Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 


Diweddariadau Coronafeirws 2020

 

Search ▲

All


Cyngor yn cymeradwyo cynnig ar gyfer datblygiad y Barri - 11/06/2021

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cymeradwyo cynigion uchelgeisiol am ddatblygiad defnydd cymysg newydd ym mhen gorllewinol canol tref y Barri.

 

Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu yn egluro'r cam nesaf ymateb i'r pandemig - 11/06/2021

Mae gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu Caerdydd a'r Fro wedi cyhoeddi ei gynlluniau ar gyfer y ffordd y bydd yn gweithio i fynd i'r afael â heriau tebygol y dyfodol.

 

Cymorth i ofalwyr ifanc gyda chynllun cerdyn adnabod newydd - 10/06/2021

Lansiwyd yn ystod Wythnos Gofalwyr gynllun newydd i alluogi gofalwyr ifanc yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i gael y gefnogaeth a'r gydnabyddiaeth sydd eu hangen arnynt.

 

Council leader praises volunteering during pandemic - 02/06/2021

Vale of Glamorgan Council Leader Neil Moore has again praised volunteers for the contribution they have made since the start of the coronavirus pandemic.

 

Y Cyngor yn cefnogi wythnos y beic - 02/06/2021

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn cynnal dwy sesiwn galw heibio sy'n cynnig mân atgyweiriadau a gwiriadau diogelwch beics fel rhan o Wythnos y Beic.

 

Y Cyngor yn ceisio cael arian gan Lywodraeth y DU - 02/06/2021

The Vale of Glamorgan Council is preparing a bid of up to £20 million to the UK Government's Levelling Up Fund in an attempt to secure major investment for Barry.

 


May 2021


Gwasanaeth Ieuenctid y Fro yn lansio ei CD cyntaf - 27/05/2021

Cynhyrchodd a recordiodd aelodau Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Bro Morgannwg eu CD cyntaf, o'r enw Wrapped Up 2020.

 

Cais Cynnig Gofal Plant y Fro ar agor o Ddydd Gwener 04 Mehefin - 25/05/2021

Gwahoddir rhieni sy'n gweithio ac sydd â phlant a fydd yn dair oed cyn 31 Awst 2021 wneud cais am gynnig gofal plant 30 awr Llywodraeth Cymru.

 

Ailenwi Pafiliwn Pier Penarth dros dro ar gyfer cynhyrchiad teledu - 25/05/2021

Caiff Pafiliwn Pier Penarth ei ailfrandio am ennyd yr wythnos hon tra mae cynhyrchiad Channel 4 yn ffilmio yno

 

Romilly Park tennis courts set for major upgrade - 24/05/2021

Bydd y cyrtiau tennis ym Mharc Romilly yn cael eu gwella'n sylweddol mewn prosiect ar y cyd rhwng Cyngor Bro Morgannwg, Tennis Cymru a Chwaraeon Cymru.

 

NERS y Fro yn cyfarfod am ei daith gerdded ddi rithwir gyntaf - 21/05/2021

Gyda chyfyngiadau'r cyfnod clo yn cael eu llacio, cyfarfu tîm NERS Cyngor Bro Morgannwg am ei daith gerdded ddi-rithwir gyntaf, yn dilyn llwyddiant llu o heriau cerdded rhithwir.

 

Llyfrau stori newydd yn helpu plant ag anabledd i ddatblygu sgiliau symud - 20/05/2021

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cynhyrchu amrywiaeth o lyfrau i helpu plant ag anabledd i ddatblygu sgiliau symud sylfaenol.

 

Y Cyngor yn ystyried barn y gymuned ar ddefnyddiau ar gyfer safle Marchnad Da Byw yr Bont-faen - 20/05/2021

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn cymryd amser i ystyried barn y gymuned yn llawn cyn datblygu unrhyw gynlluniau ar gyfer hen safle Marchnad Da Byw'r Bont-faen.

 

Cynlluniau i ailwampio Pafiliwn Pier Penarth yn parhau ar ol i ymgynghoriad cyhoeddus ddod i ben - 19/05/2021

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn bwrw ymlaen â chynlluniau i ailwampio'r hyn sydd ar gael ym Mhafiliwn Pier Penarth ar ôl cwblhau ymgynghoriad cyhoeddus ar y pwnc.

 

Y Cyngor yn darparu amrywiaeth o dai hygyrch yn rhan o ddatblygiad newydd - 14/05/2021

MAE Cyngor Bro Morgannwg wedi cwblhau datblygiad tai cymdeithasol gwerth £2.3 miliwn sy'n cynnwys pum cartref a adeiladwyd yn benodol ar gyfer trigolion anabl.

 

Pythefnos Gofal Maeth yn taflu goleuni ar waith gofalwyr maeth y Fro - 10/05/2021

Pythefnos Gofal Maeth yn taflu goleuni ar waith gofalwyr maeth y Fro

 

Bwriad i gyflwyno cynnig am arian i roi cynllun atal llifogydd ar waith yn Ninas Powys - 10/05/2021

Cynhaliodd y Cyngor gyfarfod calonogol gyda Llywodraeth Cymru ynghylch y posibilrwydd o amddiffyn tai yn Ninas Powys rhag llifogydd.

 

Tim Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor yn ennill gwobr - 06/05/2021

MAE tîm Ysgolion yr 21ain Ganrif Cyngor Bro Morgannwg wedi bod yn fuddugol yn y categori Cyflenwi Caffael Gorau yng Ngwobrau Go Cymru eleni.

 

Dyn o Benarth yn cael gorchymyn i ad-dalu £130,000 ar ôl gwerthu nwyddau ffug. - 06/05/2021

Mae dyn o Benarth wedi cael gorchymyn i ad-dalu £130,000 ar ôl ei ganfod yn euog o werthu cynnyrch cosmetig anniogel, nwyddau ffug a gemwaith a oedd yn torri gofynion dilysnodi.

 

Llyfrgell Penarth yn ailagor ar ol cael ei hadnewyddu - 06/05/2021

Mae Llyfrgell Penarth wedi ailagor ar sail reoledig yn dilyn gwaith adnewyddu helaeth.