Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 


Search ▲

All


Gwahoddiad i gyflwyno safleoedd ymgeisiol ar gyfer y CDLlN - 24/06/2022

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gwahodd datblygwyr, tirfeddianwyr a phartïon eraill â diddordeb i enwebu safleoedd ymgeisiol i'w cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN).

 

Diwrnod y Lluoedd Arfog 2022 - 23/06/2022

Mae Diwrnod y Lluoedd Arfog yn gyfle i ddangos ein cefnogaeth i'r dynion a'r menywod sy'n rhan o gymuned y Lluoedd Arfog

 

Cyngor yn cyflwyno cais uchelgeisiol i odi'r gwastad yn y Barri - 23/06/2022

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn gwneud cais am £20m o gyllid gan Gronfa Codi'r Gwastad Llywodraeth y DU i drawsnewid glannau Dociau'r Barri.

 

Tri grwp blwyddyn i dderbyn prydau ysgol am ddim - 22/06/2022

Mae yr Cyngor wedi cadarnhau y bydd disgyblion ysgol Bro Morgannwg ym Mlynyddoedd Un a Dau yn cael prydau ysgol am ddim saith mis cyn amserlen Llywodraeth Cymru.

 

Taith Parch y Gwarchodlu Cymreig ar gyfer 40fed Pen blwydd - 22/06/2022

Dangosodd Cyngor Bro Morgannwg ei gefnogaeth i Daith Parch 40fed Pen-blwydd y Gwarchodlu Cymreig pan deithiodd drwy'r Barri.

 

Cwmni Arlwyo Big Fresh yn rhagori yn yr her arlwyo genedlaethol - 22/06/2022

Rhoddodd Cwmni Arlwyo Big Fresh o Gyngor Bro Morgannwg berfformiad trawiadol yn her arlwyo 'Eat Them to Defeat Them' 2022.

 

Ysgolion y Fro yn fuddugol ynEisteddfod yr Urdd 2022 - 20/06/2022

Fe wnaeth ysgolion Bro Morgannwg ragori mewn amrywiaeth o gategorïau yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

 

Y Cyngor i ystyried Trwyddedau Masnachu Dros Dro - 17/06/2022

Bydd Cabinet Cyngor Bro Morgannwg yn ystyried cynnig a allai arwain at ymgynghoriad ar ddyfodol Trwyddedau Masnachu Dros Dro ar Esplanâd Penarth.

 

Hysbysiadau Cosb Benodedig am dipio anghyfreithlon yn y Barri - 16/06/2022

Mae tri o bobl wedi derbyn Hysbysiadau Cosb Benodedig am dipio anghyfreithlon yn dilyn ymchwiliad gan Gyngor Bro Morgannwg.

 

Gweinidogion y DU yn ymweld ag Ysgol Gynradd Trwyn y De - 15/06/2022

Politicians from three UK Governments have visited South Point Primary school to learn more about Wales' first net carbon zero school

 

Agor canolfan tai a chymuned newydd ym Mhenarth - 15/06/2022

Mae datblygiad newydd wedi'i gwblhau'n ddiweddar yn Eglwys Sant Paul ym Mhenarth ar ôl buddsoddiad sylweddol gan Gyngor Bro Morgannwg.

 

Cronfa Grant Cymunedau Cryf y Cyngor yn mynd dros £1 miliwn - 13/06/2022

Mae Cronfa Grant Cymunedau Cryf Cyngor Bro Morgannwg wedi dyfarnu grantiau o fwy na £1 filiwn ers ei lansio yn 2017

 

Y Cyngor a'r Heddlu yn ymchwilio i ddifrod i goeden ym Mhenarth - 13/06/2022

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymuno â Heddlu De Cymru i ymchwilio i fandaleiddio coeden Oestrwydden ar Dyserth Road ym Mhenarth.

 

Cyngor yn cwblhau proses dendro ar gyfer Gwasanaethau Bysiau Lleol - 10/06/2022

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi penderfynu pa gwmnïau bysus fydd yn gyfrifol am weithredu llwybrau pwysig yn y Sir.

 

Cyngor y Fro yn ymateb i argyfwng costau byw - 09/06/2022

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cyhoeddi cyfres o fesurau i helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng costau byw

 

Cyngor yn nodi Wythnos Genedlaethol y Beic gyda phatrolau beiciau - 09/06/2022

Mae Tîm Gorfodi Cyngor Bro Morgannwg yn cynnal eu patrolau arfordirol rheolaidd ar feic i nodi Wythnos Genedlaethol Beiciau.

 

Ehangu'r cynllun Tocyn Euraidd - 07/06/2022

Yn ddiweddar, mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ehangu'r cynllun Tocyn Euraidd i Ddwyrain a Gorllewin y Fro, gan helpu mwy o drigolion 60+ oed i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol.

 

Y broses o gyflwyno system teledu cylch cyfyng newydd y Fro wedi dechrau - 07/06/2022

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi gosod camerâu teledu cylch cyfyng newydd ym Mhenarth fel rhan o waith uwchraddio ehangach ledled y Sir.

 

Casgliadau gwastraff Gŵyl Banc y Jiwbilî - 01/06/2022

Ni fydd unrhyw newidiadau i'r casgliadau bagiau du, ailgylchu na gwastraff bwyd sydd wedi'u trefnu ar gyfer yr wythnos hon. Bydd casgliadau ar gyfer y mathau hyn o wastraff a gynlluniwyd ar gyfer dydd Iau 02 Mehefin a dydd Gwener 03 Mehefin yn mynd rhagddynt fel arfer.