21st Century Schools Logo

Cyfuno Ysgol Gynradd Y Bont Faen ac Ysgol Gyfun Y Bont Faen

Ymgynghoriad ar y cynnig i sefydlu ysgol pob oed 3-19 newydd â 2006 o leoedd, gyda 96 o leoedd meithrin rhan-amser, o fis Medi 2022 trwy uno Ysgol Gynradd y Bont-faen ac Ysgol Gyfun y Bont-faen.

Cyflwyniad i'r cynnig

Ar 4 Tachwedd 2019, fe gymeradwyodd Cabinet y Cyngor ddull graddol o ehangu darpariaeth gynradd yn y Bont-faen gyda darpariaeth cyfrwng Saesneg yn cael ei hehangu fel rhan o gam un a darpariaeth gynradd cyfrwng Cymraeg yn cael ei hehangu fel rhan o gam dau. Mae hyn yn unol â’r amcanestyniadau disgyblion, sy’n dynodi na fyddai darpariaeth cyfrwng Saesneg yn gallu ateb y galw o fis Medi 2020. Mae’r amcanestyniadau’n dynodi y byddai’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg fel y mae ar hyn o bryd yn ddigon i ateb y galw dros y pum mlynedd nesaf.

 

Ymgynghoriad ar y cynnig i sefydlu ysgol pob oed 3-19 newydd â 2006 o leoedd, gyda 96 o leoedd meithrin rhan-amser, o fis Medi 2022 trwy uno Ysgol Gynradd y Bont-faen ac Ysgol Gyfun y Bont-faen a hynny trwy:

 • newid ystod oedran Ysgol Gyfun y Bont-faen o 11 - 19 i 3 - 19;
 • cynyddu capasiti Ysgol Gyfun y Bont-faen o 1586 o leoedd i 2006 o leoedd i wneud lle i 420 o leoedd cynradd cyfrwng Saesneg;
 • codi adeilad ysgol newydd ar safle Ysgol Gyfun y Bont-faen i wneud lle i’r cyfnodau cynradd a meithrin; a
 • dirwyn Ysgol Gynradd y Bont-faen i ben.

 

Byddai’r cynnig hwn yn arwain at 210 o leoedd cynradd cyfrwng Saesneg ychwanegol yn y Bont-faen. Byddai’r ysgol newydd hefyd yn arwain at leoedd meithrin ychwanegol a’r rheiny’n cynyddu o 60 i 96 o leoedd rhan-amser.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn rhoi’r cyfle i chi ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau a fydd yn cael eu hystyried pan fydd Cabinet y Cyngor yn penderfynu sut i fwrw ymlaen.

 

Rhesymau dros y cynnig

 • Rhaid i’r Cyngor sicrhau bod ysgolion yn gwasanaethu eu cymunedau lleol a’u bod yn adlewyrchu’r galw. Mae angen ateb y galw yn y dyfodol o du’r datblygiadau tai newydd yn y Bont Faen. Byddai adeilad ysgol newydd â 420 o leoedd yn darparu ar gyfer y cynnydd rhagamcanol yn niferoedd y disgyblion o ganlyniad i’r datblygiad newydd.

 • Nid yw'r ddarpariaeth bresennol yn Y Bont Faen yn addas at y diben; mae angen buddsoddiad sylweddol yn yr adeilad er mwyn iddo gyrraedd safonau ysgolion yr 21ain Ganrif ac nid yw rhai ystafelloedd dosbarth yn ddigon mawr i gynnwys 30 o ddisgyblion. Bydd yr adeilad newydd yn cyrraedd safon “Rhagorol” BREEAM (Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu) ac yn cael ei adeiladu fel ei fod yn cael A fel sgôr EPC (Tystysgrif Perfformiad Ynni).

 • Creu dull cyson o’r cyfnod sylfaen i’r 6ed dosbarth o ran ethos a safonau dysgu’r ysgol. 

 

Dod o hyd i fwy

 

Bydd yr holl ymatebion a roddir inni’n gan 10 Ionawr 2020 yn cael eu hystyried gan y Cabinet cyn ei fod yn penderfynu cyhoeddi hysbysiad statudol ynghylch y cynigion neu beidio.

 

 

Cwestiynau Cyffredin

 • Beth fyddai’r cynnig yn ei olygu ar gyfer plant sy’n mynychu Ysgol Gynradd y Bont-faen ac Ysgol Gyfun y Bont-faen ar hyn o bryd? A fyddai fy mhlentyn yn cael cynnig lle yn yr ysgol yn dilyn y broses uno?
  Byddai’r holl blant sy’n mynychu Ysgol Gynradd y Bont-faen ac Ysgol Gyfun y Bont-faen ar adeg uno’r ddwy ysgol yn sicr o gael lle yn yr ysgol a fyddai’n cael ei chreu drwy eu huno.
 • Beth fyddai’r trefniadau derbyn ar gyfer yr ysgol pob oed 3-19 oed? 
  Cyngor Bro Morgannwg yw’r awdurdod derbyn ar gyfer yr ysgolion. Byddai’r trefniadau derbyn ar gyfer cyfnod cynradd ar ôl uno’r ysgolion yn aros yr un fath o ganlyniad i’r cynnig hwn. Fodd bynnag, byddai’r nifer derbyn yn cynyddu o 30 i 60 o ddisgyblion. Yn y cyfnod uwchradd byddai’r disgyblion yn trosglwyddo’n naturiol o flwyddyn 6 i flwyddyn 7 heb wneud cais am le.  
 • A fyddai’r cynnig hwn yn effeithio ar dderbyniadau uwchradd ar gyfer Ysgol Gyfun y Bont-faen? 
  Fel a nodir uchod, byddai disgyblion o gyfnod cynradd yr ysgol pob oed yn trosglwyddo’n naturiol o flwyddyn 6 i flwyddyn 7 heb wneud cais am le. Ystyrir bod capasiti presennol Ysgol Gyfun y Bont-faen yn addas i ateb y galw uwch am addysg uwchradd yn y dalgylch. Er bod goralw cyson am leoedd yn Ysgol Gyfun y Bont-faen, mae’r ysgol yn denu nifer fawr o geisiadau o’r tu allan i’r dalgylch. Ym mis Medi 2019, dim ond 151 (63%) o’r 240 o ddisgyblion y dyrannwyd lle iddynt oedd yn byw yn y dalgylch. O’r 1,539 o ddisgyblion sydd ar y gofrestr ar hyn o bryd yn Ysgol Gyfun y Bont-faen, dim ond 960 (62%) sy’n byw yn y dalgylch. Mae hyn yn golygu bod 579 (38%) o’r disgyblion sydd ar y gofrestr yn byw y tu allan i ddalgylch yr ysgol ar hyn o bryd. Felly, byddai’r cynnig hwn yn arwain at gyflenwad a galw mwy effeithlon lle mae lleoedd uwchradd yn nalgylch Ysgol Gyfun y Bont-faen yn y cwestiwn. 
 • Pa opsiynau sydd ar gael i rieni ac arnynt eisiau addysg Gymraeg?
  Mae nifer o ysgolion cynradd Cymraeg sy’n gwasanaethu’r Fro Orllewinol, gan gynnwys Ysgol Iolo Morgannwg ac Ysgol Dewi Sant. Mae darpariaeth gynradd Gymraeg yn ddigon i ateb y galw a ragwelir am addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal hon dros y 5 mlynedd nesaf. Ar 4 Tachwedd 2019 fe gymeradwyodd Cabinet y Cyngor ddull graddol o ehangu darpariaeth gynradd yn y Bont-faen gyda chapasiti cyfrwng Saesneg yn cael sylw fel rhan o gam un a chapasiti cyfrwng Cymraeg yn cael sylw fel rhan o gam dau. I sicrhau parhad ar draws cyfnodau allweddol, cynigir y byddai addysg cyfrwng Saesneg yn cael ei hehangu ar safle Ysgol Gyfun y Bont-faen tra byddai addysg cyfrwng Cymraeg yn cael ei hehangu gan ddefnyddio’r safle 2 hectar ar Fferm y Darren. 
 • Pwy fyddai’n rheoli’r broses o adeiladu’r adeilad ysgol newydd? 

  Tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor fyddai’n gyfrifol am reoli’r broses adeiladu. Byddai contractwr yn cael ei benodi gan ddefnyddio fframwaith SEWSCAP. Fframwaith adeiladu yw SEWSCAP a ddefnyddir gan 16 o awdurdodau lleol ac sy’n darparu Contractwyr sydd wedi cyn-gymhwyso ac sydd â phrofiad addas i gyflawni Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, ac adeiladau cyhoeddus eraill, sy’n gysylltiedig â phrosiectau i godi adeiladau newydd ac adnewyddu adeiladau presennol y mae eu gwerth yn fwy nag £1.5 miliwn. Byddai asesiad trafnidiaeth llawn yn cael ei gynnal fel rhan o’r broses ddylunio. Byddai unrhyw oblygiadau a gâi eu hadnabod yn cael eu hystyried yn nyluniad yr adeilad newydd. Byddai’r contractwr yn cyflwyno cais cynllunio llawn ar gyfer yr adeilad newydd.  

  Y bwriad yw y byddai gwaith i adeiladu’r ysgol newydd yn dechrau erbyn mis Ionawr 2021 ac yn cael ei gwblhau erbyn mis Medi 2022. Byddai staff a disgyblion yn trosglwyddo erbyn mis Medi 2022.

  Byddai rhaglen ymgysylltu’n cael ei llunio i sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn cael eu hysbysu ynghylch cynnydd ac yn gallu bwydo i mewn i’r broses ddylunio. Byddai cyfarfodydd rheolaidd rhwng y Cyngor, y contractwr a’r ysgol. Gellir anfon unrhyw adborth neu feddyliau at Dîm Ysgolion yr 21ain Ganrif yn: 21stcenturyschools@valeofglamorgan.gov.uk

   

 Am fwy o wybodaeth, darllenwch y ddogfen ymgynghori.

 

Ysgolian Cwblhawyd yr 21ain Ganrif ym Mro Morgannwg

 

21stC Schools - Oakfield
(Ysgol Gynradd Oak Field, 2015)

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg Primary Building Indoor
(Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, 2014)

21stC Schools - Dewi Sant (hall2)
(Ysgol Gymraeg Dewi Sant, 2015)
21stC Schools - Dewi Sant
(Ysgol Gymraeg Dewi Sant, 2015)

 

Am ragor o wybodaeth am rai o Ysgolion yr 21ain Ganrif a adeiladwyd hyd yma ym Mro Morgannwg:

 

Manylion cyswllt