Top

Brig

Llynnoedd a Pharc Gwledig Cosmeston

Mae amrywiaeth o gynefinoedd yn Cosmeston dros 100 hectar o dir a dŵr, ac mae rhai parthau wedi eu dynodi’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, sy’n amddiffyn y rhywogaethau planhigion ac anifeiliaid prin ac amrywiol a geir yma.

 

Agorodd y parc i’r cyhoedd yn 1978 a’i ddyrchafu i statws Gwarchodfa Natur Leol ym mis Mai 2013. Heddiw, mae Llynnoedd a Pharc Gwledig Cosmeston yn noddfa i fywyd gwyllt lleol.

 

Lawrlwyth Map

Cyfleusterau

 • Cuddfan Adar sy’n edrych dros y llyn i’r gorllewin. Mae'r guddfan ar agor 24 awr y dydd ac mae am ddim

 • Caffi a BBQ ac Ardaloedd Picnic
 • Maes Chwarae Antur

 • Croeso i feiciau. Ni chaniateir beiciau ar y llwybrau bordiau
 • Parcio am ddim
 • Toiledau
 • Coetir
 • Croeso i gŵn. Sicrhewch y cedwir cŵn dan reolaeth ac ar denynnau yn y maes parcio ac o gwmpas y llyn i'r dwyrain
 • Mae angen trwydded ar gyfer rhai o’r ardaloedd
 • Ardaloedd Cadwraeth
 • Gall clybiau chwaraeon dŵr a chlybiau cychod modur sydd wedi cofrestru gyda Chyngor Bro Morgannwg yn unig logi’r llyn.
 • Gwaherddir nofio
 • Llwybrau Cerdded
BBQ Food

Barbeciws a Phicnics

Tair uned BBQ fach ar gyfer hyd at 30 o bobl a BBQ mwy ar gyfer hyd at 100 o bobl. Mae byrddau picnic a meinciau trwy’r parc gwledig i chi eu defnyddio, sicrhewch na roddir unedau BBQ tafladwy ar y byrddau.

 

Costau: £22 BBQ bach   £40 BBQ mawr

 

 

Horse riders

Reidio Ceffylau

Caniateir reidio ceffylau ar hyd y llwybr march milltir o hyd, ond, os hoffech chi reidio ar y prif lwybrau o gwmpas y llynnoedd i’r Dwyrain ac i’r Gorllewin, bydd angen i chi brynu trwydded o £24 y flwyddyn sydd ar gael gan y dderbynfa.

 

Maes Chwarae Antur

Mae gan faes chwarae antur sydd ar ochr gyferbyn y llyn o’r maes parcio ystod o offer dringo, siglenni, sleidiau a chwch. Ni chaniateir cŵn yn y maes chwarae antur. 

Llynnoedd a Pharc Gwledig Cosmeston

Lavernock Road

Penarth

Bro Morgannwg

CF64 5UY

 

 

 • 029 2070 1678