Cost of Living Support Icon
HafanBywYsgolionTrefniadau Derbyn i'r Ysgol 2021/2022Ailgynllunio Ysgolion Cynradd yng Ngorllewin y FroCentre for Learning and WellbeingALN phase iii Ysgol Y Deri ExpansionArolwg Addysg Gyfrwng CymraegCanolfan Adnoddau Arbenigol Gymraeg yn Ysgol Gwaun y NantCanolfan Adnoddau Ysgol Uwchradd WhitmoreChanging Stanwell School from Foundation School to Community Maintained SchoolConsultation on a proposal to amalgamate Cadoxton Primary and Nursery SchoolsConsultation on Transforming English Medium Secondary Education in BarryCyfuno Ysgol Babanod Dinas Powys ac Ysgol Iau MurchEglwys y Wig a Marcroes Ysgol Gynradd CymruEhangu Darpariaeth Gynradd yn y Bont-faen (Cam 1)Ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi SantEhangu Ysgol Sant BarucEhangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain NicolasExpanding St Richard Gwyn Catholic High SchoolExpanding Ysgol Iolo MorganwgNursery Provision PenarthAdmission Consultation 2021 2022School Admission Arrangements 2022-23School Admissions Arrangements 2023-24St Brides Church in Wales Primary SchoolSt Helen's Catholic Infant and Junior School AmalgamationTrefniadau Derbyn i Ysgolion 2024/2025Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2025/2026Trefniadau Derbyn i'r Ysgol 2020/21Welsh Medium Secondary School PlacesYmgynghori YsgolionYmgynghoarid ar Ehangiad Cyfrwng Cymraeg yn y BarriYmgynghoriad ar gynnig i sefydlu uned feithrin 60 lle yn Ysgol Gynradd FairfieldYmgynghoriad Dysgu Cymunedol Llanilltud FawrYmgynghoriad SRB ar adleoli i Ysgol Y DdraigYsgol Gymraeg Nant Talwg ac sgol Gyfun Bro Morgannwg Amalgamation

21st Century Schools LogoCanolfan Dysgu a Lles a Canolfan Adnoddau Ysgol Gynradd Gladstone 

 

Ymgynghoriad ar y cynnig i drawsnewid addysg arbenigol (cam i). 

 

Cyflwyniad i'r cynnig

Ar 9 Gorffennaf 2020, fe gymeradwyodd Rheolwr Gyfarwyddwr y Cyngor strategaeth i drawsnewid addysg arbennig ym Mro Morgannwg i ateb y galw a ragwelir yn y dyfodol ac i ddiwallu anghenion ein dysgwyr mwyaf agored i niwed yn y ffordd orau bosibl. Roedd y strategaeth yn nodi tri maes allweddol:

 1. Sefydlu Canolfan Dysgu a Lles (CDaLl) newydd, a fydd yn disodli Y Daith, uned cyfeirio disgyblion (UCD) y Cyngor;
 2. Sefydlu canolfannau adnoddau arbenigol (CAA) mewn ysgolion prif ffrwd i sicrhau bod dysgwyr yn cael mynediad at addysg brif ffrwd; a hefyd
 3. Cynyddu capasiti Ysgol Y Deri (YYD), ysgol arbennig y Cyngor, i ateb y galw a ragwelir am addysg arbennig.

Fe wnaeth y Rheolwr Gyfarwyddwr awdurdodi’r Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau i gynnal ymgynghoriad o ddydd Llun 7 Medi 2020 tan ddydd Sul 18 Hydref 2020 ar gynnig i;

 • sefydlu canolfan adnoddau arbenigol yn ysgol gynradd Gladstone fel lloeren i Ysgol Y Deri (YYD) o fis Medi 2021;
 • dirwyn Y Daith i ben a sefydlu Canolfan Dysgu a Lles (CDaLl) newydd dan reolaeth Ysgol Y Deri (YYD) o fis Medi 2021; a
 • chodi adeilad newydd ar gyfer disgyblion y Ganolfan Dysgu a Lles (CDaLl) ar safle Depo Court Road yn y Barri o fis Ionawr 2023. 

   

Penderfyniad

Ar 8 Chwefror 2021, ystyriodd Cabinet Cyngor yr adroddiad gwrthwynebiadau a'r holl ddogfennau perthnasol eraill a phenderfynodd gymeradwyo'r cynnig. 


Bydd y cynnig yn golygu dirwyn Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD) bresennol y Cyngor, Y Daith, i ben, a sefydlu Canolfan Dysgu a Lles newydd o dan reolaeth Ysgol Y Deri. Bydd hefyd yn sefydlu Canolfan Adnoddau Arbenigol (CAA) newydd yn ysgol gynradd Gladstone a fydd yn gweithredu fel lloeren o Ysgol Y Deri.

Mae'r Ganolfan Adnoddau Arbenigol yn Ysgol Gynradd Gladstone wedi cael ei threialu ers mis Medi 2019. Mae'r ganolfan yn defnyddio ardaloedd o fewn yr adeiladau ysgol presennol. Cynigir bod hyn yn cael ei sefydlu'n ffurfiol o fis Medi 2021, gan barhau i ddefnyddio'r cyfleusterau presennol yn Ysgol Gynradd Gladstone.

Bydd corff llywodraethu Ysgol y Deri yn gweithio ochr yn ochr â phwyllgor rheoli Y Daith i sefydlu cynllun pontio a fydd yn cynnwys datblygu'r strwythur staffio ar gyfer y Ganolfan Dysgu a Lles newydd cyn mis Medi 2021.

Yn ogystal, bydd adeilad ysgol newydd yn cael ei adeiladu ar safle Depo Court Road yn y Barri ar gyfer mis Ionawr 2023.  Bydd disgyblion a staff y Ganolfan Dysgu a Lles arfaethedig yn gweithredu o adeiladau presennol Y Daith yn y Bont-faen ac ar Fferm Ymddiriedolaeth Amelia yn y cyfamser. 

 
Dogfennau Ymgynghori

 

Os oes gennych ymholiadau, cysylltwch ag aelod o dîm Ysgolion yr 21ain Ganrif ar 21stcenturyschools@valeofglamorgan.gov.uk.

 

Cwestiynau Cyffredin

 • Beth yw graddfa amser fwriadedig y datblygiad?

  Y bwriad yw y byddai’r cynnig yn cael ei roi ar waith erbyn mis Medi 2021. Byddai gwaith i adeiladu’r ysgol newydd ar safle Depo Court Road yn y Barri’n dechrau erbyn mis Rhagfyr 2021 ac yn cael ei gwblhau erbyn mis Ionawr 2023.

 • Sut fyddai goblygiadau posibl ar gyfer cludiant yn cael eu hystyried fel rhan o’r cynnig hwn? 

  Tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor fyddai’n gyfrifol am y broses adeiladu. Byddai contractwr yn cael ei benodi a byddai asesiad trafnidiaeth llawn yn cael ei gynnal fel rhan o’r broses ddylunio. Byddai unrhyw oblygiadau a gâi eu hadnabod yn cael eu hystyried yn nyluniad yr adeilad newydd. Byddai’r contractwr yn cyflwyno cais cynllunio llawn ar gyfer yr adeilad newydd.

 • Pwy fyddai’n rheoli’r broses o adeiladu’r adeilad ysgol newydd? 

  TTîm Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor fyddai’n gyfrifol am reoli’r broses adeiladu. Byddai contractwr yn cael ei benodi gan ddefnyddio fframwaith SEWSCAP. Fframwaith adeiladu yw SEWSCAP a ddefnyddir gan 16 o awdurdodau lleol ac sy’n darparu Contractwyr sydd wedi cyn-gymhwyso ac sydd â phrofiad addas i gyflawni Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, ac adeiladau cyhoeddus eraill, sy’n gysylltiedig â phrosiectau i godi adeiladau newydd ac adnewyddu adeiladau presennol y mae eu gwerth yn fwy nag £1.5 miliwn. Byddai rhaglen ymgysylltu’n cael ei llunio i sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn cael eu hysbysu ynghylch y cynnydd ac yn gallu bwydo i mewn i’r broses ddylunio. Byddai cyfarfodydd rheolaidd rhwng y Cyngor, y contractwr a’r ysgol. 

   

 • Sut fyddem ni’n cael ein cynnwys trwy gydol y broses ddylunio? 

  Byddai rhaglen ymgysylltu’n cael ei llunio i sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn cael eu hysbysu ynghylch cynnydd ac yn gallu bwydo i mewn i’r broses ddylunio. Byddai cyfarfodydd rheolaidd rhwng y Cyngor, y contractwr a’r ysgol. Gellir anfon unrhyw adborth neu feddyliau at Dîm Ysgolion yr 21ain Ganrif yn: 21stcenturyschools@valeofglamorgan.gov.uk 

Ysgolian Cwblhawyd yr 21ain Ganrif ym Mro Morgannwg

21stC Schools - Oakfield
(Ysgol Gynradd Oak Field, 2015)

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg Primary Building Indoor
(Ysgol Bro Morgannwg, 2014)


21stC Schools - Dewi Sant (hall2)
(Ysgol Gymraeg Dewi Sant, 2015)


21stC Schools - Dewi Sant
(Ysgol Gymraeg Dewi Sant, 2015)

 

Manylion cyswllt