Diweddariadau Coronafeirws

Bydd y dudalen hon yn cynnwys yr holl wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau Cyngor Bro Morgannwg yn ystod cychwyn Coronafeirws Nofel (COVID-19).

 

Mae'r Cyngor yn annog pob preswylydd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyngor a'r canllawiau cyfredol sydd ar gael ar wefannau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

 

 

  warning-triangle-sign Diweddariadau Diweddaraf

 

O ddydd Sadwrn 07 Awst (os bydd amodau'n caniatáu) bydd Cymru'n symud i lefel rhybudd 0.

 

Dylech hunanynysu os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn dangos symptomau.

 

Os oes gennych symptomau, dylech gael prawf.

 

Gwybodaeth Coronafeirws Llywodraeth Cymru

Profi, Olrhain a Diogelu Caerdydd a’r Fro 

 • 02920788320

 

Gallwch hefyd siarad ag asiant drwy sgwrs we:

 

Dechrau sgwrs we POD

 

 • 28/06/2021 -  Ardaloedd Masnachu Bwyd a Diod Dros Dro

   

  Ardaloedd Masnachu ar gyfer Bwyd a Diod a Manwerthu gan gynnwys byrddau hysbysebu o 1 Gorffennaf 2021

   

  Ardaloedd Masnachu Bwyd a Diod Dros Dro

 • 28/06/2021 - Cytiau Traeth 

  Mae nifer ostyngedig o gytiau traeth ar gael nawr i’w llogi bob dydd.

   

  Cytiau Traeth Ynys y Barri

 • 28/06/2021 - Llyfrgelloedd

  Mae holl lyfrgelloedd y Fro bellach ar agor ar gyfer y gwasanaethau canlynol:

  • Rhaid trefnu apwyntiad i ddefnyddio’r cyfrifiaduron – a hynny am 50 munud fesul sesiwn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn trefnu slot ymlaen llaw. Gallwch ymestyn y sesiynau hyn os nad oes unrhyw un arall wedi cadw’r cyfrifiadur ar eich ôl.

   

  • Gallwch bori’r llyfrgell heb wneud apwyntiad. Does dim angen archebu ymlaen llaw i bori drwy lyfrau ac eitemau eraill yn llyfrgelloedd y Barri, y Bont-faen, Llanilltud Fawr na Phenarth. Dim ond 20/25 munud fydd gennych i bori.

   

  • Mae gwasanaeth Clicio a Chasglu’r llyfrgelloedd ar gael drwy drefnu slot ar-lein i gasglu eich eitemau llyfrgell.

   

   

  Mae’r mesurau diogelwch canlynol ar waith i helpu i amddiffyn ymwelwyr:

  • Gofynnir i bob ymwelydd â’r llyfrgell wisgo masg drwy gydol ei gyfnod yn y llyfrgell ac i ddiheintio ei ddwylo wrth fynd i mewn a gadael y llyfrgell.    
  • Cewch amser penodol i bori drwy lyfrau a defnyddio’r cyfrifiaduron er mwyn sicrhau nad oes gormod o bobl yn y llyfrgell ar yr un pryd ac y gall y staff ddiheintio'r peiriannau ar ôl eu defnyddio.
  • Rydym yn cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr â’r llyfrgelloedd i weddu i’r gofod. Mae’r gofod sydd ar gael hefyd yn cyfyngu ar nifer y gweithgareddau y gallwn eu cynnal – llogi ystafelloedd, er enghraifft
  • Gofynnwn i unrhyw un sydd â symptomau Covid, sydd wedi cael prawf Covid positif, sydd wedi teithio tramor yn ddiweddar neu sydd wedi dod i gysylltiad â rhywun â Covid, beidio ag ymweld â’n llyfrgelloedd.  

   

  Llyfrgelloedd

 • 03/05/2021 - Canolfannau Hamdden

  Bydd canolfannau Hamdden y Barri, Colcot, Y Bont-faen, Llanilltud Fawr a Phenarth i gyd yn agor ar gyfer busnes eto o ddydd Llun 03 Mai ar ôl i'r Prif Weinidog gyhoeddi y gellid dod â’r garreg filltir hon ymlaen saith niwrnod.

   

  Bydd cyfleusterau campfa, dosbarthiadau ymarfer corff i grwpiau, lonydd nofio a chlybiau nofio ar waith. Gwersi nofio fydd yr unig weithgaredd na fydd ar gael ar unwaith. Byddan nhw’n ailddechrau wythnos yn ddiweddarach.


  Er mwyn cadw pobl yn ddiogel, caiff gwaith glanhau ychwanegol ei wneud, mae systemau un ffordd wedi'u cyflwyno, a bydd angen i bob cwsmer wisgo masg mewn rhai mannau cyhoeddus.  

   

  www.leisurecentre.com

   

 • 25/03/2021 - Swyddfeydd Dinesig

   

  O ddydd Llun 29 Mawth 2021 bydd apwyntiadau wyneb yn wyneb ar gyfer rhai gwasanaethau ar gael yn y Swyddfeydd Dinesig. Gofynnir i bob cwsmer wisgo mwgwd wrth ymweld â’r adeilad.

   

  Cofrestryddion

  Mae cofrestru Hysbysiadau Priodas neu Bartneriaeth Sifil, Genedigaethau a Marw-enedigaethau drwy apwyntiad yn unig o ddydd Llun i ddydd Gwener, 10.00yb – 2.00yp. Bydd Cofrestriadau Marwolaeth yn parhau drwy apwyntiadau dros y ffôn. 

   

  • 01446 700111

   

   

  Gwneud Apwyntiad Cofrestryddion


  Budd-daliadau

  Drwy apwyntiad yn unig Dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener, 10.00yb – 2.00yp.

   

  Gwneud Apwyntiad Budd-dal Tai 

   


  Y Dreth Gyngor

  Drwy apwyntiad yn unig Dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener, 10.00yb – 2.00yp.

   

  Gwneud Apwyntiad Treth y Cyngor


  Arianwyr

  Ar gyfer taliadau brys dydd Mawrth a dydd Iau yn unig. 


  Digartrefedd (Atebion Tai) 

  Mae'r Gwasanaeth Atebion Tai yn dal i weithredu yn ôl yr arfer, heblaw bod cyfweliadau dros y ffôn ar hyn o bryd yn lle rhai wyneb yn wyneb. 

   

  Dylai pawb sy'n ddigartref neu’n credu eu bod mewn perygl o ddod yn ddigartref gysylltu â'r Gwasanaeth Atebion Tai:

  • 01446 700111

   

  Ar gyfer unrhyw argyfyngau tai y tu allan i'n horiau gwaith (Llun – Iau 8:30 i 17:00 a dydd Gwener 8:30 i 16:30) gellir cysylltu â gwasanaeth y tu allan i oriau’r Cyngor:

   

  • 01446 721534

   

  Llenwch ffurflen ar-lein a bydd aelod o’r Tîm Datrysiadau Tai yn cysylltu â chi yn uniongyrchol. 

   

  Gwneud Apwyntiad

   

 • 16/03/2021 - Cwestiynau Cyffredin profi ehangach
   

  Mae Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu Caerdydd a'r Fro nawr yn cynghori y dylech archebu prawf os ydych yn profi unrhyw un o'r symptomau canlynol: blinder, myalgia (poenau yn y cyhyrau), gwddf tost, cur pen, tisian, trwyn sy'n rhedeg, colli archwaeth, cyfog, chwydu, neu ddolur rhydd.

   

  Mae'r rhain yn ychwanegol at dri symptom mwyaf cyffredin Covid-19: twymyn, peswch parhaus newydd neu golli/newid synhwyrau blasu ac arogli.

   

   

 • 05/02/2021 - Taliadau Cymorth Hunanynysu

  Mae'r cynllun cymorth hunanynysu wedi'i gynllunio i helpu pobl sy'n gweithio gydag incwm isel na allant weithio o gartref ac felly byddant yn colli enillion pan dywedir wrthynt i hunanynysu gan gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru.


  Cyngor Bro Morgannwg fydd yn gyfrifol am gynnal y gwiriadau perthnasol a gwneud y taliad sefydlog o £500 i'r rhai sy'n gymwys ac yn byw yng Nghaerdydd.  Ni fydd y taliad hwn yn effeithio ar fudd-daliadau eraill.

   

  Taliadau Cymorth Hunanynysu

 • 23/12/2020 - Rheoli Adeiladau

  Bydd y tîm Rheoli Adeiladau yn parhau i weithio drwy'r cyfnod clo. Mae hyn yn cynnwys derbyn taliadau dros y ffôn/ar-lein a delio ag ymholiadau, yn ogystal â chynnal archwiliadau.  


  Gellir dod o hyd i rifau ffonau symudol arolygwyr ar y dudalen cysylltiadau neu ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch:

  • 01446 704609/01446 704829

   

  Fel arall gallwch e-bostio:

   

 • 21/12/2020 - Cytiau Traeth
  Mae’r holl Gytiau Traeth nawr ar gau nes clywir yn wahanol.  Byddwn yn cysylltu'n uniongyrchol â deiliaid pàs blynyddol i drefnu ad-daliad.
 • 18/12/2020 - Canolfannau Cymunedol

  Mae Canolfannau Cymunedol ym Mro Morgannwg ar gau ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn hanfodol nes yr hysbysir fel arall. Bydd grwpiau chwarae hanfodol/gofal plant yn parhau i fod ar gael. Cysylltwch â'ch canolfan gymunedol leol i gael rhagor o wybodaeth.

 • 08/12/20 – Canllawiau Digwyddiadau  

  Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi atal yr holl ddigwyddiadau awyr agored ar ei dir mewn ymateb i bandemig y coronafeirws ac er budd diogelwch y cyhoedd. Mae'r penderfyniad yn golygu na all digwyddiadau a gynhelir fel arfer gan y Cyngor a gan sefydliadau preifat ar dir y Cyngor fynd rhagddynt ar hyn o bryd. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi canllawiau ynghylch digwyddiadau yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig. Darllenwch y canllawiau hynny'n ofalus. 

   

  Rheoliadau Coronafeirws: Cyngor ar Ddigwyddiadau 

   

  Bydd sefydliadau sydd am gynnal digwyddiadau ar dir preifat eleni yn cael cyngor gan y Cyngor i gysylltu â Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Cyngor y Fro cyn hynny a bydd yn rhaid i drefnwyr ddarparu mesurau asesu a rheoli risg Covid-19 cynhwysfawr i ddiogelu'r cyhoedd.  Os ydych am gynnal digwyddiad yn y Fro – cysylltwch â Swyddog Digwyddiadau'r Cyngor - events@valeofglamorgan.gov.uk am wybodaeth a chyngor.

 • 22/10/20 - Cynllunio

  Oherwydd effaith y pandemig Coronafeirws, mae adran Gynllunio Cyngor Bro Morgannwg wediaddasu’r ffordd rydym yn gweithio.

   

  Mae’r rhan fwyaf o staff yn gweithio gartref ac mae moddcysylltu â nhw drwy eu manylion cyswllt arferol.

   

  O ran ymholiadau cyffredinol:

   

  neu ffoniwch y swyddog cynllunio ar ddyletswydd ar: 

  • 01446 704681

   

  Gallai gymryd yn hirach na’r arfer i ymateb i ymholiadau’n ystod y cyfnod hwn a diolchwn ichi am eich amynedd.

   

  Byddwn yn dal i dderbyn ceisiadau cynllunio newydd a cheisiadau am gyngor cyn cais, a phenderfynuar y ceisiadau hyn lle y bo’n bosibl. Ond, ni fyddwn yn cynnig cyfarfodydd wyneb yn wyneb ar yradeg hon.

   

  Ni allwn warantu yr ymdrinnir â cheisiadau neu wybodaeth ychwanegol a anfonir drwy'r post ar hyn o bryd.

   

  Byddwn yn dal i wneud gwaith gorfodi, monitro cydymffurfiaeth ag amodau cynllunio agweithredu’n erbyn tor-amodau rheolaeth cynllunio.

   

  Os oes gennych ymholiad penodol ar achos, cysylltwch â’r swyddog achos.

   

 • 22/10/20 - Budd-dal Plant

  Peidiwch â cholli allan, hawlio Budd-dal Plant dros y ffôn neu'r post. Os na allwch gofrestru genedigaeth eich plentyn oherwydd coronafirws (COVID-19), gallwch barhau i wneud cais i dderbyn Budd-dal Plant. 

   

  Sut i hawlio Budd-daliadau Plant

   

 • 22/10/20 - Tai a Chymorth Tai

  Homes4U

  Mae tîm Homes4U yn parhau i weithredu fel yr arfer. Gall unrhyw un sydd ag ymholiad yn gysylltiedig â Homes4U gysylltu â nhw ar:

   

  • 01446 700111

   

  Mae'r hysbyseb Homes4U hefyd yn parhau i gael ei gyhoeddi, ond bydd amlder yr hysbysebion yn dibynnu ar y tai cymdeithasol sydd ar gael. Dim ond yn ddigidol y mae'r hysbyseb ar gael nawr a gellir ei weld ar dudalennau gwe a Facebook Cyngor Bro Morgannwg.

   

  Hefyd, bydd ymgeiswyr sydd wedi cofrestru i dderbyn diweddariadau'r Cyngor hefyd yn cael gwybod pan fydd hysbysebion yn 'mynd yn fyw'.

   

  Cyswllt UnFro


  Tai Cymorth

  Yn parhau i weithredu gyda nifer lai o staff er mwyn sicrhau mesurau ymbellhau cymdeithasol.

   
  Mae'r tîm yn parhau i dderbyn atgyfeiriadau i Tai Cymorth a chaiff asesiadau addasrwydd eu cynnal dros y ffôn lle y bo'n bosibl.  

  • 01446 709793


  Cymorth Tai 

  Yn parhau i weithredu dros y ffôn a thrwy’r cyfryngau cymdeithasol.  Dim ond gyda'r cleientiaid sydd fwyaf agored i niwed y cynhelir cymorth wyneb yn wyneb.  

   

  • 01446 709793


  Siop Un Stop

  Nid yw'r Siop Un Stop ar agor – mae cymorth yn cael ei roi dros y ffôn.  Mae'r gwasanaeth ar gyfer pobl sydd ag anghenion cymorth tymor byr.  

  • 01446 735444 / 07796 239784


  Gwasanaethau Atebion Llety

  Mae Llety Gofal Llai Dwys yn dal i gael ei drefnu ar gyfer pobl sy’n cael eu rhyddhau o'r ysbyty ac/neu i atal derbyniadau. Mae'r gwasanaethau isod yn cael eu cwblhau dros y ffôn i gefnogi rhyddhau o'r ysbyty ac atal derbyniadau i'r ysbyty:

  • Cyngor / Asesu Codi a Chario

  • Asesiadau ar gyfer addasiadau

  • Cyngor i weithwyr iechyd proffesiynol ar ryddhau o ysbytai mewn achosion cymhleth

  • Mae gwaith Glanhau a Chlirio'n cael ei gwblhau a'i gydlynu dros y ffôn ac e-bost.

  • 07976 221078

  Caiff y gwasanaethau hyn eu cwblhau'n bersonol os oes angen a/neu os oes risg uchel. Mae Asesiadau Therapi Galwedigaethol i gefnogi ceisiadau Homes4U yn cael eu cynnal wyneb yn wyneb nawr.


  Gwasanaethau Rheoli Tai 

  Mae gwasanaethau Rheoli Tai yn dal i gael eu cynnal lle mae'n bosibl ymbellhau'n gymdeithasol, gyda rhai gwasanaethau wedi eu newid neu eu hatal dros dro. 

   

  Rhowch wybod i ni ymlaen llaw os oes rhywun yn eich cartref yn arddangos symptomau’r Coronafeirws.

  • Atgyweiriadau: Argyfwng yn unig a pheth atgyweiriadau allanol.

  • Gwiriadau Diogelwch Nwy a Thrydan: Gwasanaeth arferol ar gyfer profion nwy a thrydanol.

  • Gwasanaethau Glanhau: Mae gwasanaethau glanhau yn parhau mewn cynlluniau tai gwarchod.

  • Cynnal a Chadw Tiroedd: Mae ein gwasanaethau torri glaswellt yn parhau..

  • Cynlluniau a hostelau tai gwarchod/byw'n annibynnol: Mae pob cynllun a hostel ar gau i ymwelwyr nad ydynt yn hanfodol.

  • Gosod Tai: Mae’r gwaith o osod eiddo yn mynd rhagddo lle bo modd.

  • Bancio amser a Hyfforddiant a Chynnwys Tenantiaid: Mae pob gweithgaredd wedi'i atal ar hyn o bryd. 

  • Archwilio Ystadau:  Yn parhau, gyda mesurau ymbellhau cymdeithasol ar waith.  

  • Dod â Thenantiaeth i Ben: Gallwch ddod â'ch tenantiaeth i ben trwy gysylltu â 01446 700111 i roi rhybudd a dychwelyd allweddi.

  • Datblygiadau: Mae gwaith ar safleoedd adeiladu yn mynd rhagddo gyda mesurau ymbellhau cymdeithasol ar waith.

  • Cymorth gydag Arian: Mae ein tîm cyngor ariannol yn parhau i gynnig cyngor dros y ffôn, cysylltwch â Mark 07739194963, Lisa 07739194956 neu Charlotte 07739194962.

  • Swyddfeydd Dinesig a swyddfeydd a hybiau eraill y Cyngor: Mae pob swyddfa bellach ar gau i ymwelwyr.

   

 

Speech bubbleSgyrsfot

Os ydych chi wedi cael eich effeithio gan COVID-19 ac yn meddwl eich bod yn gymwys am gymorth, defnyddiwch ein Sgyrsfot i ddysgu mwy.