Cost of Living Support Icon

21st Century Schools LogoCanolfan Dysgu a Lles a Canolfan Adnoddau Ysgol Gynradd Gladstone 

 

Ymgynghoriad ar y cynnig i drawsnewid addysg arbenigol (cam i). 

 

Cyflwyniad i'r cynnig

Ar 9 Gorffennaf 2020, fe gymeradwyodd Rheolwr Gyfarwyddwr y Cyngor strategaeth i drawsnewid addysg arbennig ym Mro Morgannwg i ateb y galw a ragwelir yn y dyfodol ac i ddiwallu anghenion ein dysgwyr mwyaf agored i niwed yn y ffordd orau bosibl. Roedd y strategaeth yn nodi tri maes allweddol:

 1. Sefydlu Canolfan Dysgu a Lles (CDaLl) newydd, a fydd yn disodli Y Daith, uned cyfeirio disgyblion (UCD) y Cyngor;
 2. Sefydlu canolfannau adnoddau arbenigol (CAA) mewn ysgolion prif ffrwd i sicrhau bod dysgwyr yn cael mynediad at addysg brif ffrwd; a hefyd
 3. Cynyddu capasiti Ysgol Y Deri (YYD), ysgol arbennig y Cyngor, i ateb y galw a ragwelir am addysg arbennig.

Fe wnaeth y Rheolwr Gyfarwyddwr awdurdodi’r Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau i gynnal ymgynghoriad o ddydd Llun 7 Medi 2020 tan ddydd Sul 18 Hydref 2020 ar gynnig i;

 • sefydlu canolfan adnoddau arbenigol yn ysgol gynradd Gladstone fel lloeren i Ysgol Y Deri (YYD) o fis Medi 2021;
 • dirwyn Y Daith i ben a sefydlu Canolfan Dysgu a Lles (CDaLl) newydd dan reolaeth Ysgol Y Deri (YYD) o fis Medi 2021; a
 • chodi adeilad newydd ar gyfer disgyblion y Ganolfan Dysgu a Lles (CDaLl) ar safle Depo Court Road yn y Barri o fis Ionawr 2023. 

   

Penderfyniad

Ar 8 Chwefror 2021, ystyriodd Cabinet Cyngor yr adroddiad gwrthwynebiadau a'r holl ddogfennau perthnasol eraill a phenderfynodd gymeradwyo'r cynnig. 


Bydd y cynnig yn golygu dirwyn Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD) bresennol y Cyngor, Y Daith, i ben, a sefydlu Canolfan Dysgu a Lles newydd o dan reolaeth Ysgol Y Deri. Bydd hefyd yn sefydlu Canolfan Adnoddau Arbenigol (CAA) newydd yn ysgol gynradd Gladstone a fydd yn gweithredu fel lloeren o Ysgol Y Deri.

Mae'r Ganolfan Adnoddau Arbenigol yn Ysgol Gynradd Gladstone wedi cael ei threialu ers mis Medi 2019. Mae'r ganolfan yn defnyddio ardaloedd o fewn yr adeiladau ysgol presennol. Cynigir bod hyn yn cael ei sefydlu'n ffurfiol o fis Medi 2021, gan barhau i ddefnyddio'r cyfleusterau presennol yn Ysgol Gynradd Gladstone.

Bydd corff llywodraethu Ysgol y Deri yn gweithio ochr yn ochr â phwyllgor rheoli Y Daith i sefydlu cynllun pontio a fydd yn cynnwys datblygu'r strwythur staffio ar gyfer y Ganolfan Dysgu a Lles newydd cyn mis Medi 2021.

Yn ogystal, bydd adeilad ysgol newydd yn cael ei adeiladu ar safle Depo Court Road yn y Barri ar gyfer mis Ionawr 2023.  Bydd disgyblion a staff y Ganolfan Dysgu a Lles arfaethedig yn gweithredu o adeiladau presennol Y Daith yn y Bont-faen ac ar Fferm Ymddiriedolaeth Amelia yn y cyfamser. 

 
Dogfennau Ymgynghori

 

Os oes gennych ymholiadau, cysylltwch ag aelod o dîm Ysgolion yr 21ain Ganrif ar 21stcenturyschools@valeofglamorgan.gov.uk.

 

Cwestiynau Cyffredin

 • Beth yw graddfa amser fwriadedig y datblygiad?

  Y bwriad yw y byddai’r cynnig yn cael ei roi ar waith erbyn mis Medi 2021. Byddai gwaith i adeiladu’r ysgol newydd ar safle Depo Court Road yn y Barri’n dechrau erbyn mis Rhagfyr 2021 ac yn cael ei gwblhau erbyn mis Ionawr 2023.

 • Sut fyddai goblygiadau posibl ar gyfer cludiant yn cael eu hystyried fel rhan o’r cynnig hwn? 

  Tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor fyddai’n gyfrifol am y broses adeiladu. Byddai contractwr yn cael ei benodi a byddai asesiad trafnidiaeth llawn yn cael ei gynnal fel rhan o’r broses ddylunio. Byddai unrhyw oblygiadau a gâi eu hadnabod yn cael eu hystyried yn nyluniad yr adeilad newydd. Byddai’r contractwr yn cyflwyno cais cynllunio llawn ar gyfer yr adeilad newydd.

 • Pwy fyddai’n rheoli’r broses o adeiladu’r adeilad ysgol newydd? 

  TTîm Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor fyddai’n gyfrifol am reoli’r broses adeiladu. Byddai contractwr yn cael ei benodi gan ddefnyddio fframwaith SEWSCAP. Fframwaith adeiladu yw SEWSCAP a ddefnyddir gan 16 o awdurdodau lleol ac sy’n darparu Contractwyr sydd wedi cyn-gymhwyso ac sydd â phrofiad addas i gyflawni Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, ac adeiladau cyhoeddus eraill, sy’n gysylltiedig â phrosiectau i godi adeiladau newydd ac adnewyddu adeiladau presennol y mae eu gwerth yn fwy nag £1.5 miliwn. Byddai rhaglen ymgysylltu’n cael ei llunio i sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn cael eu hysbysu ynghylch y cynnydd ac yn gallu bwydo i mewn i’r broses ddylunio. Byddai cyfarfodydd rheolaidd rhwng y Cyngor, y contractwr a’r ysgol. 

   

 • Sut fyddem ni’n cael ein cynnwys trwy gydol y broses ddylunio? 

  Byddai rhaglen ymgysylltu’n cael ei llunio i sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn cael eu hysbysu ynghylch cynnydd ac yn gallu bwydo i mewn i’r broses ddylunio. Byddai cyfarfodydd rheolaidd rhwng y Cyngor, y contractwr a’r ysgol. Gellir anfon unrhyw adborth neu feddyliau at Dîm Ysgolion yr 21ain Ganrif yn: 21stcenturyschools@valeofglamorgan.gov.uk 

Ysgolian Cwblhawyd yr 21ain Ganrif ym Mro Morgannwg

21stC Schools - Oakfield
(Ysgol Gynradd Oak Field, 2015)

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg Primary Building Indoor
(Ysgol Bro Morgannwg, 2014)


21stC Schools - Dewi Sant (hall2)
(Ysgol Gymraeg Dewi Sant, 2015)


21stC Schools - Dewi Sant
(Ysgol Gymraeg Dewi Sant, 2015)

 

Manylion cyswllt