Cabinet Cyngor Bro Morgannwg

Mae’r Cabinet, sy’n cynnwys Arweinydd y Cyngor a chwech cynghorydd arall, yn defnyddio’i bwerau gweithredu i wneud y rhan fwyaf o benderfyniadau’r Cyngor ar wasanaethau gweithredoedd a rheolaeth gorfforaethol, yn cynnwys cynlluniau a strategaethau. 

 

Mae penderfyniadau ar faterion allweddoll eraill, megis gosod y Gyllideb, yn aros yn nwylo’r Cyngor. Mae cyfarfodydd y Cabinet yn cael eu cynnal bob pythefnos, ac yn cael eu cadeirio gan yr Arweinydd. Yn ystod y cyfarfodydd yma, caiff materion eu codi a’u trafod, ac yna caiff penderfyniadau eu gwneud.

 

Cyn y cyfarfod, anfonir agenda ar gyfer cyfarfod y Cabinet i bob Aelod o’r Cyngor. 

 

Mae’r Cabinet yn gweithredu Cynllun Gwaith Ymlaen Llaw sy’n datgelu’r Adroddiadau y bydd aelodau’n disgwyl eu gweld yn codi mewn gwahanol Gyfarfodydd Cabinet dros y flwyddyn. 

 

Cyn gynted ag y bo'n ymarferol ar ôl cyfarfod y Cabinet, anfonir cofnodion y cyfarfod sy'n manylu ar y penderfyniadau a wnaed at holl Aelodau'r Cyngor. Yna mae gan unrhyw Gynghorydd gyfle i "alw i mewn" eitem i'w chraffu ymhellach. Mae pum Pwyllgor Craffu yn gweithredu i ddelio â'r ceisiadau hyn.