Cost of Living Support Icon

Craffu

Rôl ein Pwyllgorau Craffu yw edrych ar y gwasanaethau a'r materion sy'n effeithio ar fywydau pobl ym Mro Morgannwg

 

Mae'n ymwneud â gwrando ar bobl leol, herio a dylanwadu ar wneud penderfyniadau a, lle bo angen, ceisio gwelliant er budd y cyhoedd

 

Mae craffu yn rhan allweddol o strwythur gwleidyddol y Cyngor ac mae'n chwarae rhan bwysig wrth sicrhau bod gwasanaethau'r Cyngor yn cael eu darparu'n effeithiol, yn effeithlon ac er budd preswylwyr a'r rhai sy'n gweithio neu'n ymweld â Morgannwg.

 

Cymryd rhan mewn Cyfarfodydd Craffu

Mae craffu yn rhoi cyfle i'r cyhoedd gymryd rhan yng ngweithgareddau'r Cyngor. Mae darpariaeth ar gyfer siarad cyhoeddus mewn Pwyllgor Craffu. Mae Canllaw ar Gyfranogiad y Cyhoedd yn esbonio'r broses a sut i gofrestru i siarad.

 

 

Sylwch: Daw'r ffenestr ar gyfer cofrestru i siarad yn weithredol am 8.30 a.m. bedwar diwrnod gwaith cyn cyfarfod y Pwyllgor. Dim ond yn ystod y ffenestr hon y gellir llenwi'r ffurflen gofrestru.

 

Dim ond ar eitem sydd wedi'i chyhoeddi ar agenda y gellir siarad. Felly, gwiriwch agenda berthnasol y Pwyllgor cyn cofrestru i siarad.

 

Gweld Agendâu Pwyllgorau

 

Cofrestrwch i siarad yn y Pwyllgor 

Er gwybodaeth bydd y broses cofrestru i siarad ar gyfer y Pwyllgorau canlynol yn agor yn ystod cyfnod y Nadolig fel a ganlyn

- Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol (09.01.24) - Dydd Gwener 29 Rhagfyr am 8.30am

- Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel (10.01.24) - Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr am 8.30am

- Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant (11.01.24) – Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr am 8.30am

 • Beth yw craffu?

  Roedd Deddf Llywodraeth Leol 2000 yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol adolygu trefniadau gwneud penderfyniadau presennol / cyflwyno diwygiedig. Y pwrpas y tu ôl i'r ddeddfwriaeth oedd diwygio a moderneiddio'r ffordd y mae awdurdodau lleol yn gweithredu, symleiddio'r broses o wneud penderfyniadau, sicrhau bod aelodau etholedig yn fwy gweladwy ac atebol ac yn gwella gwasanaethau.

   

  Mabwysiadodd Cyngor Bro Morgannwg system arddull Arweinydd a Chabinet gyda Phwyllgorau Craffu wedi'u sefydlu i gynghori ar lunio polisïau a dwyn y Weithrediaeth (Cabinet) i gyfrif. 

   

   

 • Ble mae Trosolwg a Craffu yn ffitio i mewn?

  Mae pedair elfen i lywodraethu a rheoli Cyngor Bro Morgannwg.

   

  1. Y Cabinet, sy'n cynnwys yr Arweinydd a chwe Aelod arall o Ddeiliad Portffolio Cabinet sydd â chyfrifoldeb ar y cyd am benderfyniadau gweithredol y Cyngor ac sydd gyda'i gilydd yn ffurfio Cabinet y Cyngor.

   

  2. Trosolwg a Craffu a wneir gan Aelodau anweithredol o'r Cyngor ac a reolir trwy'r Pwyllgorau Craffu.

   

  3. Pwyllgorau Rheoleiddio sy'n cynnwys Pwyllgorau Cynllunio, Trwyddedu, Apeliadau a Phenodi.

   

  4. Rheolaeth y Cyngor o ddydd i ddydd, sy'n gyfrifoldeb y Rheolwr Gyfarwyddwr a'r Cyfarwyddwyr sydd gyda'i gilydd yn ffurfio Tîm Rheoli Corfforaethol y Cyngor.

   

  Mae aelodau nad ydyn nhw yn y Cabinet yn gyfrifol am gadw trosolwg o fusnes y Cyngor a chraffu ar feysydd o ddiddordeb neu bryder penodol. Mae eu rôl yn cynnwys dwyn y Cabinet i gyfrif a chynorthwyo i ddatblygu ac adolygu polisi'r Cyngor. Mae'r dasg olaf yn cynnwys edrych yn fanwl ar feysydd darparu gwasanaeth neu faterion sy'n peri pryder cyffredinol ac argymhellion cyflwyno i'r Cabinet neu i'r Cyngor cyfan - gallai hyn gynnwys awgrymiadau ar gyfer gwelliannau neu wahanol ffyrdd o wneud pethau. Gall aelodau wneud hyn o dan y gweithdrefnau Galw i Mewn neu Gais am Ystyriaeth arferol.

   

  Mae'r broses Craffu yn darparu cyfleoedd i Aelodau'r Cyngor archwilio'r gwasanaethau a ddarperir, a gofyn cwestiynau ar sut y gwnaed penderfyniadau, ystyried a ellir rhoi gwelliannau gwasanaeth ar waith a gwneud argymhellion yn unol â hynny. 

 • Pwy sy'n eistedd ar Bwyllgor Craffu?

  Mae Pwyllgorau Craffu yn cynnwys Cynghorydd nad ydyn nhw ar y Cabinet. Gall y Pwyllgor hwn ddylanwadu ar benderfyniadau a wneir gan y Cabinet a sicrhau bod barn ac anghenion y gymuned yn cael eu hystyried.

   

  Mae 10 Aelod Etholedig (Cynghorwyr ar bob un o'r Pwyllgorau Craffu. Defnyddiwch y botymau isod i weld Aelodaeth gyfredol y Pwyllgor a / neu fanylion cyswllt y Cynghorydd.


   
 • Beth yw Adolygiad Tasg a Gorffen Craffu?

  Gwneir adolygiadau ym Mro Morgannwg trwy naill ai adolygiad pen desg, adolygiad manwl llawn o adolygiad tasg a gorffen ac fe'u cefnogir gan swyddogion o'r Gwasanaethau Democrataidd a Craffu a'r Tîm Gwella a Datblygu. 

   

   

   

   

 • Sut alla i gymryd rhan mewn Craffu? 

  Mae craffu yn rhoi cyfle i'r cyhoedd gymryd rhan yng ngweithgareddau'r Cyngor. Mae darpariaeth ar gyfer siarad cyhoeddus a darparu sylwadau ysgrifenedig mewn cyfarfod o'r Pwyllgor Craffu. Mae gwybodaeth bellach wedi'i chynnwys yng Nghanllaw'r Cyngor ar Gyfranogiad y Cyhoedd. 

   

   

  Os ydych am siarad mewn Pwyllgor Craffu mae'n ofynnol i chi gofrestru cyn y cyfarfod.

   

  Gallwch ofyn i bwyllgor gwasanaeth neu fater gael ei ystyried gan y Pwyllgor Craffu, gallai hwn fod yn fater lle mae'n debygol y bydd gwelliant i bobl leol.

   

  Os ydych chi'n dymuno cyflwyno cais, cwblhewch y ffurflen Awgrymiadau Pwnc yr Adolygiad Craffu neu cysylltwch â'r Adran Gwasanaethau Democrataidd a Craffu.

   

  Ni fydd y Pwyllgor Craffu yn gallu ystyried unrhyw fater sydd eisoes yn destun adolygiad / ystyriaeth fewnol gan y Cyngor neu adolygiad allanol gan gorff allanol.

   

  Mae hefyd yn bwysig eich bod yn ymwybodol bod materion sy'n ymwneud ag achosion penodol sy'n ymwneud â Gweithdrefn Cwynion y Cyngor a materion disgyblu / cwyno unigol hefyd y tu allan i gylch gwaith y Pwyllgorau Craffu.

   

  Pe bai'r Pwyllgor yn cytuno i ystyried y mater, cewch wybod am y broses a fydd yn cael ei chynnal a dyddiad y cyfarfod.

   

  Lle bynnag y bo hynny'n bosibl, gofynnir i aelod o'r cyhoedd sy'n dymuno cyflwyno sylw neu siarad â Phwyllgor Craffu ar unrhyw adeg gysylltu â'r Adran Gwasanaethau Democrataidd a Craffu neu'r Cadeirydd perthnasol cyn y cyfarfod i drafod y mater.

   

  Er mwyn gwella'r ffordd y mae Craffu yn ymgysylltu â'r cyhoedd a rhanddeiliaid, mae'r Cyngor wedi mabwysiadu 10 Egwyddor Cyfranogiad y Cyhoedd Cymru Cymru

 • A gaf i fynychu cyfarfod Craffu a ble maen nhw'n cael eu cynnal? 

  Mae pob cyfarfod ar agor i'r cyhoedd oni bai bod materion cyfrinachol yn cael eu trafod. Os yw mater yn gyfrinachol bydd yn cael ei labelu felly ar ddalen flaen yr agenda.

   

  Fel rheol, cynhelir cyfarfodydd yn y Swyddfeydd Dinesig, ond cynhelir cyfarfodydd hefyd mewn lleoliadau fel ysgolion, llyfrgelloedd a chanolfannau cymunedol i helpu i ennyn diddordeb defnyddwyr gwasanaeth ac aelodau o'r cyhoedd.

   

  Fodd bynnag, oherwydd cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad am bellhau cymdeithasol, ni chynhelir cyfarfodydd y Cyngor yn eu lleoliad arferol. Bydd cyfarfodydd y Cyngor yn cael eu cynnal fwy neu lai a bydd 'presenoldeb' yn cael ei gyfyngu i Aelodau'r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw rai sydd wedi'u cofrestru i siarad 'partïon â diddordeb' lle bo hynny'n briodol. Bydd y cyfarfodydd hyn yn cael eu ffrydio'n fyw trwy You Tub a'u recordio i'w trosglwyddo wedi hynny trwy wefan gyhoeddus y Cyngor. [Gweld gweithdrefnau Cyfarfodydd o Bell] (Saesneg).

   

  Fel rheol, cynhelir cyfarfodydd bob pedair wythnos ac yn gyffredinol maent yn dechrau am 6.00 p.m. (oni nodir yn wahanol). Gellir dod o hyd i fanylion cyfarfodydd sydd ar ddod trwy glicio ar y botwm isod:

   

  Amserlen cyfarfodydd