Cost of Living Support Icon
HafanBywYsgolionTrefniadau Derbyn i'r Ysgol 2021/2022Ailgynllunio Ysgolion Cynradd yng Ngorllewin y FroCentre for Learning and WellbeingALN phase iii Ysgol Y Deri ExpansionArolwg Addysg Gyfrwng CymraegCanolfan Adnoddau Arbenigol Gymraeg yn Ysgol Gwaun y NantCanolfan Adnoddau Ysgol Uwchradd WhitmoreChanging Stanwell School from Foundation School to Community Maintained SchoolConsultation on a proposal to amalgamate Cadoxton Primary and Nursery SchoolsConsultation on Transforming English Medium Secondary Education in BarryCyfuno Ysgol Babanod Dinas Powys ac Ysgol Iau MurchEglwys y Wig a Marcroes Ysgol Gynradd CymruEhangu Darpariaeth Gynradd yn y Bont-faen (Cam 1)Ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi SantEhangu Ysgol Sant BarucEhangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain NicolasExpanding St Richard Gwyn Catholic High SchoolExpanding Ysgol Iolo MorganwgNursery Provision PenarthAdmission Consultation 2021 2022School Admission Arrangements 2022-23School Admissions Arrangements 2023-24St Brides Church in Wales Primary SchoolSt Helen's Catholic Infant and Junior School AmalgamationTrefniadau Derbyn i Ysgolion 2024/2025Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2025/2026Trefniadau Derbyn i'r Ysgol 2020/21Welsh Medium Secondary School PlacesYmgynghori YsgolionYmgynghoarid ar Ehangiad Cyfrwng Cymraeg yn y BarriYmgynghoriad ar gynnig i sefydlu uned feithrin 60 lle yn Ysgol Gynradd FairfieldYmgynghoriad Dysgu Cymunedol Llanilltud FawrYmgynghoriad SRB ar adleoli i Ysgol Y DdraigYsgol Gymraeg Nant Talwg ac sgol Gyfun Bro Morgannwg Amalgamation

Trefniadau Derbyn I'r Ysgol 2022/23

Ymgynghoriad ar newid arfaethedig i drefniadau derbyn ysgolion ar gyfer ysgolion cymundeol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2022/23

 

Mae Cyngor y Fro’n ymgynghori ar newid arfaethedig i drefniadau derbyn i ysgolion i ysgolion cymunedol ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/2022 o ran y newid dros dro a gynigir i ddalgylch Ysgol St Cyres am gyfnod o dair blynedd yn dechrau o 2022/23 a newid parhaol i ddalgylch Ysgol Dewi Sant. Nid oes newidiadau i’r polisi derbyn na’r meini prawf gordanysgrifio a ddefnyddir i gael mynediad i’r ysgolion.

 

Mae mwy o wybodaeth ar y cynnig i’w gael yn y dogfennau canlynol:

Ymateb i'r ymgynghoriad

Mae’r cyfnod ymgynghori ar gyfer yn rhedeg o 14 Rhagfyr 2020 i 8 Chwefror 2021. Gallwch ymateb i'r ymgynghoriad yn y ffyrdd canlynol:

 

 

Penderfyniadau

Yn ystod y cyfnod ymgynghori codwyd pryderon gan ysgolion uwchradd yn y Barri. O ganlyniad, gwnaed gwrthgynigion gan y tair ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg i weithio gyda'r Cyngor i reoli'r galw yn ardal y Barri. O ganlyniad i hyn, canlyniad yr ymgynghoriad hwn oedd diwygiad arfaethedig i'r cynnig cychwynnol fel a ganlyn;

 

  • Terfynu'r cynnig i sefydlu dalgylch deuol ar gyfer Ysgol St Cyres i gynnwys dalgylch Ysgol Uwchradd Pencoedtre.
  • Cynnwys maen prawf ychwanegol ym meini prawf gordanysgrifio’r ysgol uwchradd sy'n blaenoriaethu disgyblion a oedd ar y gofrestr mewn ysgol fwydo flaenorol cyn i'r trefniant bwydo gael ei dynnu'n ôl am gyfnod o dair blynedd yn dechrau yn 2022/23
  • Bwrw ati gyda’r cynnig i newid dalgylch Ysgol Dewi Sant.

 

Ystyriodd y Cyngor yn ofalus yr holl sylwadau a dderbyniwyd yn ei gyfarfod Cabinet ar 22 Mawrth 2021 ynghyd â'r diwygiad i'r cynnig cychwynnol. Cymeradwyodd y Cabinet y gwelliannau fel y disgrifir uchod i derfynu’r cynnig i sefydlu dalgylch deuol ar gyfer Ysgol St Cyres, cynnwys maen prawf ychwanegol ym meini prawf gordanysgrifio’r ysgol uwchradd i adlewyrchu trefniadau ysgolion bwydo blaenorol a newid dalgylch Ysgol Dewi Sant. Daw’r trefniadau yn rhan o’r polisi ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

 

Gellir lawrlwytho’r polisi derbyn a llythyr i ysgolion neu mae copi caled ohono ar gael ar gais drwy gysylltu â’r Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau: