21st Century Schools LogoEhangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas

Ymgynghoriad ynghylch y cynnig i newid ystod oedran Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas o 4-11 oed i 3-11 oed a sefydlu dosbarth meithrin sy’n cynnwys 48 o leoedd rhan-amser o fis Medi 2021 a chynyddu capasiti Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas o 126 o leoedd i 210 o leoedd o fis Medi 2021.

 

Cyflwyniad i'r cynnig

Mae’r cynnig yn un i newid ystod oedran disgyblion yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas o 4-11 oed i 3-11 oed i sefydlu dosbarth meithrin sy’n cynnwys 48 o leoedd rhan-amser o fis Medi 2021, ac ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas o 126 o leoedd i 210 o leoedd o fis Medi 2021.

 

Mae ysgol newydd â 210 o leoedd ar gyfer Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas wedi cael ei chynnwys fel rhan o raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor. Cynigir y byddai’r ysgol newydd yn cael ei hadeiladu ar y safle presennol, gyda’r holl staff a disgyblion yn trosglwyddo i’r adeilad newydd erbyn mis Medi 2021.

 

Mae’r ymgynghoriad hwn yn rhoi’r cyfle i chi ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau a fydd yn cael eu hystyried pan fydd Cabinet y Cyngor yn penderfynu sut i fwrw ymlaen.


Darllenwch y ddogfen ymgynghori

 

Rhesymau dros y cynnig

Mae angen ateb y galw yn y dyfodol o'r datblygiadau tai newydd yn y Fro, yn ogystal â gwella'r cyfleusterau addysgol yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas.

 

 • Mae nifer o ddatblygiadau tai ar raddfa fawr wedi'u cynllunio ar gyfer ardal Bro Morgannwg sydd angen lleoedd ysgol ychwanegol. Mae cynyddu nifer y lleoedd ysgol yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas o 126 i 210 yn cynnig model mwy effeithlon a chynaliadwy nag agor ysgol Eglwys yng Nghymru arall â 210 lle. 

 • Mae’r ysgol wedi’i rhannu dros ddau safle gyda disgyblion y dosbarth derbyn yn gorfod cerdded i’r eglwys gerllaw yn dilyn gwasanaeth y bore. Nid oes palmant ar hyd y darn hwn o ffordd, sy’n gwneud y daith yn anniogel i ddisgyblion ifancMae'r ystafelloedd dosbarth yn anghyfartal o ran maint, sy'n ei gwneud hi'n anodd bodloni anghenion y cwricwlwm ar gyfer nider y disgyblion sy'n mynychu'r ysgol ar hyn o bryd neu fodloni'r galw cynyddol o ddatblygiadau newydd.

 • Ni fyddai modd adnewyddu ardaloedd addysgu er mwyn bodloni safonau'r 21ain ganrif yn llawn. 

 • Drwy osod adeilad newydd yn lle'r ysgol ar ei safle presennol, byddai disgyblion yn cael eu haddysgu mewn adeiladau modern o ansawdd uchel i gefnogi'r gwaith o gyflwyno cwricwlwm eang a chytbwys. 

 • Drwy gynnig lleoedd meithrin rhan amser yn yr ysgol, bydd yn bosibl datblygu parhad a dilyniant yn nysgu’r plant 3+ oed.

 

Ymateb i'r ymgynghoriad

Bydd y cyfnod ymgynghori’n cael ei gynnal rhwng 18 Mawrth 2019 a 3 Mai 2019.


Mae eich barn yn bwysig i ni, ac mae yna nifer o ffyrdd y gallwch ymateb i'r ymgynghoriad:

Rhadbost RTGU-JGBH-YYJZ

Ymgynghoriad ar Ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Nicholas Sant

Cyngor Bro Morgannwg

Y Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

 

Bydd yr holl ymatebion a roddir inni’n ysgrifenedig gan 3 Mai 2019 yn cael eu hystyried gan y Cabinet cyn ei fod yn penderfynu cyhoeddi hysbysiad statudol ynghylch y cynigion neu beidio.

 

Dod o hyd i fwy

Gallwch lawrlwytho copi o’r ddogfen ymgynghori ynghyd, asesiad effaith cymunedol, â llythyr sy’n manylu ar y cynnig.


Gallwch ddod i sesiwn hefyd a thrafod hyn â ni wyneb yn wyneb:

Natur yr ymgynghoriadDyddiad / AmserLleoliad
Sesiwn galw heibio ar gyfer y gymuned 

Dydd Iau 4 Ebrill 2019

8.45am – 9.45am / 3pm – 4pm

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas, Sain Nicolas, Bro Morgannwg. CF5 6SG
Sesiwn galw heibio ar gyfer y gymuned  Dydd Llun 8 Ebrill 2019
4pm – 6.30pm
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas, Sain Nicolas, Bro Morgannwg. CF5 6SG

 

Mae hon yn ffordd dda o allu cael atebion i unrhyw gwestiynau a all fod gennych am y cynigion. Byddwn yn dal i ofyn i chi gwblhau ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad, gan mai dim ond yn ysgrifenedig y gallwn dderbyn eich barn.
 

I gael rhagor o wybodaeth am gamau’r broses ymgynghori statudol, gweler ein canllawiau defnyddiol.

 

Cwestiynau Cyffredin

 • Beth yw’r raddfa amser fwriadedig ar gyfer datblygu adeilad newydd yr ysgol?  

  Mae gwaith adeiladu’n debygol o ddechrau o fis Gorffennaf 2020. Y cynnig yw y byddai’r ysgol newydd yn agor erbyn mis Medi 2021.

   

 • Pwy fyddai’n rheoli’r broses o adeiladu adeilad newydd yr ysgol?  

   

   

  Tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor fyddai’n gyfrifol am reoli’r broses adeiladu. Byddai contractwr yn cael ei benodi gan ddefnyddio fframwaith SEWSCAP. Fframwaith adeiladu yw SEWSCAP a ddefnyddir gan 16 o awdurdodau lleol ac sy’n darparu Contractwyr sydd wedi cyngymhwyso ac sydd â phrofiad addas i gyflawni Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, ac adeiladau cyhoeddus eraill, sy’n gysylltiedig â phrosiectau i godi adeiladau newydd ac adnewyddu adeiladau presennol y mae eu gwerth yn fwy nag £1.5 miliwn. Byddai rhaglen ymgysylltu’n cael ei llunio i sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn cael eu hysbysu ynghylch y cynnydd ac yn gallu bwydo i mewn i’r broses ddylunio. Byddai cyfarfodydd rheolaidd rhwng y Cyngor, y contractwr a’r ysgol.

 • A fyddai adeiladu’r ysgol newydd yn tarfu ar staff, disgyblion a phreswylwyr lleol? 

  Cynigir y bydd adeilad newydd yr ysgol yn cael ei godi ar y safle presennol a fyddai’n golygu y terfir rywfaint ar staff, disgyblion a phreswylwyr lleol yn ystod y cam adeiladu. Byddai’r ysgol yn cydweithio’n agos â Thîm Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor i sicrhau y terfir gyn lleied â phosibl trwy gyfyngu ar amseroedd danfon deunyddiau a chydweithio â rheolwr y safle.

 • A fyddai trefniadau wrth gefn yn cael eu rhoi ar waith yn ystod y broses o adeiladu’r ysgol newydd i sicrhau bod disgyblion yn gallu defnyddio mannau awyr agored?

  Gan y byddai’r adeilad newydd arfaethedig yn cael ei godi ar y safle presennol, byddai’r ysgol yn colli mannau awyr agored yn ystod y cam adeiladu. Yn ystod yr amser hwn, byddai’r ysgol yn cydweithio’n agos â thîm Ysgolion yr 21ain Ganrif i sicrhau bod gan ddisgyblion fynediad at ddigon o fannau awyr agored ac nad yw’r cwricwlwm yn cael ei beryglu. Byddai’r ysgol yn cydweithio’n agos gyda’r tîm adeiladu i sicrhau bod disgyblion yn cael eu cynnwys trwy gydol y broses a bod y cwricwlwm yn cael ei wella trwy ymweliadau rheolaidd â’r safle.

   

   

 • Sut fyddwn ni’n cael ein cynnwys trwy gydol y broses ddylunio? 

  Byddai rhaglen ymgysylltu’n cael ei llunio i sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn cael eu hysbysu ynghylch cynnydd ac yn gallu bwydo i mewn i’r broses ddylunio. Byddai cyfarfodydd rheolaidd rhwng y Cyngor, y contractwr a’r ysgol. Gellir anfon unrhyw adborth neu feddyliau at Dîm Ysgolion yr 21ain Ganrif yn: 21stcenturyschools@valeofglamorgan.gov.uk 

    

Ysgolian Cwblhawyd yr 21ain Ganrif ym Mro Morgannwg

21stC Schools - Oakfield
(Ysgol Gynradd Oak Field, 2015)

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg Primary Building Indoor
(Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, 2014)


21stC Schools - Dewi Sant (hall2)
(Ysgol Gymraeg Dewi Sant, 2015)


21stC Schools - Dewi Sant
(Ysgol Gymraeg Dewi Sant, 2015)

 

Dysgwch fwy am Ysgolion yr 21ain Ganrif sydd wedi’u adeiladu ym Mro Morgannwg hyd yn hyn a’n prosiectau sydd ar y gweill ar ein brif tudalen.

 

Manylion cyswllt