno i’r Awdurdod Lleol ar gyfer penderfyniad terfynol.

  

Penderfyniad

Ar 23 Medi 2019, cymeradwyodd Cabinet Cyngor Bro Morgannwg y cynnig i ymestyn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas o 126 o leoedd i 210 o leoedd a cynnig i newid ystod oedran o 4-11 oed i 3-11 oed o fis Medi 2021. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad ar yr addasiadau arfaethedig a reoleiddir i newid ystod oedran yr ysgol a chynyddu capasiti dan adran 2.3 y Cod Trefniadaeth Ysgolion.


Mae'r llythyr penderfyniad ac yr adroddiad gwrthwynebiad ar gael i'w lawrlwytho neu mae gopïau caled ar gael ar gais drwy gysylltu â'r Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau, gweler y manylion cyswllt isod.

 

 

Ysgolian Cwblhawyd yr 21ain Ganrif ym Mro Morgannwg

21stC Schools - Oakfield
(Ysgol Gynradd Oak Field, 2015)

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg Primary Building Indoor
(Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, 2014)


21stC Schools - Dewi Sant (hall2)
(Ysgol Gymraeg Dewi Sant, 2015)


21stC Schools - Dewi Sant
(Ysgol Gymraeg Dewi Sant, 2015)

 

Dysgwch fwy am Ysgolion yr 21ain Ganrif sydd wedi’u adeiladu ym Mro Morgannwg hyd yn hyn a’n prosiectau sydd ar y gweill ar ein brif tudalen.

 

Manylion cyswllt

Ysgol:

 

Cyngor: