Cost of Living Support Icon

Portffolios y Corff Gweithredol

Portffolios Arweinydd y Cyngor ac Aelodau’r Cabinet 

 

Burnett, Lis

Y Cynghorydd Lis Burnett

Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau (Llafur a Chydweithredol)

 

 • Swyddfa’r Prif Weithredwr
 • Swyddfa Cymorth i’r Cabinet
 • Polisi Strategol a Chynllunio Corfforaethol
 • Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Monitro Perfformiad a Chynlluniau Gwella
 • Cyfathrebu a Chysylltiadau â’r Cyfryngau
 • Gofal Cwsmeriaid
 • Strategaeth a Gweithredu Adnoddau Dynol
 • Datblygu Sefydliadol a Hyfforddi
 • Cysylltiadau Cyflogeion  
 • Recriwtio, Cadw a Rheoli Presenoldeb
 • Iechyd a Diogelwch Corfforaethol
 • Gwasanaethau Democrataidd, Datblygu a Chymorth Aelodau
 • Gwasanaethau Ariannol
 • Cynllunio a Rheoli Digwyddiadau
 • Trawsnewid Digidol
 • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
 • Rheoli Tir, Eiddo ac Asedau
 • Caffael a Chontractau
 • Rheoli Risg
 • Ail-lunio a Thrawsnewid Gwasanaethau
 • Moderneiddio Llywodraeth Leol, Cydweithio a’r Agenda Llesiant
 • Adfywio Strategol, gan gynnwys Codi’r Gwastad a Chyllid Ffyniant a Rennir
 • Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan
 • Mewnfuddsoddiad 

Gwaith Rhanbarthol

 • Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Chydbwyllgor Corfforaethol De Ddwyrain Cymru

 

Brooks, Bronwen

Y Cynghorydd Bronwen Brooks

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Lefydd Cynaliadwy (Llafur)

 

 • Datblygu a hyrwyddo Canol Trefi
 • Gwasanaeth Adfywio a phrosiectau
 • Meithrin Gallu Cymunedol
 • Gwasanaethau Gwledig, yn cynnwys Hawliau Tramwy  Cyhoeddus, Parciau Gwledig, Arfordir Treftadaeth a Gwasanaethau Tirweddu
 • Polisi a Gweithredu bioamrywiaeth
 • Datblygu Economaidd a Chymorth Busnes
 • Tir ac Adeiladau Cyflogaeth
 • Adnewyddu a Gwella Tai Sector Preifat
 • Twristiaeth a Digwyddiadau
 • Newid yn yr Hinsawdd a Phrosiect Sero
 • Teithio Llesol a Thrafnidiaeth Gynaliadwy
 • Cynlluniau Trafnidiaeth Lleol a Rhanbarthol
 • Cyflawni’r METRO
 • Trafnidiaeth Gyhoeddus
 • Polisi a darpariaeth Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol
 • Trafnidiaeth Gymunedol
 • Diogelwch ar y Ffyrdd, yn cynnwys Llwybrau Diogel yn y Gymuned 
Sivagnanam, Ruba

Y Cynghorydd Ruba Sivagnanam

Aelod Cabinet dros Ymgysylltu â’r Gymuned, Cydraddoldeb a Gwasanaethau Rheoleiddiol (Llafur a Chydweithredol)

 

Ymgysylltiad a Chyfranogiad Cymunedol

 • Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd
 • Ymgynghori ac Ymgysylltu

 

Cydraddoldeb:

 • Cynllunio, strategaeth a monitro cydraddoldeb

 

Cynllunio Defnydd Tir:

 • Polisi Cynllunio a’r Cynllun Datblygu Lleol
 • Rheoli Datblygiadau
 • Rheoli Adeiladu

 

Gwasanaethau Cyfreithiol:

 • Gwasanaethau Cyfreithiol Cymunedol
 • Eiddo a Chontractau
 • Ymgyfreitha

 

Gwasanaethau Etholiadol

Gwasanaethau Cofrestru

Rheoli Cofnodion a Gwasanaethau Gwybodaeth

Trwyddedu a Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

Amddiffyn Sifil a Chynllunio at Argyfyngau

Birch, Rhiannon

Y Cynghorydd Rhiannon Birch

Aelod Cabinet dros Addysg, y Celfyddydau a’r Gymraeg (Llafur)

 

 • Cynllunio Strategol Addysg
 • Darpariaeth Addysg Blynyddoedd Cynnar
 • Lles, Cyngor ac Asesiadau Addysg
 • Cymorth a Hyfforddiant Llywodraethwyr
 • Mynediad a Chynhwysiant Addysg, yn cynnwys Atgyfeirio Disgyblion
 • Derbyn i Ysgolion
 • Ysgolion a Datblygu Cymunedol
 • Cyllid a Chymorth Ysgolion
 • Gwella a Herio Ysgolion, yn cynnwys Consortiwm Canolbarth y De
 • Anghenion Addysgol Arbennig
 • Gwasanaeth Arlwyo / Big Fresh
 • Polisi a Datblygu'r Gymraeg 
 • Cynllun Strategol Cymraeg Mewn Addysg
 • Dysgu Oedolion yn y Gymuned
 • Gwasanaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth
 • Gwasanaeth Ieuenctid
 • Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu
 • Strategaeth a Datblygu’r Celfyddydau 
John, Gwyn

Y Cynghorydd Gwyn John 

Aelod Cabinet dros Hamdden, Chwaraeon a Lles (Arweinydd Grwp First Independents Llanilltud)

 

 • Rheoli Canolfannau Cymunedol a chysylltu â phartneriaid
 • Strategaeth Hamdden a Datblygu Polisi
 • Rheoli Hamdden (yn cynnwys Chwaraeon a Chanolfannau Hamdden)
 • Buddsoddiad Strategol – Hamdden 
 • Datblygu Chwaraeon a Chwarae 
 • Cydweithredu rhanbarthol ar ddatblygu chwaraeon 
 • Datblygu partneriaethau - cyfleusterau chwaraeon lleol 
 • Hyrwyddo chwaraeon a hamdden 
 • Cyfranogiad a mynediad i chwaraeon 
 • Cydweithredu ar Lesiant (gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro)

 

Wilson, Mark

Y Cynghorydd Mark Wilson

Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth ac Adeiladu (Llafur)

 

 • Cynnal a Chadw Parciau a Thiroedd
 • Rheoli'r Arfordir a Chyrchfannau
 • Diogelwch Dwr
 • Rheoli Gwastraff
 • Polisi Ailgylchu a’i Weithrediad
 • Gorfodi Amgylcheddol
 • Darparu Toiledau Cyhoeddus
 • Goleuadau Stryd

 

Gwasanaethau Peirianneg Priffyrdd:

 • Datblygu Priffyrdd a Pheirianneg
 • Cynnal a Chadw Priffyrdd a Strwythurau Priffyrdd
 • Cynnal a Chadw Tywydd Garw a Gaeafol
 • Rheoli Coed ar Briffyrdd
 • Rheoli Traffig
 • Darpariaeth Parcio Ceir a’i Rheoli
 • Rheoli Risg Llifogydd a Diogelu'r Arfordir  

 

Gwasanaethau Fflyd, yn cynnwys:

 • Caffael Fflyd a Hurio
 • Gwasanaethau Garej a Rheoli’r Fflyd
 • Rheoli’r Gronfa Geir

 

Gwasanaethau Adeiladau:

 

 • Tai a Chynnal a Chadw Eiddo
 • Building Cleaning
 • Diogelwch Adeiladau   

 

Perkes, Sandra

Y Cynghorydd Sandra Perkes

Aelod Cabinet dros Dai Sector Cyhoeddus a Chynnwys Tenantiaid (Llafur)

 

 • Polisi Tai a’i Weithrediad
 • Cyrraedd Safonau Ansawdd Tai Cymru
 • Rhaglen Ddatblygu Tai Cyngor
 • Cartrefi Pobl Hŷn
 • Materion yn ymwneud â'r Swyddfa Gartref 
 • Digartrefedd a Theithwyr (yn cynnwys safleoedd)
 • Strategaeth a Buddsoddiad Tai
 • Adnabod Angen am Dai a Llety
 • Cyfrifoldebau Tai Cymdeithasol
 • Dyraniadau Tai
 • Gwasanaethau Tenantiaid
 • Gwasanaethau Tai Arbenigol
 • Ymgysylltu â thenantiaid / cymunedau ac adfywio yn y gymuned
 • Diogelwch Cymunedol

 

Williams,

Y Cynghorydd Eddie Williams

Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (First Independents Llanilltud)

 

 • Gwasanaeth Mabwysiadu
 • Gwasanaethau Plant ac Oedolion 
 • Cyngor ac Asesiadau Oedolion
 • Gofal Oedolion a Phlant yn y Gymuned
 • Darpariaeth Gofal yn y Cartref
 • Cydgysylltu Iechyd
 • Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion a Phlant
 • Gwasanaethau at gyfer Oedolion a Phlant ag Anableddau/Nam  
 • Cymorth a Chydgysylltu Teuluoedd
 • Troseddau Ieuenctid
 • Integreiddio a Chydweithio ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol gan gynnwys y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol
 • Cynhwysiant yn y Sector Gwirfoddol Oedolion a Phlant
 • Anghenion Arbennig Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Cymorth Busnes ac Arloesedd Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Rheoli Adnoddau a Diogelu
 • Cydweithio gyda’r Bwrdd Iechyd ar integreiddio gofal cymdeithasol ac iechyd 

 

 

A phob swyddogaeth weithredol arall fel yn y Cyfansoddiad, yn unol â’r hyn y bydd yr Arweinydd yn ei ddosrannu i bob portffolio o bryd i’w gilydd.