Tiwtora y Tu Allan i'r Ysgol 

Mae darpariaeth tiwtoriaid Tiwtora y Tu Allan i’r Ysgol (TTAY) yn rhan o'r Tîm Cynhwysiant o fewn cyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau Bro Morgannwg.

 

Mae'r tiwtoriaid i gyd yn weithwyr addysg proffesiynol a gyflogir gan yr Awdurdod Lleol i gefnogi dysgwyr nad ydynt yn gallu mynychu eu darpariaeth ysgol yn llawn amser am resymau meddygol.

 

Mae tiwtoriaid TTAY yn cefnogi'r dysgwyr hyn mewn lleoliadau’r ysgol a'r tu allan iddynt, yn bennaf gyda'u cynnydd academaidd. Maent yn gweithio gyda staff yr ysgol a gweithwyr proffesiynol eraill i alluogi cynnydd o ran mynediad y dysgwyr i addysg ac maent yn cydweithio gyda’r nod o ailddechrau mynychu’n gorfforol gyda chymorth.

 

Sut mae dysgwyr yn cael cymorth TTAY? 

Daw' mwyafrif y dysgwyr i’r Tîm TTAY ar ôl i ysgol wneud atgyfeiriad i Banel Iechyd Cymdeithasol, Emosiynol a Meddyliol yr Awdurdod Lleol (PICEM).

 

Cyn i ysgol wneud cais i'r PICEM am gymorth a chyngor, mae angen iddynt ofyn i rieni/gofalwyr y plentyn am eu cydsyniad i wneud hynny. Bydd tystiolaeth feddygol o angen yn rhan o atgyfeiriad PICEM.

 

TTAY yw un o'r ffyrdd posibl y gall yr Awdurdod Lleol gynnig cymorth ychwanegol. Weithiau, bydd dysgwyr TTAY eisoes yn hysbys i'r Tîm Cynhwysiant ac yn derbyn cymorth drwy dimau neu ddarparwyr eraill yr Awdurdod Lleol.  

 

Ym mhob achos bydd darpariaeth tiwtoriaid TTAY yn cael ei hadolygu fel rhan o gynllun cymorth bugeiliol pwrpasol i ddysgwyr i'w helpu i'w cefnogi i ailgydio yng nghynnig dysgu llawnach ac ehangach mewn ffordd raddol fesul cam.  

Am ba hyd y bydd TTAY yn gweithio gyda dysgwyr?

Nod tiwtoriaid TTAY yw gweithio gyda’r dysgwr ar sail tymor byr a bydd yn gwahodd y dysgwr a'i rieni/gofalwyr i gyfarfod Cynllun Cymorth Bugeiliol (CCB) cychwynnol i nodi sut olwg fydd ar y cynllun dysgu.

 

Bydd adolygiadau rheolaidd o'r cynllun hwn.  Mae gan rieni/gofalwyr a dysgwyr i gyd ran i'w chwarae yn y cyfarfodydd a'r cynlluniau hyn.  Bydd gan rai dysgwyr gynnig asesu tymor byr ac efallai y bydd gan rai dysgwyr gymorth dysgu o bell/ar-lein, yn yr hyb lles neu yn yr ysgol.

 

Bydd TTAY yn dod i ben pan fydd y dysgwr yn gallu dychwelyd i'w ysgol, neu pan fydd yn peidio â bod o oedran ysgol (diwedd Blwyddyn 11), neu os yw darpariaeth amgen yn diwallu anghenion y dysgwyr yn well.  Bydd adolygiad y Cynllun Cymorth Bugeiliol yn nodi beth yw'r cymorth terfynu neu drosglwyddo a bydd yn nodi sut y bydd TTAY yn cau i'r dysgwr mewn ffordd gynlluniedig. Bydd y PICEM yn rhan o'r penderfyniadau cau TTAY hyn.

Beth mae tiwtoriaid TTAY yn ei wneud?

Nod y Gwasanaeth Cynhwysiant bob amser yw sicrhau bod holl ddysgwyr y Fro yn cael mynediad i addysg addas amser llawn sy'n diwallu eu hanghenion cyn gynted ag y gallant ond bydd y ddarpariaeth yn wahanol i bob dysgwr gan y bydd y cynllun yn seiliedig ar anghenion fel a nodir yn y CCB.  

 

Yn amodol ar delerau’r atgyfeiriad PICEM a thargedau a nodwyd yn y CCB, bydd aelod o'r Tîm TTAY yn gwrando ar y dysgwr ac yn cysylltu â'r ysgol berthnasol er mwyn cefnogi addysg y dysgwr ar sail unigol. Gall hyn gynnwys, er enghraifft, ddarparu cymorth addysgu ar gyfer TGAU mewn Mathemateg a Saesneg yng Nghyfnod Allweddol 4 neu ddarparu mynediad i Becyn Cymorth Sgiliau Hanfodol Cymru (WEST) i ddatblygu sgiliau rhifedd, llythrennedd a digidol.

 

Bydd yr ysgol yn parhau i chwarae rhan yn addysg y dysgwr drwy sefydlu a mynychu cyfarfodydd CCB, gan gynnig mynediad i ddysgu ac adnoddau ar-lein, a rhoi cyfle i sefyll arholiadau ac ati drwy gydol yr amser y cynigir TTAY.