Fforwm Cyllideb Ysgolion 

Mae'n ofynnol i bob Cyngor fod â Fforwm Cyllideb Ysgolion yn unol ag Adran 47A Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 fel y nodwyd gan Ddeddf Addysg 2002 a Rheoliadau Fforymau Cyllideb Ysgolion (Cymru).

 Mae'n ofynnol i gynghorau ymgynghori â’u fforymau ysgolion yn flynyddol ar:

 

 • Ddiwygiadau i'w Gynllun Ariannu Ysgolion

 • Effaith debygol unrhyw newidiadau i'r fformiwla ariannu

 • Contractau ar gyfer cyflenwadau a gwasanaethau sy'n uwch na'r trothwy rhagnodedig ar gyfer caffael

 • Cytundebau Lefel Gwasanaeth ar gyfer cyflenwi nwyddau a gwasanaethau gan y Cyngor i ysgolion

 • Newidiadau arfaethedig i'r ffactorau a'r meini prawf sy'n cael eu hystyried neu'r dulliau, yr egwyddorion a'r rheolau sydd i'w mabwysiadu mewn perthynas â'r fformiwla ar gyfer ariannu ysgolion.

 

Bydd y Cyngor hefyd yn ymgynghori â'r fforwm ar oblygiadau ariannol 

meysydd eraill o gyllideb ddirprwyedig Addysg ac Ysgolion megis:

 • Trefniadau ar gyfer addysgu disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

   

 • Dyrannu a defnyddio grantiau penodol

 

Mae gan y fforwm rôl allweddol o ran datblygu dealltwriaeth a hyrwyddo deialog effeithiol rhwng y Cyngor ac ysgolion.

 

Mae’r Cyngor, gan weithio mewn partneriaeth â'r Fforwm Cyllideb Ysgolion, yn gwerthfawrogi ei gyfraniad i'r broses o wneud penderfyniadau.

 

Rhaglen Waith Flynyddol 2022/23 

 

  • Adolygiad parhaus o fformiwla ariannu ysgolion Prif Ffrwd
  • Adolygiad o gyllid ADY mewn ysgolion prif ffrwd
  • Her ariannu Llywodraeth Cymru ar gyfer cyllid cyfartal ledled Cymru

 

Os hoffech godi unrhyw beth sydd o fewn cylch gwaith y Fforwm Cyllideb Ysgolion, cysylltwch â'ch cynrychiolydd perthnasol.

 

School Budget forum meetings
Cyfarfodydd, Cofnodion ac Agendâu
08/06/2022

1. Agenda Fforwm Cyllideb Ysgolion 08.06.2022

2. Cofnodion y cyfarfod blaenorol 09.03.2022

3a. Aelodaeth Fforwm y Gyllideb  Diweddarwyd Mai 2022

3b. Cyfansoddiad Foorwn Cyllideb Ysgolion (diwygiwyd 01.12.21)

4a. Balansau Ysgol ar 31 Mawrth 2022 

4b. Balansau Ysgol ar 31 Mawrth 2022

4c. Defnydd Wedi’i Gynllunio o Falansau Ysgolion

6. Diweddariad grantiau 2022/23 

7. Ystadegau Llywodraeth Cymru – Gwariant wedi'i Gyllidebu ar Ysgolion 

 14/09/2022

 

 30/11/2022