Top

Brig

Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

Search ▲


Clwb cinio Sain Tathan yn lansio i helpu atal allgau cymdeithasol a codi ysbryd cymunedol - 24/05/2018

Mae clwb cinio newydd wedi ei lansio yn y Gathering Place yn Sain Tathan yn dilyn cais llwyddiannus am Grant Cymunedau Cryf Cyngor Bro Morgannwg

 

Our Vale- Ein Bro, the Vale of Glamorgan Public Services Board, launches Well-being Plan - 23/05/2018

The Plan was launched at the HeARTh Gallery at Llandough Hospital and was attended by members of the Public Services Board (PSB).

 

Y Cyngor yn cytuno ar Amcanion Lles a Chynllun Gwella Rhan 1 2018 a 2019 - 23/05/2018

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi pennu wyth amcan gwella ar gyfer eleni a lywir gan Gynllun Corfforaethol y Cyngor Hunanasesiad Blynyddol y Cyngor y broses cynllunio gwasanaethau flynyddol adroddiadau gan ein rheoleiddwyr allanol yn ogystal a gan yr hyn mae ein trigolion wedi ei ddweud wrthym mewn ymgyngoriadau sydd wedi eu cynnal dros y flwyddyn ddiwethaf

 

Cyngor Bro Morgannwg yn nodi Wythnos Weithredu dros Ddementia - 23/05/2018

Mae Wythnos Weithredu dros Ddementia yn cymryd lle o ddydd Llun i dydd Sul ac yn fwriadau codi ymwybyddiaeth yn ogystal a chynnig cymorth a gwybodaeth i bobl

 

Lansiad ail ymgynghoriad ar welliannau arfaethedig i addysg gynradd yng Ngorllewin y Fro - 22/05/2018

Mae ail ymgynghoriad cyhoeddus wedi dechrau ar gynigion i adeiladu adeilad ysgol â 210 lle newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Llancarfan, gyda 48 o leoedd meithrin ychwanegol, yn Y Rhws.

 

Cytuno ar ymateb y Cyngor i gynigion diweddaraf diwygio llywodraeth leol - 22/05/2018

Mae cabinet Cyngor Bro Morgannwg wedi cytuno ar ymateb cadarn a thrylwyr i ymgynghoriad diweddaraf Llywodraeth Cymru ar ddiwygio llywodraeth leol.

 

Daeth lluoedd o bobl i archwilio y Fro yn rhan o nawfed Gwyl Gerdded y Sir - 22/05/2018

Bu nawfed gwyl gerdded flynyddol y Fro yn llwyddiannus gyda lluoedd o bobl yn mwynhau crwydro yn y sir yn rhan o yr wyl flynyddol

 

Y gymuned yn dod at ei gilydd i fynd ir afael gyda sbwriel yn Ynys y Barri - 21/05/2018

Bydd casgliadau sbwriel cydlynol biniau ychwanegol ac ymgyrchoedd ymwybyddiaeth oll yn cael eu treialu yn ardal y Barri yn ystod yr haf hwn mewn ymdrech ar y cyd rhwng y Cyngor masnachwyr lleol a grwpiau cadwraeth lleol i fynd ir afael ar broblem o sbwriel yn y gyrchfan

 

Cyngor Bro Morgannwg yn torri record drwy dderbyn saith gwobr mannau arfordirol - 18/05/2018

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi derbyn saith gwobr am ei fannau arfordirol mewn cydnabyddiaeth o'u hansawdd.an Council has received a record seven awards for its coastal spaces in recognition of their high quality.

 

Un o glybiau bowlio y Fro y cyntaf yn y sir i dderbyn gwobr arbennig am ei ymrwymiad i chwaraeon anabl - 18/05/2018

Mae Clwb Bowlio Dan Do yr Sili wedi derbyn gwobr Rhuban Insport am gynyddu yr cyfleoedd sydd ar gael i bobl anabl gymryd rhan mewn chwaraeon

 

Cynlluniau Priffyrdd a Thrafnidiaeth Gynaliadwy ger Penarth Heights - 14/05/2018

Gwahoddir trigolion i ddweud eu dweud ar gynlluniau priffyrdd a thrafnidiaeth gynaliadwy ger Penarth Heights

 

Uwchgynhadledd Bro Morgannwg – Cadwch ein Traethau'n Brydferth - 09/05/2018

Mae Ynys y Barri yn boblogaidd gyda thwristiaid dros yr haf, ond yn anffodus dangosodd Gŵyl y Banc fod gennym broblem sy'n agos iawn at ein calonnau.

 

Diwrnod o hwyl i yr teulu yn nodi agor ardal chwarae Badgers Brook ar ei newydd wedd - 09/05/2018

Mae yr ardal chwarae yn Badgers Brook Rise Ystradowen wedi cael gwerth 50k o waith adnewyddu

 

Maes chwarae Lougher Place i gael eu hadnewyddu yn sylweddol - 04/05/2018

BYDD maes chwarae Lougher Place yn Sain Tathan yn cael ei adnewyddu'n sylweddol o ganlyniad i ymdrechion y sefydliad cymunedol lleol, Saints, ar y cyd â Chyngor Bro Morgannwg.

 

Ymatebion ymgynghoriad Llancarfan yn cael eu hystyried - 03/05/2018

Cafwyd ystod eang o safbwyntiau ymhlith ymatebion yr ymgynghoriad, gan gynnwys rhai'r staff, disgyblion, rhieni ac aelodau'r gymuned leol.

 

Lloches orllewinol Ynys y Barri iw goleuo fel rhan o gynllun cynnwys celfyddydol cymunedol - 03/05/2018

Bydd pileri o oleuadau yn disgleirio o Loches Orllewinol Ynys y Barri ar ddydd Gwener fel rhan o gynllun adnewyddu y Fro

 

Y Cyngor yn cwestiynu y rhesymau dros wrthod cais am gyllid ar gyfer astudiaeth ffordd osgoi - 03/05/2018

Mae Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg y Cynghorydd John Thomas, wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth Ken Skates AC yn gofyn yn ffurfiol am esboniad o yr rhesymau dros wrthod cais am gyllid i symud yr astudiaeth o ffordd osgoi bosibl ar gyfer

 

Lansio clwb gwaith cartref Cymraeg i deuluoedd plant mewn ysgolion Cymraeg - 02/05/2018

Mae clwb gwaith cartref newydd Clwb NI a gydlynir gan Dysgu Cymraeg Y Fro bellach yn cael ei gynnal unwaith yr wythnos ar ol ysgol yng Nghanolfan Ddysgu Palmerston yn y Barri

 

Swyddfa Archwilio Cymru am glywed barn trigolion y Fro ar raglen wella yr SATC - 01/05/2018

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn awyddus i glywed barn trigolion y Fro ar y modd y mae yr Cyngor wedi cynnwys trigolion yn y gwaith o gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru

 

Pobl sydd yn gadael gofal i gael eu heithrio o yr dreth Gyngor yn y Fro - 01/05/2018

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cytuno i eithrio pobl sydd yn gadael gofal rhag gorfod talu yr dreth gyngor er mwyn ceisio rhoi yr sylfaen gorau posibl i bobl ar gyfer bywyd fel oedolyn