Cost of Living Support Icon

Adleoli'r Ganolfan Adnoddau Arbenigol o Ysgol Gynradd Llandochau i Ysgol Y Ddraig

Ymgynghoriad ar y Cynnig i drosglwyddo’r Ganolfan Adnoddau Arbenigol yn Ysgol Gynradd Llandochau i Ysgol Y Ddraig o Ionawr 2023.

 

 

Cyflwyniad i'r Cynnig 

Y cynnig yw adleoli'r Ganolfan Adnoddau Arbenigol (CAA) bresennol yn Ysgol Gynradd Llandochau i Ysgol Y Ddraig.

 

Ystyrir y cynnig hwn o dan adran 2.3 o’r Cod Trefniadaeth Ysgolion (2018). Mae Adran 2.3 o'r Cod Trefniadaeth Ysgolion yn cyfeirio at Newidiadau Rheoledig i ysgol. Yr elfen o fewn y rhan yma sy'n berthnasol i'r bwriad yw adleoli darpariaeth AAA i safle newydd tu hwnt i filltir o brif fynedfa'r safle presennol.

 

Byddai'r cynnig yn golygu y byddai darpariaeth addysgol arbenigol ar gyfer disgyblion 4-11 oed ag Anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu yn cael ei hadleoli o Ysgol Gynradd Llandochau i Ysgol Y Ddraig.

 

Ysgol gymunedol cyfrwng Saesneg yw Ysgol Gynradd Llandochau ac mae wedi cynnal darpariaeth yr Awdurdod Lleol ar gyfer disgyblion â rhwystrau Lleferydd ac Iaith i ddysgu ers 2002. Mae’r ddarpariaeth yn cynnwys dosbarthiadau ar gyfer disgyblion 4-11 oed ag Anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu. Ysgol gymunedol cyfrwng Saesneg yn Llanilltud Fawr yw Ysgol Y Ddraig sydd ar hyn o bryd yn darparu ar gyfer plant 3-11 oed. Mae rhan o'r adeilad wedi'i neilltuo ar gyfer y Ganolfan Adnoddau Arbenigol. Cynigir y byddai’r Ganolfan Adnoddau Arbenigol yn dilyn yr un model ag a ddarperir yn Ysgol Gynradd Llandochau, gan gynnal ei ffocws ar ddisgyblion ag Anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu.

 

 

Penderfyniad 

Ar 5 Ionawr 2023, ystyriodd Cabinet Cyngor Bro Morgannwg yr adroddiad gwrthwynebu a’r holl ddogfennau perthnasol eraill a phenderfynwyd cymeradwyo’r cynnig.

 

Bydd y cynnig yn arwain at adleoli'r Ganolfan Adnoddau Arbenigol (CAA) yn Ysgol Gynradd Llandochau i Ysgol Y Ddraig o Ionawr 2023. Byddai hyn yn galluogi'r CAA i elwa o'r cyfleusterau modern sydd ar gael yn Ysgol y Ddraig a ailddatblygwyd yn ddiweddar ac yn caniatáu mae'r grŵp hwn o blant yn cael mynediad i'r ddarpariaeth arbenigol orau bosibl ar gyfer Anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu.

 

Gellir gweld yr holl ddeunydd ymgynghori gan gynnwys yr Adroddiad Gwrthwynebiadau isod:

 

 

 

Mae copïau caled o’r dogfennau uchod ar gael ar gais drwy gysylltu â’r Tîm Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu drwy e-bost ar:

 

sustainablecommunitiesforlearning@valeofglamorgan.gov.uk

 

I ddysgu mwy am gamau’r broses ymgynghori statudol, darllenwch ein canllaw defnyddiol.

 

 

Cwestiynau Cyffredin

 • Beth yw amserlen arfaethedig y cynnig?

  Disgwylir i’r adleoli parhaol i adeilad Ysgol Y Ddraig gael ei gwblhau erbyn Ionawr 2023.
 • Sut byddai lle yn cael ei ddyrannu i ddisgyblion yn y CAA?
  Byddai'r Cyngor yn dyrannu disgyblion i'r CAA mewn ymgynghoriad ag arweinyddiaeth yr CAA yn Ysgol Y Ddraig. Byddai hyn yn seiliedig ar asesiad o anghenion unigol y disgyblion.

   

 • Pwy fyddai'n rheoli ac yn cefnogi dysgwyr sy'n mynychu'r CAA?

  Byddai Ysgol Y Ddraig yn derbyn cyllid ychwanegol ar gyfer y CAA i sicrhau bod y gefnogaeth briodol ar gael. Byddai'r ysgol yn penodi arweinydd i reoli'r CAA gyda staff o'r CAA gwreiddiol yn Ysgol Gynradd Llandochau yn adleoli i Ysgol Y Ddraig i gefnogi dysgwyr unigol. Pwrpas y CAA yw darparu cymorth ychwanegol i ddisgyblion er mwyn sicrhau y gallant gael mynediad i addysg brif ffrwd.

 • Sut bydd disgyblion yn teithio i'r SRB wedi'i adleoli?

  Darperir cludiant ysgol am ddim i ddisgyblion cynradd prif ffrwd os ydynt yn byw 3 milltir neu fwy o'u hysgol addas agosaf.

   

  Fodd bynnag, bydd disgyblion ADY sydd â gofynion teithio penodol na ellir eu bodloni gydag addasiadau rhesymol ar gludiant prif ffrwd yn gymwys i gael cludiant am ddim os asesir bod ganddynt anawsterau difrifol a/neu gymhleth ac yn mynychu ysgol arbennig neu ganolfan adnoddau arbenigol yn unol â chyfarwyddyd y Tîm Anghenion Cymhleth neu ddosbarth mewn ysgol brif ffrwd sydd 2 filltir neu fwy (disgyblion oed cynradd) o gyfeiriad cartref y rhieni yn ôl y llwybr cerdded byrraf sydd ar gael.

   

  Mae Ysgol Y Ddraig yn cefnogi teithio i'r ysgol trwy ddulliau teithio llesol megis cerdded a beicio lle bo modd. Byddai hyn yn ymestyn i ddisgyblion ADY lle bo'n briodol.

 • A fydd y cynnig yn cael effaith negyddol ar ddisgyblion presennol Ysgol y Ddraig?

  Mae Ysgol Y Ddraig yn ysgol mynediad 2 ddosbarth y flwyddyn gyda lle i 420 o ddisgyblion. Ar hyn o bryd mae 289 o ddisgyblion yn mynychu'r ysgol mewn dros 14 o ddosbarthiadau. Oherwydd y lleoedd gwag yn yr ysgol, ni ddefnyddir pob ystafell ddosbarth. Byddai'r SRB yn meddiannu 2 ystafell ddosbarth wag ar lawr gwaelod yr ysgol. Gan nad yw'r ystafelloedd hyn yn cael eu defnyddio gan ddisgyblion ar hyn o bryd ni ystyrir y bydd hyn yn amharu ar eu hamgylchedd dysgu.

   

  Ymhellach, bydd yr SRB yn cael ei ymgorffori yng ngweithrediadau Ysgol Y Ddraig gan ganiatáu ar gyfer rhannu gwybodaeth rhwng staff, gan helpu i wella arfer gorau yn yr ysgol. Yn gyffredinol, bydd cynnwys y CAA yn Ysgol y Ddraig o fudd i staff a disgyblion yn y tymor hir.

 

 

 

Manylion cyswllt 

 • 01446 709828
 • sustainablecommunitiesforlearning@valeofglamorgan.gov.uk