Cost of Living Support Icon

Fforwm Cyllideb Ysgolion 

Mae'n ofynnol i bob Cyngor fod â Fforwm Cyllideb Ysgolion yn unol ag Adran 47A Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 fel y nodwyd gan Ddeddf Addysg 2002 a Rheoliadau Fforymau Cyllideb Ysgolion (Cymru).

 Mae'n ofynnol i gynghorau ymgynghori â’u fforymau ysgolion yn flynyddol ar:

 

 • Ddiwygiadau i'w Gynllun Ariannu Ysgolion

 • Effaith debygol unrhyw newidiadau i'r fformiwla ariannu

 • Contractau ar gyfer cyflenwadau a gwasanaethau sy'n uwch na'r trothwy rhagnodedig ar gyfer caffael

 • Cytundebau Lefel Gwasanaeth ar gyfer cyflenwi nwyddau a gwasanaethau gan y Cyngor i ysgolion

 • Newidiadau arfaethedig i'r ffactorau a'r meini prawf sy'n cael eu hystyried neu'r dulliau, yr egwyddorion a'r rheolau sydd i'w mabwysiadu mewn perthynas â'r fformiwla ar gyfer ariannu ysgolion.

 

Bydd y Cyngor hefyd yn ymgynghori â'r fforwm ar oblygiadau ariannol 

meysydd eraill o gyllideb ddirprwyedig Addysg ac Ysgolion megis:

 • Trefniadau ar gyfer addysgu disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

   

 • Dyrannu a defnyddio grantiau penodol

 

Mae gan y fforwm rôl allweddol o ran datblygu dealltwriaeth a hyrwyddo deialog effeithiol rhwng y Cyngor ac ysgolion.

 

Mae’r Cyngor, gan weithio mewn partneriaeth â'r Fforwm Cyllideb Ysgolion, yn gwerthfawrogi ei gyfraniad i'r broses o wneud penderfyniadau.

 

Rhaglen Waith Flynyddol 2023/24 

 

  • Adolygiad fformiwla ariannu ysgolion arbennig
  • Adolygiad o gyllid ADY mewn ysgolion prif ffrwd
  • Her ariannu Llywodraeth Cymru ar gyfer cyllid cyfartal ledled Cymru

 

Os hoffech godi unrhyw beth sydd o fewn cylch gwaith y Fforwm Cyllideb Ysgolion, cysylltwch â'ch cynrychiolydd perthnasol.

 

School Budget forum meetings
Cyfarfodydd, Cofnodion ac Agendâu
08/06/2022

1. Agenda Fforwm Cyllideb Ysgolion 08.06.2022

2. Cofnodion y cyfarfod blaenorol 09.03.2022

3a. Aelodaeth Fforwm y Gyllideb  Diweddarwyd Mai 2022

3b. Cyfansoddiad Foorwn Cyllideb Ysgolion (diwygiwyd 01.12.21)

4a. Balansau Ysgol ar 31 Mawrth 2022 

4b. Balansau Ysgol ar 31 Mawrth 2022

4c. Defnydd Wedi’i Gynllunio o Falansau Ysgolion

6. Diweddariad grantiau 2022/23 

7. Ystadegau Llywodraeth Cymru – Gwariant wedi'i Gyllidebu ar Ysgolion 

14/09/22

1. Agenda Fforwm Cyllideb Ysgolion 14/09/22

2. Cofnodion Fforwm Cyllideb Ddrafft 08/06/2022

3.a Aelodaeth Fforwm Cyllideb

3.b Cyfansoddiad fforwm cyllideb

4. Pwysau cost drafft cychwynnol i ysgolion 2023/24

5. Ystadegau Cymru L A gwariant wedi'i gyllidebu ar ysgolion 22-23

7. Y diweddaraf am grantiau ysgolion

8. Cynnig i ddileu cronfa gyfun ar gyfer clybiau brecwast

14/06/2023

1. Agenda Fforwm Cyllideb Ysgolion 14/06/2023

3. Cofnodion Fforwm Cylideb Ddrafft 13/02/2023

4.a. Aelodaeth Fforwm y Gyllideb 26/05/2023

6.a. Diweddariad balansau ysgolion

6.b. Balansau ysgol yn ol ysgol am 31/03/23

7. Diweddariadau grant fforwm cyllideb

 20/09/2023

 1. Fforwm Cyllideb Ysgolion 23-24 Agenda 20 Medi 2023_

2.  Cofnodion Fforwm Cylideb Ddrafft 14/06/2023

3. a. Aelodaeth Fforwm y gyllideb 07-09-2023_

3. b. Cyfansoddiad fforwm y gyllideb diwygiedig .

4.a Amcanestyniad Balansau Ysgolion Mawrth 2024 i Mawrth 2026 

6. Dysgu a sgiliau Cyflwynodd pwysau cost y Gyfarwyddiaeth gyllideb 2425

7. Diweddariad Grant Fforwm y Gyllideb gan Carolyn Tapscott_

29/11/2023

1. Fforwm Cyllideb Ysgolion 23-24 - Agenda 29/11/2023

2. Cofnodion Ggorwm Cyliden Ddrafft 29-11-2023

3. a. Aelodaeth Fforwm y gyllideb 29/11/2023

3. b. Cyfansoddiad fforwm y gyllideb diwygiedig

4. Diweddariad Grant Ffroewm y Gyllideb