Y Gwasanaeth Cynhwysiad

Y gwasanaeth hwn sy’n darparu cyngor a chefnogaeth i ysgolion, disgyblion a theuluoedd pan fod anghenion dysgu ychwanegol.

 

Mae Bro Morgannwg wedi ymrwymo i sicrhau bod anghenion plant yn cael eu hadnabod a bod holl blant a phobl ifanc yr ardal yn gwbl gynwysedig yn eu hysgol prif ffrwd leol os yw’n bosibl.

 

Mae’r gwasanaeth ar gael i blant a phobl ifanc 0-19 oed ar sail atgyfeiriad.

 

 • 01446 709180

 

 •  Yr Asesiad Anghenion Cymhleth a Chysylltu â’r Ysgol

  Mae’r Gwasanaeth yn rheoli asesu ac adolygu statudol disgyblion gydag anghenion addysgol arbennig ac yn sicrhau bod y gweithdrefnau’n cael eu dilyn yn unol â gofynion a rheoliadau statudol.

   

  Mae pob plentyn yn datblygu ac yn dysgu ar raddfa gwahanol i'w gilydd. Mae rhai plant yn mwynhau dysgu ac yn ei chael hi'n hawdd, mae rhai'n ystyried dysgu yn anodd ac efallai y bydd ar rai angen mwy o gymorth.  Os ydych chi neu’r ysgol yn pryderu nad yw eich plentyn yn gwneud cynnydd, mae’n bosib bod ganddo neu ganddi anghenion addysgol arbennig.

   

  Bydd Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig yr ysgol (Cydlynydd AAA) yn gallu asesu cryfderau a gwendidau eich plentyn a rhoi gwybod i aelodau eraill o staff sy'n gweithio gyda'ch plentyn.  Os yw’r ysgol yn meddwl bod ar eich plentyn anghenion addysgol arbennig, mae’n rhaid iddynt ddweud wrthoch chi a thrafod pa gymorth sydd ei angen.

   

  Bydd Cynllun Addysg Unigol (CAU) yn cael ei sefydlu a fydd yn cynnwys gwybodaeth am beth sydd angen i’ch plentyn ei ddysgu, sut bydd y plentyn yn dysgu hyn, pwy fydd yn helpu a phryd fydd y cynllun yn cael ei adolygu. Dylai’r ysgol ddweud wrthoch chi sut mae’n nhw’n helpu eich plentyn a’r cynnydd sy’n digwydd bob tro. 

   

   

   

 •  Gwasanaeth Seicoleg Addysg
  Gweithio mewn partneriaeth gydag ysgolion, lleoliadau blynyddoedd cynnar a rhieni i gefnogi plant gydag anghenion arbennig cymhleth, anghenion emosiynol ac ymddygiadol ac i helpu i hybu llwyddiant plant dan ofal yr awdurdod lleol.

   

  Caiff y gwasanaeth ei ddarparu mewn ysgolion drwy weithio gyda phlant, eu hathrawon a'r rhieni.  Yn aml, mae’n cynnwys goruchwylio, trafod ac asesu. Mae pob un o'r rhain yn cyfrannu at ddarlun ehangach o anghenion y plentyn ac yn helpu i lunio cynlluniau i'w cefnogi.

   

  Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith yn cael ei ddarparu o amgylch plant unigol, er rydym hefyd yn cynnig cymorth i grwpiau o blant neu ar gyfer materion ysgol ehangach.  

    

  Caiff y gwaith hwn ei gefnogi gan waith therapiwtig uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc, yn unigol ac mewn grwpiau. Hyfforddi staff mewn lleoliadau addysgol ar agweddau ar ddysgu, ymddygiad a datblygiad plant a rhoi gwybod i’r awdurdod lleol am bolisïau a mentrau a chefnogi'r awdurdod yn gyffredinol wrth ymgymryd â'i ddyletswyddau a chyfrifoldebau gan gynnwys asesiadau statudol i blant gydag anghenion addysgol arbennig.

   

  Er mwyn cael mynediad at y Gwasanaeth Seicoleg Addysgol, cysylltwch â Chydlynydd AAA ysgol eich plentyn.

 • Gwasanaeth Nam Gweledol

  Mae’r Gwasanaeth Nam Gweledol yn gweithio gyda staff yr ysgol a rhieni i roi cymorth addysgol arbenigol i blant a phobl ifanc sydd â nam gweledol yn ôl diagnosis meddygol.

   

   - Cefnogi plant o’r cyfnod cyntaf y maen nhw'n cael eu hadnabod fel rhywun gyda nam gweledol.

   - Rhoi cyngor a hyfforddiant i staff ysgol, gan gynnwys asesu a monitro sut mae'r plentyn yn defnyddio ei lygaid.

   - Dysgu sgiliau arbenigol megis Braille, teipio heb edrych a symudedd.

   - Rhoi cyngor a hyfforddiant ar ddefnyddio technoleg mynediad a benthyg offer arbenigol.

   - Cynnig cyngor a thystiolaeth ar gyfer y broses asesu statudol ac adolygiadau blynyddol.

 • Gwasanaeth Lles Addysg
  Mae’r Tîm Gwella Ymddygiad yn gweithio mewn partneriaeth gyda rhieni, staff dysgu ac asiantaethau partner i sicrhau ymddygiad positif yn yr ysgol.

   

  Mae’r tîm yn cynnwys athrawon arbenigol a chynorthwywyr cymorth dysgu. Maent yn gweithio gydag ysgolion a theuluoedd i adnabod anawsterau a strategaethau i wella ymddygiad disgyblion a gaiff eu hatgyfeirio. Maent yn cynnal hyfforddiant i ysgolion ac yn cynyddu capasiti a gwella sgiliau staff prif-lif

   

  Dysgwch eich plentyn drwy chwarae  | Gweithgareddau | Addysgu Cynradd |

   

   Dysgu Cymru – Rhieni | 

   

  Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro | Comisiynydd Plant | Teuluoedd yn Gyntaf

   

  Bydd gwaharddiadau yn cael eu defnyddio fel dewis olaf a dim ond pan na fydd unrhyw strategaeth arall yn gweithio. Dim ond y Pennaeth all drefnu gwaharddiadau tymor penodol neu dros dro. Pan fydd gwaharddiad yn cael ei drefnu, bydd gweithdrefnau penodol yn cael eu dilyn a phroses apeliadau ar gyfer y rhiant / gwarcheidwad a, pan yn briodol, y disgyblion.

   

  Gwahardd am Dymor Penodol ac Amser Cinio  

  Gwaharddiad Dros Dro

   

 •  Iaith a Lleferydd

  Mae Therapi Iaith a Lleferydd Plant yn gweithio gyda’r ysgolion, rhieni ac arbenigwyr i gefnogi plant gydag anghenion iaith, lleferydd a chyfathrebu. 

   

  Cefnogi’r ysgolion i adnabod plant sydd angen cymorth o ran Iaith a Lleferydd.

   

  Cynnig hyfforddiant, cyngor a chanllawiau i staff ysgolion a rhieni. 

   

  Gweithio gyda phlant i ddatblygu sgiliau iaith a lleferydd. 

 • Anawsterau Dysgu Penodol (ADP) 

  Mae’r Gwasanaeth Gwybyddiaeth a Dysgu yn gweithio mewn partneriaeth gyda rhieni, staff dysgu ac asiantaethau eraill i annog a datblygu sgiliau llythrennedd disgyblion gydag Anawsterau Dysgu Penodol i’w galluogi i lwyddo mewn ysgol prif-lif.

   

  Mae’r ysgol yn cyflwyno atgyweiriad i’r tîm ADP ar ôl cael caniatâd y rhieni ac ar ôl ymgymryd ag asesiadau, ymyriadau ac adolygiad. Pan fydd yr holl wybodaeth berthnasol wedi’i chasglu, caiff ei hanfon at y tîm.

   

  Bydd athro arbenigol yn ymweld â’r ysgol i drafod yr asesiad ysgol gyda’r Cydlynydd AAA. Bydd yr athro arbenigol yn rhoi cyngor gan drafod gydag asiantaethau eraill os oes angen. Os oes angen, bydd athro arbenigol o’r tîm ADP yn cefnogi’r disgybl o bosib.

 •  Cefnogaeth Clywed 
  Mae’r Gwasanaeth Cefnogaeth Clywed yn cefnogi plant gyda nam ar y clyw, a'u teuluoedd, eu hathrawon a'r ysgolion.  Rydym yn cefnogi’r plentyn i ddeall eu cyflwr clywed ac yn cynnal a chadw a gwirio'r cymhorthion clywed, yn rhoi gwybodaeth ar asiantaethau a gwasanaethau, dulliau cyfathrebu ac yn helpu i ddatblygu strategaethau ar gyfer ymdopi gyda cholli’r clyw.