Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Cyfranogiad Cyhoeddus yng Nghyfarfodydd y Cyngor

Gall aelodau’r cyhoedd gymryd rhan mewn amryw o gyfarfodydd y Cyngor a Phwyllgorau a gynhelir gan Gyngor Bro Morgannwg

   

question-mark

Cwestiynau gan y Cyhoedd yng Nghyfarfodydd y Cyngor 

Gall unrhyw un sydd â’i enw ar Gofrestr Etholiadol Bro Morgannwg, neu sy’n drethdalwr neu’n dalwr trethi busnes ym Mro Morgannwg ofyn cwestiwn yng nghyfarfodydd y Cyngor.

 

Mae hyn yn amodol ar gyflwyno cwestiwn ymlaen llaw sy’n cael ei dderbyn cyn y cyfarfod. Cofrestrwch i ofyn cwestiwn yn un o gyfarfodydd y Cyngor drwy lenwi’r ffurflen ar-lein isod.  Rhaid derbyn y cwestiynau o leiaf ddeg diwrnod gwaith cyn dyddiad y cyfarfod.  (Nodwch y math o gwestiynau y gellir eu gofyn - gweler y ddolen isod).


Cofrestru i ofyn cwestiwn  

 • Pa fath o gwestiwn galla i ei ofyn? 

  Gallwch ofyn cwestiynau am yr isod:

  - polisïau’r Cyngor 

  - gwaith y Cyngor yng nghyd-destun unrhyw fater sy’n effeithio ar Fro Morgannwg

   
 • Ni dderbynnir cwestiynau os ydynt yn: 

  - ymwneud â materion nad yw’r Cyngor yn gyfrifol amdanynt neu nad sy’n effeithio’n uniongyrchol ar Fro Morgannwg

  - enllibus, yn benchwiban neu’n sarhaus

  - ymwneud â chwyn (dylid cyflwyno’r rhain drwy system cwynion ffurfiol y Cyngor)

  - berthnasol i’r holwr ei hun neu ei deulu

  - ymwneud â chais cynllunio penodol neu gais am drwydded

  - berthnasol i Aelod Etholedig, aelod o staff y Cyngor neu aelod o’r cyhoedd yn benodol

  - rhy debyg i gwestiwn a ofynnwyd eisoes yn un o gyfarfodydd y Cyngor o fewn y chwe mis diwethaf

  - gofyn am ddatgelu gwybodaeth gyfrinachol neu sydd wedi’i heithrio

  - gofyn am ateb a fyddai’n golygu amser, ymdrech neu wariant anghyfartal i’w baratoi 

  - yn cael eu derbyn o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn y cyfarfod. (Calendr y Cyfarfodydd

   
 • Beth fydd y drefn yng nghyfarfod y Cyngor?  
  Bydd y Maer yn eich gwahodd i ofyn eich cwestiwn i’r Aelod Cabinet perthnasol. Os na allwch fod yn bresennol ar y diwrnod, gellir gofyn i Reolwr Gyfarwyddwr y Cyngor ofyn y cwestiwn i’r Maer ar eich rhan a threfnu bod ateb ysgrifenedig ar gael i chi.  
 • Pwy all siarad?  
  Unrhyw un sydd â’i enw ar Gofrestr Etholiadol Bro Morgannwg, neu sy’n drethdalwr neu’n dalwr trethi busnes ym Mro Morgannwg. Mae hyn yn amodol ar gyflwyno cwestiwn ymlaen llaw sy’n cael ei dderbyn.  
 • Sut bydd cwestiynau’n cael eu trefnu?  
  Bydd cwestiynau’n cael eu hateb yn y drefn y derbyniwyd nhw gennym, er y gellir coladu cwestiynau tebyg at ei gilydd.  
 • Pryd ac ymhle y cynhelir y cyfarfodydd (gellir cynnal cyfarfodydd o bell)?

   

  Cynhelir Cyfarfodydd y Cyngor yn Siambr y Cyngor yn y Swyddfeydd Dinesig, Holton Road, Barri. Map  
 • Faint o amser fydd gen i i siarad yn y cyfarfod?  
  Caniateir uchafswm o 30 munud ar gyfer yr holl gwestiynau.  
 • Beth os na fydd amser yn caniatáu i mi siarad?  
  Er ei bod yn annhebygol, os na cheir ateb i’ch cwestiwn naill ai oherwydd diffyg amser, absenoldeb yr Aelod Cabinet perthnasol a fyddai wedi eich ateb, neu unrhyw reswm arall, caiff ei ateb yn y cyfarfod nesaf neu, ar eich cais, gellir trefnu ateb ysgrifenedig.  

 

 

Petitions

Deisebau (gan gynnwys E-Ddeisebau)

Mae deisebau'n gais ysgrifenedig ffurfiol, fel arfer un wedi'i lofnodi gan lawer o bobl, sy'n apelio mewn perthynas ag achos penodol.

 

 • Dechrau deiseb ar-lein

   Cynghorir unrhyw un sy'n dymuno cyflwyno deiseb i'r Cyngor i ddarllen y Wybodaeth am Ddeisebau cyn cyflwyno’r ddeiseb honno.

   

   

  Os nad ydych wedi cofrestru o'r blaen:

   

  -   Cofrestrwch eich manylion. Anfonir e-bost dilysu gyda dolen actifadu i'ch cyfrif e-bost enwebedig.

  -   Ar ôl i chi actifadu eich cofrestriad, mewngofnodwch a chwblhewch y Ffurflen Ddeisebu Ar-lein isod.

 • Llofnodi Deiseb Ar-lein

   
   Os nad ydych wedi cofrestru o'r blaen:

   

   

  -   Cofrestrwch eich manylion. Anfonir e-bost dilysu gyda dolen actifadu i'ch cyfrif e-bost enwebedig.

  Ar ôl i chi actifadu eich cofrestriad, mewngofnodwch a dewiswch y ddeiseb yr hoffech ei chefnogi o'r rhestr Deisebau Agored isod.

   

  Os ydych wedi cofrestru o’r blaen, mewngofnodwch a dewiswch y ddeiseb yr hoffech ei chefnogi o'r rhestr Deisebau Agored isod.

 

 

 

Section of Vale map

Bod yn rhan o Gyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio

Yn ogystal ag ymateb i ymgynghoriadau a gynhelir ar gynllunio a materion cysylltiedig, os a phan fydd y Pwyllgor Cynllunio’n ystyried cais am ddatblygiad newydd, mae darpariaeth i aelodau’r cyhoedd siarad yn y cyfarfod Pwyllgor hwnnw.

 

** SYLWCH: Oherwydd cyfyngiadau cyfredol ac ni fydd y gofyniad am gyfarfodydd Cyngor pellhau cymdeithasol yn cael eu cynnal yn eu lleoliad arferol. Bydd cyfarfodydd y Cyngor yn cael eu cynnal fwy neu lai a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw rai sydd wedi cofrestru i siarad ‘partïon â diddordeb’ lle bo’n briodol. Ni fydd y cyfarfodydd hyn yn cael eu gweddarlledu yn fyw ond yn cael eu recordio i'w trosglwyddo wedi hynny trwy wefan gyhoeddus y Cyngor.

 

Mae Canllawiau i Siarad yn Gyhoeddus mewn Cyfarfod Pwyllgor Cynllunio ar gael sy’n egluro’r broses a sut i gofrestru i siarad. 

 

 

Noder: Bydd y ffenestr i siarad yn dod yn weithredol am 8.30am 6 niwrnod cyn cyfarfod y Pwyllgor ac yn cau am 5.00pm  2 ddiwrnod gwaith clir cyn cyfarfod y Pwyllgor. 

 

Er enghraifft, pan fydd cyfarfod y Pwyllgor yn digwydd am 4.00pm ar ddydd Mercher fel y mae’r drefn arferol) bydd y ffenestr yn agor am 8.30am ar y dydd Iau cyn y cyfarfod, ac yn cau am 5.00pm ar y dydd Llun cyn y cyfarfod.  Dim ond yn ystod y cyfnod hwn y gellir cwblhau’r ffurflen gofrestru.

 

Dim ond i siarad ar eitem sydd wedi'i chyhoeddi ar agenda y mae'n bosibl cofrestru. Felly, gwiriwch agenda berthnasol y Pwyllgor cyn cofrestru i siarad. [Gweld yr Agendâu Cynllunio]

 

Cofrestru i Siarad 

 

Council-chamber

Bod yn Rhan o Gyfarfodydd Pwyllgorau Craffu 

Mae’r pwyllgorau craffu yn rhoi cyfle i’r cyhoedd fod yn rhan o weithgareddau’r Cyngor.   

 

Mae darpariaeth ar gyfer siarad cyhoeddus mewn cyfarfodydd Pwyllgorau Craffu. Mae Canllawiau ar Gyfranogiad Cyhoeddus ar gael sy’n egluro’r broses a sut i gofrestru i siarad.

  

 

Llenwch y ffurflen berthnasol i gofrestru i siarad mewn cyfarfod pwyllgor craffu:

 

 

 

coast walking boots

Bod yn Rhan o Is-bwyllgor Hawliau Tramwy Cyhoeddus 

Mae darpariaeth ar gyfer siarad cyhoeddus yng nghyfarfodydd Is-bwyllgor Hawliau Tramwy Cyhoeddus.  

 

Mae Canllaw i Siarad yn Gyhoeddus mewn Is-bwyllgor Hawliau Tramwy Cyhoeddus ar gael sy’n egluro’r broses a sut i gofrestru i siarad: 

 

 

Nodwch: Mae’r cyfnod ar gyfer cofrestru i siarad yn dechrau am 08.30am, 6 diwrnod cyn cyfarfod y Pwyllgor ac yn dod i ben am 5.00pm, ddau ddiwrnod gwaith llawn cyn y cyfarfod. Er enghraifft, pan fo cyfarfod y Cyngor yn cael ei gynnal ar ddydd Iau am 6.00pm (sef y diwrnod ac amser arferol), bydd y cyfnod cofrestru yn dechrau am 08.30am y dydd Gwener cyn y cyfarfod ac yn dod i ben am 5.00pm ar y dydd Mawrth cyn y cyfarfod. Dim ond yn ystod y cyfnod hwn y gellir cwblhau’r ffurflen gofrestru.

 

Cofrestru i siarad 

  

Mae mwy o wybodaeth am sut mae’r Gwasanaethau Democrataidd yn trin eich Data Personol yn rhan o’r broses o wneud penderfyniadau yma.