Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 


Diweddariadau Coronafeirws 2020

 

Search ▲

All


Statement from the Mayor of the Vale of Glamorgan - 09/04/2021

Following the death of His Royal Highness The Prince Phillip, Duke of Edinburgh, Cllr Jayne Norman, Mayor of the Vale of Glamorgan has issued the following statement.

 

Manwerthwyr Stryd Fawr y Fro yn edrych ymlaen at ailagor - 09/04/2021

Mae masnachwyr y stryd fawr nad ydynt yn hanfodol o bob rhan o Fro Morgannwg wedi mynegi eu cyffro wrth iddynt baratoi i agor eu drysau o ddydd Llun, 12 Ebrill.

 

Trigolion yn rhuthro i rannu eu barn ar ddyfodol Pafiliwn Pier Penarth - 07/04/2021

Mae llwyth o ymatebion i ymgynghoriad Cyngor Bro Morgannwg ar ddyfodol Pafiliwn Pier Penarth wedi'n cyrraedd – ac mae wythnos arall o hyd i drigolion rannu eu barn.

 

Three ways to vote at the Senedd and Police and Crime Commissioner elections - 06/04/2021

Ddydd Iau 6 Mai 2021, bydd trigolion Bro Morgannwg yn pleidleisio i ddewis pwy sy'n eu cynrychioli nhw yn y Senedd, ac fel Comisiynydd Heddlu a Throseddu.

 

Dweud wrth ymwelwyr sy'n ymddwyn yn wael i aros gartref - 01/04/2021

VISITORS to Vale of Glamorgan resorts are being sent a stern message ahead of the bank holiday weekend: Do not visit if you cannot behave.

 


March 2021


Caffi newydd i agor ym Mhafiliwn Pier Penarth - 25/03/2021

MAE Cyngor Bro Morgannwg yn agor caffi ym Mhafiliwn Pier Penarth wrth i gynlluniau ar gyfer yr adeilad eiconig ddechrau datblygu.

 

Y Cyngor yn lansio Cynllun Her Newid Hinsawdd drafft - 23/03/2021

Yr wythnos hon, mae Cyngor Bro Morgannwg wedi lansio'r Cynllun Her Newid Hinsawdd drafft sy'n manylu ar ei gynigion i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn nodi Diwrnod Cofio Cenedlaethol Covid - 23/03/2021

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn ymuno â phobl ledled y Wlad i nodi Diwrnod Cofio Cenedlaethol cyntaf Covid.

 

Y cyngor yn addo mynd i'r afael â gwahaniaethu ar sail hil - 22/03/2021

I gyd-fynd â Diwrnod Rhyngwladol Dileu Gwahaniaethu ar Sail Hil ar 21 Mawrth, mae Cyngor Bro Morgannwg wedi addo ei gefnogaeth i ymgyrch Dim Hiliaeth Cymru.

 

Cabinet y Cyngor yn cymeradwyo cynlluniau ar gyfer Tai ar gyfer Pobl Hyn gyda Chanolfan Gofal ym Mhenarth - 22/03/2021

Mae canolfan breswyl Newydd ar y gweill ar gyfer Penarth a fydd yn cyfuno llety i bobl hyn a chyfleusterau iechyd ar y safle.

 

Ysgol gynradd newydd y Bont-faen yn cael cymeradwyaeth gan Gabinet y Cyngor - 22/03/2021

Mae Cabinet Cyngor Bro Morgannwg wedi cymeradwyo cynlluniau i adeiladu ysgol gynradd newydd gwerth £5.4 miliwn ar safle Ysgol Gyfun y Bont-faen.

 

Cymorth ariannol ar gael yn ystod y pandemig - 18/03/2021

MAE Cyngor Bro Morgannwg yn tynnu sylw at yr ystod o gymorth sydd ar gael i breswylwyr a allai fod yn wynebu anawsterau ariannol yn ystod pandemig y coronafeirws.

 

Gofynna'r Cyngor i breswylwyr sut y gall Pafiliwn Penarth weithredu fel gofod cymunedol - 17/03/2021

MAE Cyngor Bro Morgannwg wedi dechrau cynllunio at ddyfodol Pafiliwn Pier Penarth – a hoffai nawr i eraill rannu eu barn ar sut y gall weithredu fel gofod celfyddydol a chymunedol.

 

Cynghori disgyblion a staff mewn saith o ysgolion i hunanynysu - 15/03/2021

Mae grwpiau o ddisgyblion a staff mewn saith o ysgolion ym Mro Morgannwg wedi cael eu cynghori i hunanynysu.

 

Profion COVID19 bellach ar gael am ystod ehangach o symptomau - 12/03/2021

Gall pobl sy'n byw yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg bellach gael prawf coronafeirws am ddim os oes ganddynt unrhyw un o ystod ehangach o symptomau.

 

Lansiad Mis Rhannu Mannau Gwaith mis Mai 2021 - 11/03/2021

Mae tîm Cymunedau Gwledig Creadigol Cyngor Bro Morgannwg yn lansio Mis Rhannu Mannau Gwaith ym mis Mai eleni

 

Cyngor Bro Morgannwg yn dechrau ar y gwaith o wneud Pafiliwn Pier Penarth yn weithredol unwaith eto - 09/03/2021

MAE Cyngor Bro Morgannwg wedi mynd ati i baratoi ar gyfer ailagor Pafiliwn Pier Penarth ar ôl cymryd rheolaeth dros yr adeilad yn ddiweddar.

 

Ardal Arloesi y Barri yn barod ar gyfer y prosiect adfywio diweddaraf - 09/03/2021

Y Sied Drenau fydd y prosiect adfywio diweddaraf yn Ardal Arloesi Glannau'r Barri ar ôl i Gyngor Bro Morgannwg farchnata'r adeilad at ddefnydd masnachol a hamdden.

 

Manwerthwyr Penarth yn lansio stryd fawr ddigidol gyntaf y Fro - 09/03/2021

Mae manwerthwyr mentrus ar draws Penarth wedi ymuno i ddatblygu'r Stryd Fawr ddigidol gyntaf yn y Fro, gyda 52 o fusnesau Penarth eisoes wedi cofrestru a mwy yn ymuno bob dydd.

 

CDP am ddim i yrwyr Tacsis a CLlP yng Nghymru - 08/03/2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio menter Cyfarpar Diogelu Personol (CDP) am ddim i bob gyrrwr tacsi a cherbyd llogi preifat (CLlP) trwyddedig yng Nghymru.