Cost of Living Support Icon
HafanBywYsgolionTrefniadau Derbyn i'r Ysgol 2021/2022Ailgynllunio Ysgolion Cynradd yng Ngorllewin y FroCentre for Learning and WellbeingALN phase iii Ysgol Y Deri ExpansionArolwg Addysg Gyfrwng CymraegCanolfan Adnoddau Arbenigol Gymraeg yn Ysgol Gwaun y NantCanolfan Adnoddau Ysgol Uwchradd WhitmoreChanging Stanwell School from Foundation School to Community Maintained SchoolConsultation on a proposal to amalgamate Cadoxton Primary and Nursery SchoolsConsultation on Transforming English Medium Secondary Education in BarryCyfuno Ysgol Babanod Dinas Powys ac Ysgol Iau MurchEglwys y Wig a Marcroes Ysgol Gynradd CymruEhangu Darpariaeth Gynradd yn y Bont-faen (Cam 1)Ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi SantEhangu Ysgol Sant BarucEhangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain NicolasExpanding St Richard Gwyn Catholic High SchoolExpanding Ysgol Iolo MorganwgNursery Provision PenarthAdmission Consultation 2021 2022School Admission Arrangements 2022-23School Admissions Arrangements 2023-24St Brides Church in Wales Primary SchoolSt Helen's Catholic Infant and Junior School AmalgamationTrefniadau Derbyn i Ysgolion 2024/2025Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2025/2026Trefniadau Derbyn i'r Ysgol 2020/21Welsh Medium Secondary School PlacesYmgynghori YsgolionYmgynghoarid ar Ehangiad Cyfrwng Cymraeg yn y BarriYmgynghoriad ar gynnig i sefydlu uned feithrin 60 lle yn Ysgol Gynradd FairfieldYmgynghoriad Dysgu Cymunedol Llanilltud FawrYmgynghoriad SRB ar adleoli i Ysgol Y DdraigYsgol Gymraeg Nant Talwg ac sgol Gyfun Bro Morgannwg Amalgamation

Adleoli'r Ganolfan Adnoddau Arbenigol o Ysgol Gynradd Llandochau i Ysgol Y Ddraig

Ymgynghoriad ar y Cynnig i drosglwyddo’r Ganolfan Adnoddau Arbenigol yn Ysgol Gynradd Llandochau i Ysgol Y Ddraig o Ionawr 2023.

 

 

Cyflwyniad i'r Cynnig 

Y cynnig yw adleoli'r Ganolfan Adnoddau Arbenigol (CAA) bresennol yn Ysgol Gynradd Llandochau i Ysgol Y Ddraig.

 

Ystyrir y cynnig hwn o dan adran 2.3 o’r Cod Trefniadaeth Ysgolion (2018). Mae Adran 2.3 o'r Cod Trefniadaeth Ysgolion yn cyfeirio at Newidiadau Rheoledig i ysgol. Yr elfen o fewn y rhan yma sy'n berthnasol i'r bwriad yw adleoli darpariaeth AAA i safle newydd tu hwnt i filltir o brif fynedfa'r safle presennol.

 

Byddai'r cynnig yn golygu y byddai darpariaeth addysgol arbenigol ar gyfer disgyblion 4-11 oed ag Anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu yn cael ei hadleoli o Ysgol Gynradd Llandochau i Ysgol Y Ddraig.

 

Ysgol gymunedol cyfrwng Saesneg yw Ysgol Gynradd Llandochau ac mae wedi cynnal darpariaeth yr Awdurdod Lleol ar gyfer disgyblion â rhwystrau Lleferydd ac Iaith i ddysgu ers 2002. Mae’r ddarpariaeth yn cynnwys dosbarthiadau ar gyfer disgyblion 4-11 oed ag Anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu. Ysgol gymunedol cyfrwng Saesneg yn Llanilltud Fawr yw Ysgol Y Ddraig sydd ar hyn o bryd yn darparu ar gyfer plant 3-11 oed. Mae rhan o'r adeilad wedi'i neilltuo ar gyfer y Ganolfan Adnoddau Arbenigol. Cynigir y byddai’r Ganolfan Adnoddau Arbenigol yn dilyn yr un model ag a ddarperir yn Ysgol Gynradd Llandochau, gan gynnal ei ffocws ar ddisgyblion ag Anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu.

 

 

Penderfyniad 

Ar 5 Ionawr 2023, ystyriodd Cabinet Cyngor Bro Morgannwg yr adroddiad gwrthwynebu a’r holl ddogfennau perthnasol eraill a phenderfynwyd cymeradwyo’r cynnig.

 

Bydd y cynnig yn arwain at adleoli'r Ganolfan Adnoddau Arbenigol (CAA) yn Ysgol Gynradd Llandochau i Ysgol Y Ddraig o Ionawr 2023. Byddai hyn yn galluogi'r CAA i elwa o'r cyfleusterau modern sydd ar gael yn Ysgol y Ddraig a ailddatblygwyd yn ddiweddar ac yn caniatáu mae'r grŵp hwn o blant yn cael mynediad i'r ddarpariaeth arbenigol orau bosibl ar gyfer Anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu.

 

Gellir gweld yr holl ddeunydd ymgynghori gan gynnwys yr Adroddiad Gwrthwynebiadau isod:

 

 

 

Mae copïau caled o’r dogfennau uchod ar gael ar gais drwy gysylltu â’r Tîm Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu drwy e-bost ar:

 

sustainablecommunitiesforlearning@valeofglamorgan.gov.uk

 

I ddysgu mwy am gamau’r broses ymgynghori statudol, darllenwch ein canllaw defnyddiol.

 

 

Cwestiynau Cyffredin

 • Beth yw amserlen arfaethedig y cynnig?

  Disgwylir i’r adleoli parhaol i adeilad Ysgol Y Ddraig gael ei gwblhau erbyn Ionawr 2023.
 • Sut byddai lle yn cael ei ddyrannu i ddisgyblion yn y CAA?
  Byddai'r Cyngor yn dyrannu disgyblion i'r CAA mewn ymgynghoriad ag arweinyddiaeth yr CAA yn Ysgol Y Ddraig. Byddai hyn yn seiliedig ar asesiad o anghenion unigol y disgyblion.

   

 • Pwy fyddai'n rheoli ac yn cefnogi dysgwyr sy'n mynychu'r CAA?

  Byddai Ysgol Y Ddraig yn derbyn cyllid ychwanegol ar gyfer y CAA i sicrhau bod y gefnogaeth briodol ar gael. Byddai'r ysgol yn penodi arweinydd i reoli'r CAA gyda staff o'r CAA gwreiddiol yn Ysgol Gynradd Llandochau yn adleoli i Ysgol Y Ddraig i gefnogi dysgwyr unigol. Pwrpas y CAA yw darparu cymorth ychwanegol i ddisgyblion er mwyn sicrhau y gallant gael mynediad i addysg brif ffrwd.

 • Sut bydd disgyblion yn teithio i'r SRB wedi'i adleoli?

  Darperir cludiant ysgol am ddim i ddisgyblion cynradd prif ffrwd os ydynt yn byw 3 milltir neu fwy o'u hysgol addas agosaf.

   

  Fodd bynnag, bydd disgyblion ADY sydd â gofynion teithio penodol na ellir eu bodloni gydag addasiadau rhesymol ar gludiant prif ffrwd yn gymwys i gael cludiant am ddim os asesir bod ganddynt anawsterau difrifol a/neu gymhleth ac yn mynychu ysgol arbennig neu ganolfan adnoddau arbenigol yn unol â chyfarwyddyd y Tîm Anghenion Cymhleth neu ddosbarth mewn ysgol brif ffrwd sydd 2 filltir neu fwy (disgyblion oed cynradd) o gyfeiriad cartref y rhieni yn ôl y llwybr cerdded byrraf sydd ar gael.

   

  Mae Ysgol Y Ddraig yn cefnogi teithio i'r ysgol trwy ddulliau teithio llesol megis cerdded a beicio lle bo modd. Byddai hyn yn ymestyn i ddisgyblion ADY lle bo'n briodol.

 • A fydd y cynnig yn cael effaith negyddol ar ddisgyblion presennol Ysgol y Ddraig?

  Mae Ysgol Y Ddraig yn ysgol mynediad 2 ddosbarth y flwyddyn gyda lle i 420 o ddisgyblion. Ar hyn o bryd mae 289 o ddisgyblion yn mynychu'r ysgol mewn dros 14 o ddosbarthiadau. Oherwydd y lleoedd gwag yn yr ysgol, ni ddefnyddir pob ystafell ddosbarth. Byddai'r SRB yn meddiannu 2 ystafell ddosbarth wag ar lawr gwaelod yr ysgol. Gan nad yw'r ystafelloedd hyn yn cael eu defnyddio gan ddisgyblion ar hyn o bryd ni ystyrir y bydd hyn yn amharu ar eu hamgylchedd dysgu.

   

  Ymhellach, bydd yr SRB yn cael ei ymgorffori yng ngweithrediadau Ysgol Y Ddraig gan ganiatáu ar gyfer rhannu gwybodaeth rhwng staff, gan helpu i wella arfer gorau yn yr ysgol. Yn gyffredinol, bydd cynnwys y CAA yn Ysgol y Ddraig o fudd i staff a disgyblion yn y tymor hir.

 

 

 

Manylion cyswllt 

 • 01446 709828
 • sustainablecommunitiesforlearning@valeofglamorgan.gov.uk