Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Gofal plant, gweithgareddau a gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc a gwasanaethau cymorth i deuluoedd ym Mro Morgannwg.

  

Family-information-Service

Mae gwybodaeth ar gyfer teuluoedd sy’n byw ym Mro Morgannwg a phobl sy'n gweithio gyda gwasanaethau teuluoedd yn cynnwys: 

 

  • Gofal plant, asiantaethau nanis, gwarchod plant ac au pair
  • Grwpiau rhieni, grwpiau plant bach a chynlluniau chwarae
  • Cymorth ariannol gyda chostau gofal plant a buddion eraill i rieni
  • Cyngor ac arweiniad ar fod yn ddarparwr gofal plant
  • Digwyddiadau a gweithgareddau
  • Gwasanaethau cymorth i deuluoedd
  • Gwasanaethau i blant ag anghenion ychwanegol

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Y Fro Adborth

  

Rhaglen Weithgareddau’r Haf 2018

Gweithgareddau ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd ym Mro Morgannwg  

Cewch wybodaeth am gynlluniau chwarae, cynlluniau gofal plant yn ystod y gwyliau, beth sy’n digwydd yn y parciau, llyfrgelloedd, canolfannau hamdden, a digwyddiadau lleol:

Rhaglen Weithgareddau’r Haf 2018

bigstock-Stickman-Illustration-of-a-Gro-157980518

Os nad ydych chi'n byw ym Mro Morgannwg, gallwch ddod o hyd i'ch GGD lleol yma:

 

darganfyddwch eich GGD lleol:

bigstock-Illustration-of-Kids-Carrying--32319599Cyfeiriadur Gofal Plant

Cyfeiriadur ar-lein ar gyfer gofal plant yn eich ardal.

 

Cyfeiriadur Gofal Plant

 

Os ydych yn defnyddio gofal plant, gwiriwch p'un a yw wedi'i gofrestru gydag AGGCC. Am fwy o wybodaeth, ewch i'n tudalen gofal plant: 

 

Gofal Plant Yn Y Fro

Illustration of a group of peopleParth Rhieni

Cyngor ac arweiniad ar nifer o bynciau ar gyfer rhieni ym Mro Morgannwg.

 

Parth Rhieni

 

Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc 

Cyfeiriadur gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc 

 

Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc 

 

bigstock-Stickman-Illustration-of-Schoo-102380036Parth Darparwyr

Cyngor ar gyfer gofalwyr plant, staff meithrinfeydd a darparwyr gwasanaethau ar gyfer plant a theuluoedd.

 

Parth Darparwyr

bigstock-Stickman-Illustration-of-a-Nur-108275411Y Mynegai

Gwasanaethau i blant a phobl ifanc dan 18 oed ag anableddau/anghenion ychwanegol.

 

Y Mynegai
Dewis Cymru Logo Welsh

 

 

 

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Swyddfeydd y Dociau
Subway Road
Y Barri

CF63 4RT

  • 01446 704704

Adroddiadau, Strategaethau a Chynlluniau 

 

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2017

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi casglu gwybodaeth at ei gilydd i lywio Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2017, yn rhan o’r ddyletswydd statudol dan Ddeddf Gofal Plant 2006. Diben yr adroddiad yw asesu lefelau presennol gofal plant yn y Fro a’r bylchau a nodir drwy ymgynghori gyda rhanddeiliaid amrywiol.    Bydd hyn yn llywio Cynllun Gweithredu fydd yn gefn i waith o fewn gofal plant yn y dyfodol.

 

 

Cynhaliodd Cyngor Bro Morgannwg ei Adolygiad o’r Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant (ADGP) er mwyn bodloni’r dyletswyddau o dan Ddeddf Gofal Plant 2006.  Roedd hyn yn gofyn i bob awdurdod lleol sicrhau bod digon o ofal plant i alluogi rhieni i weithio neu ymgymryd ag addysg neu hyfforddiant er mwyn pontio i’r gwaith.

 

Mae gofyn am asesiad digonolrwydd llawn bob pum mlynedd gyda diweddariadau blynyddol i ddisgrifio sut mae awdurdodau lleol yn ymateb i ddarganfyddiadau eu hasesiadau digonolrwydd gofal plant ac yn gweithio i fodloni’r ddyletswydd digonolrwydd.