Top

Brig

Teuluoedd yn Gyntaf

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid i awdurdodau lleol er mwyn gwella deilliannau i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

 

Roedd pob awdurdod lleol wedi datblygu Cynllun Gweithredol Teuluoedd yn Gyntaf sy'n disgrifio sut byddant yn gweithredu Teuluoedd yn Gyntaf yn lleol:

  • Mae pobl o oedran gweithio mewn teuluoedd incwm isel yn cael cyflogaeth ac yn gwneud cynnydd ynddi
  • Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd, sy'n byw mewn tlodi neu mewn perygl ohono, yn cyflawni eu potensial
  • Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach ac yn mwynhau lles
  • Mae teuluoedd yn hyderus, yn meithrin gwydnwch ac yn ddiogel.

 

Hefyd, byddwn yn sefydlu mesurau perfformiad er mwyn gwybod pa mor dda mae'r rhaglen yn perfformio o fewn awdurdodau lleol.

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn cefnogi strategaeth tlodi plant llywodraeth Cymru ac yn gweithio ochr yn ochr â rhaglenni eraill:

 

 

Datblygu'r Gweithlu 

Fel rhan o fenter Teuluoedd yn Gyntaf, rydym yn awyddus i gefnogi’r holl bartneriaid i ddatblygu eu sgiliau er mwyn sicrhau bod teuluoedd yn derbyn yr un negeseuon cefnogol gan yr holl bobl broffesiynol sy’n gweithio gyda nhw. Caiff yr hyfforddiant canlynol ei gynnig ar raglen dreigl am ddim i bartneriaid:

  • Hyfforddiant sy’n Canolbwyntio ar Atebion
  • Cyfweld Cymhellol
  • Amddiffyn Plant (lefel 1)
  • Rhaglen meithrin

Bydd hyfforddiant un tro sy'n perthyn i feysydd penodol o bryder neu angen a nodwyd hefyd ar gael. 

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynd i’r hyfforddiant, cysylltwch â: