Portffolios y Corff Gweithredol

Portffolios Arweinydd y Cyngor ac Aelodau’r Cabinet 

 

Cllr Neil Moore

Y Cynghorydd Neil Moore

Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau (Grwp Llafur)

 

Adnoddau, yn cynnwys:

 

 • Swyddfa’r Rheolwr Gyfarwyddwr
 • Swyddfa Cymorth i’r Cabinet
 • Polisi Strategol a Chynllunio Corfforaethol
 • Gwefannau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Monitro Perfformiad a Chynlluniau Gwella
 • Cyfathrebiadau
 • Gofal Cwsmeriaid
 • Strategaeth a Gweithredu Adnoddau Dynol
 • Datblygu Sefydliadol a Hyfforddi
 • Cysylltiadau Cyflogeion a Chydraddoldeb
 • Recriwtio, Cadw a Rheoli Presenoldeb
 • Iechyd a Diogelwch Corfforaethol
 • Gwasanaethau Democrataidd, Datblygu a Chymorth Aelodau
 • Gwasanaethau Ariannol, Cynllunio Ariannol a’r Gyllideb
 • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
 • Rheoli Tir, Eiddo ac Asedau
 • Caffael a Chontractau
 • Rheoli Risg
 • Ail-lunio Gwasanaethau
 • Moderneiddio Llywodraeth Leol, cydweithio a’r agenda llesiant
 • Maes Awyr Caerdydd a  Pharth Menter Sain Tathan
 • Mewnfuddsoddiad

 

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

 

Cllr Lis Burnett small

Y Cynghorydd Lis Burnett

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio (Gwrp Llafur)

 

Addysg, yn cynnwys:

 

 • Cynllunio Strategol Addysg
 • Dysgu Oedolion yn y Gymuned
 • Darpariaeth Addysg Blynyddoedd Cynnar
 • Llesiant, Cyngor ac Asesiadau Addysg
 • Cymorth a Hyfforddiant Llywodraethwyr
 • Cynhwysiant Addysg, a Mynediad iddo, yn cynnwys Atgyfeirio Disgyblion
 • Derbyn i Ysgolion
 • Cyllid a Chymorth Ysgolion
 • Gwella a Herio Ysgolion, yn cynnwys Consortiwm Canolbarth y De
 • Anghenion Addysgol Arbennig
 • Gwasanaeth Arlwyo
 • Gwasanaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth 

Adfywio, yn cynnwys:

 

 • Gwasanaethau Gwledig, yn cynnwys Hawliau Tramwy  Cyhoeddus, Parciau Gwledig, Arfordir Treftadaeth a Gwasanaethau Tirweddu
 • Polisi a Gweithredu bioamrywiaeth
 • Datblygu Economaidd a Chymorth Busnes
 • Tir ac Adeiladau Cyflogaeth
 • Adfywio Trefol a Gwledig
 • Adnewyddu a Gwella Tai Sector Preifat
 • Cymunedau yn Gyntaf
 • Twristiaeth a Digwyddiadau
 • Datblygu a hyrwyddo Canol Trefi
 • Projectau adfywio 
Cllr Edward Williams small

Y Cynghorydd Eddie Williams

Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoliadau a Chynllunio (Grwp Annibynnol Llanilltud yn Gyntaf)

 

Gwasanaethau Cyfreithiol, yn cynnwys:

 

 • Gwasanaethau Cyfreithiol Cymunedol
 • Eiddo a Chontractau
 • Ymgyfreithiad
 • Gwasanaethau Etholiadol

 

Y Gwasanaeth Cofrestru Rheoli Cofnodion a Gwasanaethau Gwybodaeth Gwasanaethau Rheoliadol, yn cynnwys:

 

 • Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir

 

Cynllunio, yn cynnwys:

 

 • Rheoli Datblygu
 • Rheoli Adeiladu
 • Polisi Cynllunio a’r Cynllun Datblygu Lleol

 

Amddiffyn Sifil a Chynllunio at Argyfyngau, yn cynnwys:

 

 • Diogelwch Cymunedol a Throsedd ac Anrhefn (yn cynnwys cyfrifoldebau Adran 17)
Cllr Margaret Wilkinson small

Y Cynghorydd Margaret Wilkinson 

Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladau (Grwp Llafur)

 

Tai Sector Cyhoeddus, yn cynnwys:

 

 • Cartrefi Pobl Hŷn
 • Materion yn ymwneud â'r Swyddfa Gartref
 • Digartrefedd a Theithwyr (yn cynnwys safleoedd)
 • Strategaeth a Buddsoddiad Tai
 • Adnabod Angen am Dai a Llety
 • Cyfrifoldebau Tai Cymdeithasol
 • Dyraniadau Tai
 • Gwasanaethau Tenantiaid
 • Gwasanaethau Tai Arbenigol
 • Polisi Tai a’i Weithrediad
 • Cyrraedd Safonau Ansawdd Tai Cymru

 

Gwasanaethau Adeiladau, yn cynnwys:

 

 • Cynnal a Chadw Adeiladau
 • Glanhau Adeiladau
 • Diogelwch Adeiladau
Cllr Ben Gray small

Y Cynghorydd Ben Gray

Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd (Arweinydd - Grwp Annibynnol y Fro)

 

Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, yn cynnwys:

 

 • Gwasanaeth Mabwysiadu
 • Gwasanaethau Plant ac Oedolion
 • Cyngor ac Asesiadau Oedolion
 • Gofal Oedolion a Phlant yn y Gymuned
 • Darpariaeth Gofal yn y Cartref
 • Cydgysylltu Iechyd
 • Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion a Phlant
 • Gwasanaethau at gyfer Oedolion a Phlant ag Anableddau/Nam
 • Cymorth a Chydgysylltu Teuluoedd
 • Integreiddio a Chydweithio Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Cynhwysiant yn y Sector Gwirfoddol Oedolion a Phlant
 • Anghenion Arbennig Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Cymorth Busnes ac Arloesedd Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Cydweithio gyda’r Bwrdd Iechyd ar integreiddio gofal cymdeithasol ac iechyd 

 

Cllr Kathryn McCaffer small

Y Cynghorydd Kathryn McCaffer

Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant (Grwp Annibynnol y Fro)

 

Gwasanaethau Hamdden, yn cynnwys:

 

 • Canolfannau Cymunedol
 • Strategaeth Hamdden
 • Rheoli hamdden (yn cynnwys Chwaraeon a Chanolfannau Hamdden)
 • Buddsoddiad Strategol – Hamdden
 • Datblygu Chwaraeon a Chwarae

 

Ymgysylltu â Phobl Ifanc, yn cynnwys:

 

 • Tîm Troseddau Ieuenctid
 • Gwasanaeth Ieuenctid

 

Y Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth, yn cynnwys:

 

 • Gwasanaethau a Darpariaeth Cymraeg 

 

Cllr Peter King small

Y Cynghorydd Peter King

Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaethol a Chludiant (Grwp Llafur)

 

Gwasanaethau Cymdogaeth Gweithredol, yn cynnwys:

 

 • Cynnal a Chadw Priffyrdd
 • Cynnal a Chadw Parciau a Thiroedd
 • Rheoli Traethau
 • Diogelwch Dŵr
 • Rheoli Gwastraff
 • Polisi Ailgylchu a’i Weithrediad
 • Gorfodi Amgylcheddol
 • Toiledau Cyhoeddus
 • Goleuadau Stryd

 

Gwasanaethau Peirianneg Priffyrdd, yn cynnwys:

 

 • Cynnal a Chadw Tywydd Garw a Gaeafol
 • Peirianneg, Dyluniad a Datblygiad Priffyrdd
 • Cynnal a Chadw Priffyrdd a Strwythurau Priffyrdd
 • Rheoli Coed ar Briffyrdd
 • Rheoli Traffig
 • Darpariaeth Parcio Ceir a’i Rheoli
 • Diogelwch ar y Ffyrdd, yn cynnwys Llwybrau Diogel yn y Gymuned
 • Rheoli Risg Llifogydd a Diogelu'r Arfordir

 

Cludiant, yn cynnwys:

 

 • Teithio Llesol a Thrafnidiaeth Gynaliadwy
 • Cynlluniau Trafnidiaeth Lleol a Rhanbarthol
 • Cyflawni’r METRO
 • Trafnidiaeth Gyhoeddus
 • Polisi a darpariaeth Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol
 • Trafnidiaeth Gymunedol
 • Caffael Fflyd a Hurio
 • Gwasanaethau Garej a Rheoli’r Fflyd
 • Rheoli Ceir y Gronfa Geir 

 

A phob swyddogaeth weithredol arall fel yn y Cyfansoddiad, yn unol â’r hyn y bydd yr Arweinydd yn ei ddosrannu i bob portffolio o bryd i’w gilydd.