Top

Brig

Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

Search ▲


Esbonio Newididau i Ailgylchu a Gwastraff - 20/02/2018

Esbonio Newididau i Ailgylchu a Gwastraff, Llythyr at drigolion

 

Cynnig cynyddu treth gyngor y Fro - 19/02/2018

The Cabinet of the Vale of Glamorgan Council has agreed to propose an increase in council tax for the county in 2018/2019

 

Arweinydd y Cyngor yn mynd i ddigwyddiad Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth - 19/02/2018

Roedd Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, John Thomas, a'r Rheolwr Gyfarwyddwr, Rob Thomas, yn bresennol mewn digwyddiad Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth ar gyfer Ysgol Gynradd yr Holl Saint ym Mharc Jenner.

 

Cwrs Preswyl Cyflogadwyedd - 19/02/2018

Ydych chi'n byw yn ardal Gibbonsdown neu Dreharne? Os felly, rydyn ni'n chwilio am bobl ddi-waith i gymryd rhan yn ein cwrs preswyl yn rhad ac am ddim fis Mawrth.

 

Cynigiwyd trefniadau casglu newydd ar gyfer gwastraff a deunydd ailgylchu yn y Fro - 16/02/2018

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn cynnig newid i ailgylchu ar wahân a rhoi terfyn ar nifer y sachau du sy'n cael eu casglu fel rhan o strategaeth newydd i gynyddu lefelau ailgylchu a thorri costau.

 

Llyfrgell y Barri yn croesawu dewiniaid ar noson flynyddol llyfrau Harri Potter - 14/02/2018

Gwahoddwyd gwrachod a dewiniaid i ddathlu Noson Llyfrau Harri Potter gyda Angenfilod Anhygoel yn thema eleni.

 

Diweddariad ar y Safle Biomas - 14/02/2018

Gallai trigolion wybod bod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi yn ddiweddar ddyfarnu'r cais am Drwydded i weithredu Safle Biomas ar David Davies Road.

 

Gwasanaeth Gwirfoddol Morgannwg yn cynnal cymhorthfa cyllid 121 gyda Chwaraeon Cymru - 13/02/2018

Cynhaliodd grwpiau aelod Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg Gymhorthfa Cyllid 1-2-1 gyda Chwaraeon Cymru i drafod sut i gael cymorth ariannol gan y dosbarthwr Loteri.

 

Arlunydd byd-enwog yn nodi diwrnod i gofio yr Holocost 2018 drwy arddangosfa yn Oriel Gelf Ganolog y Barri - 12/02/2018

Nododd Cyngor Bro Morgannwg Diwrnod Cofio'r Holocost 2018 ag arddangosfa gan ddarlunydd graddedig a ffotograffydd dogfennol arobryn.

 

Arweinydd y Cyngor a Chadeirydd fforwm Cyllidebau Ysgolion yn mynnu arian teg i ddisgyblion - 12/02/2018

Mae Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg a Chadeirydd Fforwm Cyllidebau Ysgolion wedi ysgrifennu llythyr ar y cyd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, a phob rhiant yn y Fro er mwyn amlinellu eu pryderon ynghylch y diffyg mawr mewn arian ar gyfer addysg yn y Sir.

 

Arolwg Estyn 2017 yn barnu bod Ysgol Gynradd Tregatwg yn cynnig profiadau dysgu cyffrous iw disgyblion - 09/02/2018

Nododd adolygiad diweddar gan Estyn ar Ysgol Gynradd Gymunedol Tregatwg ar Victoria Park Road, y Barri, fod yr ysgol yn cynnig profiadau dysgu cyffrous sy'n ymgysylltu â disgyblion yn llwyddiannus ac yn cyfoethogi eu bywydau.

 

Rhybudd wrth i dwyll ffon CThEM dargedu trigolion ar draws Y Fro - 08/02/2018

Mae pobl sy'n byw ar draws Bro Morgannwg, Pen-y-bont ar Ogwr a Chaerdydd yn cael eu rhybuddio i roi'r ffôn i lawr ar dwyllwyr sy'n honni eu bod yn galw o adran Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

 

Asiantaeth Safonau Bwyd yn annog pobl i wirio sgor hylendid ar fwytai ar draws Y Fro cyn Diwnrod Sant Ffolant - 06/02/2018

Mae pobl yn cael eu hannog i wirio sgôr hylendid ar fwytai ar draws Bro Morgannwg, cyn penderfynu ar ba un i ddewis i fwynhau ar ddiwrnod sant ffolant.

 

Y Cyngor yn nodi canmlwyddiant pleidlais i fenwod - 06/02/2018

Daeth gweithwyr Cyngor Bro Morgannwg a Chynghorwyr lleol ynghyd yn y Barri yn ddiweddar i nodi can mlynedd ers rhoi'r bleidlais i fenywod.

 

Cynlluniau cyffrous ar gyfer tafarn adnabyddus yn Y Barri - 05/02/2018

Mae cynlluniau newydd cyffrous wedi eu cyhoeddi i gadw y Castle Hotel fel tafarn gymunedol, fel rhan o fargen rhwng S.A. Brain a Chymdeithas Tai Newydd.

 

Y Fro yn dathlu Mis Hanes LHDT - 05/02/2018

Caiff y faner enfys ei chwifio y tu allan i'r Swyddfeydd Dinesig yn y Barri i nodi Mis Hanes LHDT.

 

Gweinidog Llywodraeth Cymru yn ymweld ag uned ail alluogi Cyngor Bro Morgannwg - 02/02/2018

Bu Gweinidog Plant a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, Huw Irranca-Davies AC yn ymweld ag Uned Ail-alluogi arloesol yng nghartref preswyl Tŷ Dyfan Cyngor Bro Morgannwg yn y Barri yn ddiweddar.

 

Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg i gynnig benthyg offer am ddim i grwpiau cymunedol - 01/02/2018

Gall grwpiau cymunedol ledled y sir nawr fenthyg amrywiaeth o offer am ddim o Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg