Cost of Living Support Icon
HafanBywYsgolionTrefniadau Derbyn i'r Ysgol 2021/2022Changing Stanwell School from Foundation School to Community Maintained SchoolExpanding St Richard Gwyn Catholic High SchoolExpanding Ysgol Iolo MorganwgTrefniadau Derbyn i Ysgolion 2024/2025Ailgynllunio Ysgolion Cynradd yng Ngorllewin y FroCentre for Learning and WellbeingALN phase iii Ysgol Y Deri ExpansionArolwg Addysg Gyfrwng CymraegCanolfan Adnoddau Ysgol Uwchradd WhitmoreConsultation on a proposal to amalgamate Cadoxton Primary and Nursery SchoolsConsultation on Transforming English Medium Secondary Education in BarryCyfuno Ysgol Babanod Dinas Powys ac Ysgol Iau MurchCyfuno Ysgol Gynradd Y Bont Faen ac Ysgol Gyfun Y Bont FaenEglwys y Wig a Marcroes Ysgol Gynradd CymruEhangu Darpariaeth Gynradd yn y Bont-faen (Cam 1)Ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi SantEhangu Ysgol Sant BarucEhangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain NicolasNursery Provision PenarthAdmission Consultation 2021 2022School Admission Arrangements 2022-23School Admissions Arrangements 2023-24St Brides Church in Wales Primary SchoolSt Helen's Catholic Infant and Junior School AmalgamationTrefniadau Derbyn i'r Ysgol 2020/21Welsh Medium Secondary School PlacesYmgynghori YsgolionYmgynghoarid ar Ehangiad Cyfrwng Cymraeg yn y BarriYmgynghoriad ar gynnig i sefydlu uned feithrin 60 lle yn Ysgol Gynradd FairfieldYmgynghoriad Dysgu Cymunedol Llanilltud FawrYmgynghoriad SRB ar adleoli i Ysgol Y DdraigYsgol Gymraeg Nant Talwg ac sgol Gyfun Bro Morgannwg Amalgamation

21st Century Schools LogoDarpariaeth Feithrin ym Mhenarth 

Ymgynghoriad i'r cynigion i ad-drefnu darpariaeth feithrin ym Mhenarth o fis Medi 2022. 

 

Ar 13 Medi 2021, awdurdododd Cabinet y Cyngor Gyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau i gynnal ymgynghoriad o 20 Medi 2021 hyd 5 Tachwedd 2021 ar ddau gynnig i  ad-drefnu darpariaeth feithrin ym Mhenarth o fis Medi 2022. 

 

Cynnig 1: 

Uno Ysgol Feithrin Bwthyn Bute ac Ysgol Gynradd Evenlode drwy:

 • Newid oedran isaf y disgyblion yn ysgol GynraddEvenlode o 4 i 3, i gynnwys 96 lle meithrin rhan-amser

 • Cynyddu gallu Ysgol GynraddEvenlode i ddarparu lle ar gyfer y 96 lle meithrin rhan-amser

 • Dod ag Ysgol Feithrin Bwthyn Bute i ben a throsglwyddo’r holl staff a disgyblion yn y cyfnod meithrin i fod dan lywodraeth Ysgol Gynradd Evenlode o fis Medi 2022.

 

Cynnig 2:

Uno Ysgol Feithrin Cogan ac Ysgol Gynradd Cogan drwy:

 • Newid oedran isaf y disgyblion yn ysgol GynraddCogan o 4 i 3, i gynnwys 96 lle meithrin rhan-amser

 • Cynyddu gallu Ysgol GynraddCogan i ddarparu lle ar gyfer y 96 lle meithrin rhan-amser

 • Dod ag Ysgol Feithrin Cogan i ben a throsglwyddo’r holl staff a disgyblion yn y cyfnod meithrin i fod dan lywodraeth Ysgol Cogan o fis Medi 2022.

 

Penderfyniad

Ar 11 Ebrill 2022, ystyriodd Cabinet Cyngor Bro Morgannwg yr adroddiad gwrthwynebiadau a’r holl ddogfennau perthnasol eraill a phenderfynwyd cymeradwyo’r cynnig.

 

Bydd Cynnig 1 yn arwain at derfynu Meithrinfa Bwthyn Bute a bydd holl staff Meithrinfa Bwthyn Bute yn cael eu trosglwyddo o dan lywodraethu Ysgol Gynradd Evenlode. Bydd Cynnig 2 yn arwain at ddod â Meithrinfa Cogan i ben a bydd holl staff Meithrinfa Cogan yn cael eu trosglwyddo o dan lywodraethu Ysgol Gynradd Cogan. Byddai darpariaeth feithrin yn parhau i gael ei darparu o'r adeiladau meithrin presennol o dan y ddau gynnig. Bydd y cynigion yn cael eu rhoi ar waith ddydd Llun 5 Medi 2022.

 

Gellir gweld yr holl ddeunydd ymgynghori gan gynnwys yr Adroddiad Gwrthwynebiadau isod:

 

 

Dogfennau Ymgynghori

 

  

 

Os hoffech gopi caled o’r adroddiadau, cysylltwch ag aelod o’r Tîm Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu yn: sustainablecommunitiesforlearning@valeofglamorgan.gov.uk.

 

 

 

Cwestiynau a ofynnir yn aml 

 • Pe caent eu gweithredu beth fyddai’r cynigion yn ei olygu?

  Byddai Ysgol Feithrin Bwthyn Bute ac Ysgol Feithrin Cogan yn dod i ben a byddai’r staff a’r disgyblion o’r cyfnodau meithrin yn trosglwyddo i fod dan lywodraeth Ysgol Gynradd Evenlode ac Ysgol Gynradd Cogan yn y drefn honno. Fodd bynnag, byddai’r ddarpariaeth feithrin yn dal i gael ei darparu yn yr adeiladau presennol gyda’r ddau gynnig.   

 • Beth yw’r amserlen a fwriedir ar gyfer gweithredu?

  Bwriedir i’r cynigion gael eu gweithredu erbyn mis Medi 2022. 

 • Sut byddai’r cynigion hyn yn effeithio ar drefniadau derbyn?

  Cyngor Bro Morgannwg yw’r awdurdod derbyn ar gyfer yr ysgolion. Caiff y trefniadau derbyn i gyd o fewn Bro Morgannwg eu hadolygu’n flynyddol.


  Y capasiti ar gyfer cyfnod meithrin Ysgol Gynradd Evenlode ac Ysgol Gynradd Cogan fyddai 96 o leoedd rhan-amser. Ni fyddai’r cynigion hyn yn cael effaith ar y nifer derbyn ar gyfer cyfnod cynradd Ysgol Gynradd Evenlode nac Ysgol Gynradd Cogan.

  Ni fyddai gan y plant ar y gofrestr yn y cyfnod meithrin hawl awtomatig i barhau eu haddysg yn yr un ysgol wrth symud i fyny i ddosbarth derbyn. Byddai angen i’r rhieni wneud cais ar gyfer yr ysgol o’u dewis. Pan fyddai mwy o geisiadau nag oedd o leoedd ar gael yn y dosbarth derbyn, câi’r lleoedd eu dyrannu drwy ddefnyddio meini prawf gordanysgrifio’r Cyngor sy’n rhoi blaenoriaeth i’r rheiny sy’n byw yn y dalgylch.

   

 • Sut byddai’r cynigion hyn yn effeithio ar y cyrff llywodraethu presennol?

  Byddai staff Ysgol Feithrin Bwthyn Bute ac Ysgol Feithrin Cogan yn trosglwyddo i fod dan reolaeth cyrff llywodraethu Ysgol Gynradd Evenlode ac Ysgol Gynradd Cogan yn y drefn honno.

  Er y byddai cyrff llywodraethu Ysgol Feithrin Bwthyn Bute ac Ysgol Feithrin Cogan yn cael eu diddymu o fis Medi 2022, byddai’r Cyngor yn gweithio gyda chyrff llywodraethu Ysgol Gynradd Evenlode ac Ysgol Gynradd Cogan i ganfod cyfleoedd i lywodraethwyr drosglwyddo er mwyn sicrhau parhad. 

  Byddai angen i gyrff llywodraethu Ysgol Gynradd Evenlode ac Ysgol Gynradd Cogan newid eu cylch gorchwyl a’u strwythur i adlewyrchu cynnwys y cyfnod meithrin.

 • Oes angen i mi ymateb i’r ddau gynnig?
  Cewch ymateb i un cynnig neu i’r ddau drwy lenwi’r adrannau perthnasol o’r ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad (drwy’r ffurflen neu’r ddolen gyswllt isod). Nid oes angen i chi ymateb i’r ddau os nad oes arnoch eisiau. 

 

Am ragor o wybodaeth am rai o Ysgolion Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu a adeiladwyd hyd yma ym Mro Morgannwg:

 

Manylion cyswllt