Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor

 

Sylwch –

COVID 19 - Pandemig Coronafirws

 

Oherwydd cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad am bellhau cymdeithasol, ni chynhelir cyfarfodydd y Cyngor yn eu lleoliad arferol. Bydd cyfarfodydd y Cyngor yn cael eu cynnal fwy neu lai a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw rai sydd wedi cofrestru i siarad ‘partïon â diddordeb’ lle bo’n briodol. Bydd y cyfarfodydd hyn yn cael eu cofnodi i'w trosglwyddo wedi hynny trwy wefan gyhoeddus y Cyngor

 

 

Defnyddio Pwerau Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr

Amserlenni Defnyddio Pwerau Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr a arferir yn ystod pandemig Feirws Corona

 

 

Ffilmio a Chofnodi

Caniateir ffilmio a chofnodi cyfarfodydd dim ond os gofynnir am ganiatâd ymlaen llaw ysgrifennu oddi wrth y Rheolwr-gyfarwyddwr a'i roi ganddo cyn y cyfarfod.

 

Canfu unrhyw aelod o'r cyhoedd ffilmio neu recordio trafodion Pwyllgor heb ganiatâd ymlaen llaw gan y Rheolwr-gyfarwyddwr i adael yr ystafell gyfarfod.

 

Gweddarlledu

Cofiwch bod rhai cyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg yn cael eu darlledu, cewch wybod ar lafar os bydd y cyfarfod yr ydych chi ynddo yn cael ei ddarlledu.   Os bydd yn cael ei ddarlledu, mae’n golygu eich bod chi’n cael eich recordio’n weledol ac o ran sain a bydd hynny ar gael ar y rhyngrwyd.  Gwneir hyn at ddibenion cefnogi a hyrwyddo ymgysylltiad democrataidd a budd y cyhoedd.  Byddwn yn cadw'r data am 6 mlynedd ac yna’n ei gynnig i’r archifydd yn Swyddfa Cofnodion Morgannwg i’w gadw’n barhaol.   Mae gennych yr hawl i wneud cais i gael mynediad at, cywiro, cyfyngu, gwrthwynebu neu ddileu’r data hwn.  

 

Y Rheolydd Gwybodaeth yw'r Comisiynydd Gwybodaeth a gellir cysylltu ag ef ar https://ico.org.uk/.

 

Gellir cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar gyfer y Cyngor ar DPO@Valeofglamorgan.gov.uk.

 

Chwilio am Gofnodion, Agendâu ac Adroddiadau

 

 

Sylwer: Mae Cyfarfodydd y Cyngor a restrir ar Gylchgrawn y Cyfarfodydd y Cyngor yn agored i'r cyhoedd oni bai bod eitemau o natur gyfrinachol neu eithriedig i'w trafod a fydd yn cael eu nodi'n glir ar yr agenda berthnasol 

 

Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor - Awst 2020 - 

Bydd pob Cyfarfod yn cychwyn am 6.00 p.m. a bydd yn cael ei gynnal bron oni nodir yn wahanol

 

meetings

Y Cyngor

21 Medi

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi (10.00 a.m.)

11 Medi 
Cyfarfod Blynyddol

14 Medi 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus 

(10.00 a.m.)

15  Medi

Y Cabinet (2.00 p.m.)

7 Medi;

21 Medi

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

23 Medi

Is-bwyllgor Trwyddedu 

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

22 Medi

Cynllunio (4.00 p.m.) (Cyfarfod o Bell)

2 Medi;

30 Medi

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

15 Medi 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

16 Medi

Penodiad Uwch Reoli

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant) (5.00 p.m.)

17 Medi

Safonau (10.00 a.m.)

10 Medi

24 Medi

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Archwilio

1 Medi

24 Medi

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Gwasanaethau Democrataidd

 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru (4.00 p.m.)

28 Medi 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 

(10.00 a.m.)

8 Medi

29 Medi

 

Dyddiadau ac Amserau Cyfarfodydd Pwyllgor

Gweld Amserlen Arfaethedig Cyfarfodydd Misol 2019/20

  

Gweld Amserlen Cyfarfodydd y Flwyddyn Drefol 2020/21

 

Agendâu

Committee Agendas, Minutes and Reports

Y Cyngor

Agendâu    

Cofnodion (Saesneg)

Hafan Gwefan| Archif Gwe-ddarllediad 

[Flaenorol 28.11.18]

Y Cabinet Agendâu Cofnodion (Saesneg)

Recordiad cyfarfod 07.09.20

Recordiad cyfarfod 27.07.20

Recordiad cyfarfod 07.09.20

Recordiad cyfarfod 21.09.20

Cyfarfod Blynyddol Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Apeliadau Agendâu    
Archwilio Agendâu Cofnodion (Saesneg) Recordiad cyfarfod 29.07.20
Cyswllt Cymunedol Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Gwasanaethau Democrataidd Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Trwyddedu Agendâu

Cofnodion (Saesneg)

 
Is-bwyllgor Trwyddedu Agendâu Cofnodion (Saesneg) Recordiad cyfarfod 03.07.20 
Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus Agendâu Cofnodion (Saesneg) Recordiad Cyfarfod 30.07.20
Trwyddedu – Statudol Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Agendâu Cofnodion   
Fforwm Mynediad Lleol Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Cynllunio  Agendâu Cofnodion (Saesneg)

Cofrestrwch i Siarad | Hafan Gwefan| Archif Gwe-ddarllediad

[Flaenorol 28.11.18]

Recordiad Cyfarfod 02.09.20

Hawliau Tramwy Cyhoeddus (HTC) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) Agendâu Cofnodion (Saesneg)

Cofrestrwch i Siarad

Recordiad Cyfarfod 16.09.20

Craffu (Dysgu a Diwylliant) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad
Craffu (Adnoddau Corfforaethol) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Recordiad cyfarfod 15.07.20 
Craffu (Yr Economi a’r Amgylchedd) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Craffu (Tai a Diogelu’r Cyhoedd) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Craffu (Dysgu Gydol Oes) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Craffu (Gofal Cymdeithasol Ac Iechyd) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Penodiad Uwch Reoli Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Penodiadau i’r Pwyllgor Safonau (Phwyllgor Penodiadau) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Safonau Agendâu Cofnodion (Saesneg)

Proforma SC1 Cais am Ollyngiad (Hyd 2017) 

Recordiad cyfarfod 10.09.20

Ymchwilio Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Ymddiriedolaeth Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru Agendâu Cofnodion (Saesneg)  

Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

                 

      Agendâu

      Cofnodion (Saesneg)   

 

Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Caerdydd

Darganfyddwch fwy am gyfarfodydd Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Caerdydd

 

Cydgabinet Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Dysgwch fwy am gyfarfodydd, gofnodion, agendâu ac adroddiadau am y Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

 

Cyd-graffu'r Fargen Dinas Rhanbarth Cyfalaf Caerdydd

Darganfyddwch fwy am gyfarfodydd Craffu ar y Cyd yn y Rhanbarth Cyfalaf yng Nghaerdydd 

 

Prosiect Gwyrdd: Cyfarfod Cyd-bwyllgor

Gwybodaeth bellach am gyfarfodydd cydbwyllgor Prosiect Gwyrdd

 

Swyddi Gwag ar gyfer Aelodau Annibynnol y Pwyllgor Safonau a Moeseg  

Mae Cyngor Caerdydd yn ceisio penodi Aelodau Annibynnol newydd ar gyfer ei Bwyllgor Safonau a Moeseg.    

Mae gan y Pwyllgor Safonau a Moeseg rôl bwysig i’w chwarae o ran hyrwyddo a chynnal safonau uchel o ran ymddygiad aelodau etholedig Cyngor Caerdydd a’r chwe Chyngor Cymunedol yn yr ardal.  Os ydych yn gwerthfawrogi democratiaeth leol, wedi ymrwymo i wasanaeth cyhoeddus ac yn gallu bod yn annibynnol, gwrthrychol a chryf eich cymhelliant efallai taw chi yw’r person cywir ar gyfer y rôl hon. 

 

Mae’r Pwyllgor yn cynnwys pump aelod annibynnol, un cynghorydd cymunedol a thri chynghorydd sir.   Ar hyn o bryd mae gennym ddwy swydd wag ar gyfer aelodau annibynnol oherwydd bod un aelod yn ymddiswyddo ac un aelod yn dod i ddiwedd ei dymor.  Gwneir penodiadau am dymor o rhwng 4 a 6 mlynedd, a gellir ymestyn y penodiad am dymor 4 blynedd pellach.  

 

Mae aelodau cymunedau lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl wedi’u tangynrychioli ar y Pwyllgor ar hyn o bryd, felly croesewir ceisiadau gan aelodau’r grwpiau hyn, ond ystyrir pob cais yn ôl teilyngdod.   

 

Os oes gennych ddiddordeb ewch i wefan Cyngor Caerdydd neu e-bostiwch gwasanaethaudemocrataidd@caerdydd.gov.uk 


Rhaid i Aelodau Annibynnol y Pwyllgor Safonau a Moeseg fod heb unrhyw gyswllt â Llywodraeth Leol, ac mae cyfyngiadau statudol i’r perwyl hwn.  Mae’r categorïau canlynol o bobl wedi eu gwahardd yn unol â’r gyfraith rhag cael eu penodi.


• Cynghorwyr neu swyddogion presennol Cyngor Caerdydd (neu ŵr/gwraig neu bartner i gynghorydd neu swyddog) neu unrhyw awdurdod lleol arall, awdurdod y Parc Cenedlaethol, yr Awdurdod Tân neu gyngor cymuned;  
• Cyn-gynghorwyr neu gyn-swyddogion Cyngor Caerdydd; neu
• Gyn-gynghorwyr neu swyddogion unrhyw awdurdod lleol arall, awdurdod y Parc Cenedlaethol, yr Awdurdod Tân neu gyngor cymuned, oni bai fod y person wedi gadael y swydd honno dros 12 mis yn ôl. 
Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Davina Fiore, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu a Swyddog Monitro ar 029 2087 3905