Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

Search ▲


Buddsoddiad o 2.3m ar gyfer cymorth mabwysiadu yng Nghymru - 11/06/2019

Yn ddiweddar, cyhoeddodd y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yng Nghymru (GMC) ac Adoption UK Cymru (AUK) fuddsoddiad o £2.3 miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau cymorth mabwysiadu yng Nghymru.

 

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg yn rhagori yn yr archwiliad diweddaraf - 07/06/2019

Mae Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg wedi'i chanmol mewn adroddiad ar archwiliad diweddar.

 

Astudiaeth o Goridor Trafnidiaeth Gynaliadwy Morglawdd Caerdydd/Penarth - 06/06/2019

Yn dilyn y digwyddiad ymgynghoriad cyhoeddus cyntaf ym mis Ionawr 2019, mae Capita, yr ymgynghorydd penodedig, wedi mynd ati i symud Astudiaeth o Goridor Trafnidiaeth Gynaliadwy Morglawdd Caerdydd Penarth ymlaen i asesiad Cam Dau WelTAG a bydd tri opsiwn ar y rhestr fer a argymhellwyd o Gam Un yn cael eu hasesu'n fanylach.

 


May 2019


Cyfleuster Dysgu Awyr Agored newydd ym Mharc Gwledig Llynnoedd Cosmeston - 23/05/2019

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi derbyn cyllid grant i greu cyfleuster dysgu amlbwrpas unigryw ym Mharc Gwledig Llynnoedd Cosmeston.

 

Disgyblion St Andras yn Taro Tant - 23/05/2019

Cymerodd disgyblion Ysgol Gynradd Saint Andras ran mewn cyngerdd yn Neuadd Dewi Sant ochr yn ochr â grŵp offerynnau taro byd-enwog.

 

Fforwm 50 Bro Morgannwg - 23/05/2019

A oes gennych ddiddordeb yn llesiant y bobl hynny sy'n hŷn na 50 oed, ac yn frwdfrydig dros roi llais i bobl hŷn Bro Morgannwg?

 

Blwyddyn yn Mywyd Tref y Barri - 22/05/2019

Mae'r Oriel Gelf Ganolog yn gartref i'r arddangosfa 'Blwyddyn ym Mywyd Tref y Barri' gan y ffotograffydd lleol Kevin Moore ar hyn o bryd.

 

Timau Cyngor Bro Morgannwg yn ymuno a Gweithredu dros Natur y Barri, Coed Cadw ac Ysgol Gynradd Colcot ar gyfer prosiect plannu coed - 22/05/2019

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cytuno i Gweithredu dros Natur y Barri blannu 200 o lasbrennau a 12 o goed ffrwythau tri throedfedd ar dir ger Ysgol Gynradd Colcot.

 

Arwienydd Wleidyddol Newydd i Gyngor Bro Morgannwg - 22/05/2019

Mae'r Cynghorydd Neil Moore wedi'i benodi fel Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg yn dilyn pleidlais yng Nghyfarfod Blynyddol yr awdurdod lleol ar 20 Mai 2019.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn cynnal cynllun cymdeithasu sy'n pontio'r cenedlaethau - 21/05/2019

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cynnal cynllun lle mae plant dan 5 yn cwrdd â phobl hŷn mewn ymgais i ddod â chenedlaethau ynghyd.

 

Menywod dros gant oed yn cael sesiwn bampro! - 20/05/2019

Yn ddiweddar, trefnodd tîm Gwasanaethau Preswyl Cyngor Bro Morgannwg i grŵp o breswylwyr hŷn gael sesiynau pampro am ddim gan fyfyrwyr lleol.

 

Ymunwch â'r sgwrs ar gyfer Wythnos Gweithredu Dros Dementia - 16/05/2019

Cynhelir Wythnos Gweithredu Dementia rhwng Mai 20 - 26. Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn cefnogi'r achos, ac yn eich gwahodd i fynychu un o'r digwyddiadau niferus sy'n cael eu cynnal ar hyd y Fro.

 

Datblygwyr ysgolion newydd y Barri yn rhoi nôl i'r gymuned - 14/05/2019

Yn rhan o gyfraniad Cyngor Bro Morgannwg at Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, bydd y Cyngor yn adeiladu tri adeilad ysgol newydd wedi'u hadfywio yn Y Barri, yn gweithio gyda'r contractwyr Bouygues, ISG a Morgan Sindall.

 

Arweinydd y Cyngor yn mynd i ddigwyddiad lansio ar gyfer cynlluniau buddlsoddi diogelwch ar y ffyrdd - 13/05/2019

Aeth y Cynghorydd John Thomas, Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, i ymweld ag Ysgol High Street yn Y Barri ar gyfer lansiad cynllun diogelwch ar y ffyrdd fydd yn dod â buddsoddiad i lawer o brojectau ledled y Sir.

 

Myfyrwyr y Fro wedi eu dewis ar gyfer rhaglenni haf Yale a Harvard - 10/05/2019

Mae pedwar disgybl Blwyddyn 12 o Fro Morgannwg wedi cael eu dewis i gymryd rhan yn rhaglenni haf dwy brifysgol uchel eu parch, Harvard a Yale.

 

Bro Radio yn dweud Shwmae i ddysgwyr - 09/05/2019

Mae adran Dysgu Cymraeg Cyngor Bro Morgannwg wedi cydweithio gyda Radio Bro i lansio podlediad Cymraeg newydd.

 

Y Cyngor yn lansio cyrsiau sgiliau digidol newydd ar gyfer y Fro wledig - 09/05/2019

Caiff blogwyr newydd, dylanwadwyr ar y cyfryngau cymdeithasol a dylunwyr gwe yn y Fro wledig fireinio eu sgiliau'r haf hwn mewn cyfres o gyrsiau a gaiff eu lansio'r wythnos hon gan Gyngor Bro Morgannwg.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn lansio gwasanaeth cynghori i gyn-filwyr - 08/05/2019

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi lansio gwasanaeth newydd yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ddiduedd am ddim i aelodau'r Lluoedd Arfog yn y Sir.

 

Rheoliadau Adnabod ceffylau (Cymru) - 03/05/2019

Ar 12 Chwefror 2019 daeth y Rheoliadau Adnabod Ceffylau i rym yng Nghymru.

 

Dau athro'r Fro wedi eu henwebu am wobrau cenedlaethol. - 01/05/2019

Datgelwyd bod dau athro o Fro Morgannwg wedi cyrraedd y rownd derfynol yng Ngwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru, a gynhelir gan Addysg Cymru.

 

Llawr cyntaf Llyfrgell Penarth i gael ei weddnewid - 01/05/2019

Mae Cyngor Bro Morgannwg ar fin dechrau gwneud gwaith i adfer y tu fewn i Lyfrgell Penarth, yn ogystal â gwella ansawdd y cyfleusterau sydd ar gael.

 

Ffynhonnau yfed modern i gael eu gosod ledled y Fro - 01/05/2019

Dros yr wythnosau i ddod, bydd Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio i osod ffynhonnau yfed ar safleoedd amrywiol poblogaidd ledled y Fro.

 

Grwp JEHU i gynnal diwrnod agored ar ddatblygiad tai Cyngor Bro Morgannwg - 01/05/2019

An open day was held at the Vale of Glamorgan Council's Brecon Court housing development in Barry by the Jehu Group, who are delivering the project.

 

Dweud eich dweud! - 01/05/2019

Bydd Diwrnod Etholiadau Senedd Ewrop ddydd Iau 23 Mai.