Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Ymgynghoriad Uned Feithrin Ysgol Gynradd Fairfield 

Ymgynghoriad ar gynnig i sefydlu uned feithrin 60 lle yn Ysgol Gynradd Fairfield

 

Mae’r Cyngor yn cynnig sefydlu uned feithrin 60 lle yn Ysgol Gynradd Fairfield drwy ymestyn ystod oed yr ysgol o 4 tan 11oed i 3 tan 11 oed. Bydd y feithrinfa wedi ei lleoli o fewn tiroedd presennol Ysgol Gynradd Fairfield.

 

Cynigir y bydd y feithrinfa yn barod i groesawu plant ar ddechrau tymor y gwanwyn yn Ionawr 2018. Bydd yr ysgol yn ymestyn ei chyfnod sylfaen er mwyn datblygu darpariaeth addysgol ar gyfer y plant hynny sy’n gymwys i fynychu’r feithrinfa o’r tymor sy’n dilyn eu penblwyddi yn 3 oed.

 

Sut mae gwybod mwy?

 

Gallwch lawr lwytho copi o’r llythyr, yr Asesiad Effaith Cymunedol  a’r Ddogfen ymgynghori sy’n manylu ar y cynnig a gyrru eich sylwadau trwy’r dulliau canlynol: 

 

• Cwblhau’r ffurflen ymateb ar-lein

• Mynychu sesiwn galw heibio a siarad â ni yn bersonol Mae hyn yn ffordd dda o gael atebion i unrhyw gwestiynau sydd gennych ynghylch y cynigion. Byddwn yn dal i ofyn i chi gwblhau ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad, gan taw dim ond yn ysgrifenedig y gallwn dderbyn sylwadau.

• Cwblhewch y ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad, sydd ar ddiwedd y dogfen ymgymghori, a'i dychwelyd i'r cyfeiriad a roddir.

 

Os oes cwestiwn gennych nas atebir yn y wybodaeth a ddarparwyd gallwch gysylltu â ni ar y manylion isod.

 

Adroddiad yr Ymgynghoriad

 

Mae'r awdurdod yn ddiolchgar i bawb a rhoddodd yr amser i ystyried ein cynnig ac i'r sawl a roddodd eu barn inni. Cafodd yr holl sylwadau eu hystyried gan Gabinet y Cyngor ar 20 Mawrth 2017.


Mae'r Adroddiad Ymgynghoriad  ar gael i'w lawrlwytho neu mae gopïau caled o'r adroddiad ar gael ar gais drwy gysylltu â'r Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau.

 

Cyhoeddi Hysbysiad Statudol i sefydlu uned feithrin â 60 o leoedd yn Ysgol Gynradd Fairfield

 

Mae cabinet y Cyngor wedi cytuno i gyhoeddi hysbysiad statudol i sefydlu uned feithrin â 60 o leoedd yn Ysgol Gynradd Fairfield drwy ymestyn ystod oedran yr ysgol o 4-11 oed i 3-11 oed. 

 

Mae'r hysbysiad statudol ar gael i’w lawrlwytho neu mae copi caled ar gael ar gais drwy gysylltu â'r Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

 

Manylion Cyswllt