Top

Brig

Cytiau Traeth Ynys y Barri  

Mae 24 o gytiau traeth lliwgar, llachar ar Ynys y Barri, a golygfeydd ysblennydd dros Fae Whitmore.

 

Mae rhes o 12 cwt traeth yn sefyll bob ochr i’r wal ddringo drawiadol, ac mae’r cyfan yn ddigon o bictiwr wrth i chi edrych ar ben dwyreiniol y promenâd ar ôl ei adfywiad diweddar.

 

Mae’r cytiau mwy yn mesur oddeutu 2.4m x 2.5m, ac mae’r cytiau llai oddeutu 2.5m x 1.8m.  

 

Cawsant eu cynllunio i gynnig lloches gysurus i deuluoedd a grwpiau sy’n ymweld ag Ynys y Barri am y dydd, yn ogystal â chynnig lle preifat i newid dillad a chadw eiddo. 

Greenhut

Llogi Cwt Traeth 

Mae’r cytiau ar gael i’w llogi gydol y flwyddyn.

 

Cytiau bach: £15 y diwrnod / £7.50 hanner diwrnod*

2.5m x 1.8m, yn cynnwys socedi trydan

Cytiau mawr: £25 y diwrnod / £12.50 hanner diwrnod*

2.4m x 2.5m, yn cynnwys socedi trydan a dŵr tap.

 

Nodwch: Mae llogi hanner diwrnod ond ar gael ar safle o 2pm.

 

Trefniadau llogi cwt traeth i gael eu gwneud o flaen llaw drwy ein ffurflen ar-lein:

Llogi Cwt Traeth Ar-lein

 

Nodwch: nid oes polisi ad-dalu unwaith mae’r trefniant wedi ei wneud. Fodd bynnag, mi allwn ni newid eich dyddiad yn amodol ar argaeledd.

 

Tocynnau blwyddyn

Y pris am gwt mawr fydd £600 a £450 am gwt bach.

Gwanwyn/Haf  

Mae oriau agor gwanwyn/haf y cytiau traeth yn rhedeg o ddydd Sadwrn cyntaf gwyliau ysgol y Pasg tan ddydd Sul olaf hanner tymor yr hydref.

 

Oriau Agor: 10:00am – 8:00pm* 

 

Ffioedd

Cytiau Bach: £15 y diwrnod / £7.50 hanner diwrnod

Cytiau Mawr: £25 y diwrnod / £12.50 hanner diwrnod

 
*10:00am – 10:00pm yn ystod gwyliau’r ysgol ym mis Gorffennaf / Awst.

Hydref/Gaeaf

Mae oriau agor hydref/gaeaf y cytiau traeth yn rhedeg o’r dydd Llun cyntaf ar ôl hanner tymor yr hydref tan y dydd Gwener olaf cyn gwyliau ysgol y Pasg.

 

Oriau Agor: 10:00am – 6.00pm 


Ffioedd

Cytiau Bach: £5 y diwrnod

Cytiau Mawr: £10 y diwrnod

 

 

Nodwch: Efallai fydd yr oriau’n cael eu hymestyn yn ystod digwyddiadau.

 

Trefniadau Gweithredu – defnydd cyhoeddus/domestig yn unig

 • Gellir rhagnodi ar-lein drwy’r ddolen uchod.
 • Rhagnodi ymlaen llaw drwy C1V (01446 700111).
 • Gellir llogi ar y diwrnod ar y safle os oes cytiau ar gael.
 • Rhaid talu’n llawn pan wneir y trefniant. Ni wneir ad-daliadau.
 • Ar adeg llogi, bydd angen i gwsmeriaid lenwi ffurflen fer i ddarparu enw a chyfeiriad a bydd manylion am eu cyfrifoldebau’n cael eu rhoddi yr un pryd. Bydd gofyn iddynt dderbyn y drefn fel y’i disgrifir.
 • Nid oes gostyngiadau ar gael.
 • Nid yw’r cytiau ar gael i’w llogi gan elusennau, sefydliadau, masnachwyr, ysgolion ac ati ac eithrio ar adeg digwyddiadau masnachol a drefnwyd ymlaen llaw.
 • Gellir casglu allweddi o 10.00 ymlaen ar y safle, a dylid eu dychwelyd erbyn amser cau. Bydd rhif ffôn symudol Arolygydd y Safle’n cael ei ddarparu yn achos dychweliad cynnar.
 • Gellir clustnodi ymlaen llaw tan 3.00 y prynhawn blaenorol.
 • Gellir clustnodi ar y dydd, ond bydd y ffi ddyddiol yn ddyledus yn amodol ar argaeledd.

Defnydd Masnachol

 • Cytiau bach: dim defnydd masnachol.
 • Cytiau mawr: i’w rhentu fesul diwrnod am uchafswm o wythnos mewn unrhyw fis. 

Caniateir defnydd masnachol (gan fudiadau cymunedol, ysgolion, masnachwyr celf a chrefft, gwerthu crysau-T neu nwyddau sy’n gysylltiedig â’r gyrchfan ac ati) ar rai adegau o’r flwyddyn a chânt eu hysbysebu ymlaen llaw gan y Cyngor ynghyd â dulliau rhagnodi. Ni dderbynnir defnydd gan fasnachwyr megis bwyd a diod heb ganiatâd ymlaen llaw i’r digwyddiad, e.e. marchnadoedd Nadolig.

 

Dyddiadau a digwyddiadau i’w cadarnhau. Byddant yn ymddangos ar wefan y Cyngor.