Greenhut

Cytiau Traeth Ynys y Barri  

Mae nifer o gytiau traeth lliwgar, llachar ar Ynys y Barri, a golygfeydd ysblennydd dros Fae Whitmore.

 

Mae rhes o 12 cwt traeth yn sefyll bob ochr i’r wal ddringo drawiadol, ac mae’r cyfan yn ddigon o bictiwr wrth i chi edrych ar ben dwyreiniol y promenâd ar ôl ei adfywiad diweddar.

 

Cawsant eu cynllunio i gynnig lloches gysurus i deuluoedd a grwpiau sy’n ymweld ag Ynys y Barri am y dydd, yn ogystal â chynnig lle preifat i newid dillad a chadw eiddo. 

 

 • Cytiau bach: 2.5m x 1.8m, yn cynnwys socedi trydan
 • Cytiau mawr: 2.4m x 2.5m, yn cynnwys socedi trydan a dŵr tap.

 

Llogi Cwt Traeth 

Oriau Agor: 10:00am – 8:00pm

Nid oes polisi ad-dalu unwaith mae’r trefniant wedi ei wneud. Fodd bynnag, mi allwn ni newid eich dyddiad yn amodol ar argaeledd.

 

Gwanwyn/Haf

Yn yr  gwanwyn/haf mae’r cytiau traeth ar agor o fis Ebrill  i fis Hydref. Fodd bynnag, gall dyddiadau a ffioedd penodol amrywio o flwyddyn i flwyddyn.

 • Cytiau bach: £19.00 Diwrnod Llawn / £11.50 Hanner Diwrnod (2.00pm to 8.00pm)

 • Cytiau mawr: £32.50 Diwrnod Llawn / £16.50 Hanner Diwrnod (2.00pm to 8.00pm)

Hydref/Gaeaf

Yn yr  hydref/gaeaf mae’r cytiau traeth ar agor o fis Tachwedd i fis Mawrth. Fodd bynnag, gall dyddiadau a ffioedd penodol amrywio o flwyddyn i flwyddyn.

 • Cytiau bach: £6.25

 • Cytiau mawr: £11.50

 

I archebu cwt traeth, ffoniwch:

 • 01446 700111

 

Archebu cwt traeth

 

Gellir estyn oriau yn ystod digwyddiadau

 

 • Trefniadau Gweithredu – defnydd cyhoeddus/domestig yn unig

  Gellir rhagnodi ar-lein drwy’r ddolen uchod.

   

  Rhagnodi ymlaen llaw drwy C1V (01446 700111).Gellir llogi ar y diwrnod ar y safle os oes cytiau ar gael.Rhaid talu’n llawn pan wneir y trefniant. Ni wneir ad-daliadau.

   

  Ar adeg llogi, bydd angen i gwsmeriaid lenwi ffurflen fer i ddarparu enw a chyfeiriad a bydd manylion am eu cyfrifoldebau’n cael eu rhoddi yr un pryd.

   

  Bydd gofyn iddynt dderbyn y drefn fel y’i disgrifir.Nid oes gostyngiadau ar gael.Nid yw’r cytiau ar gael i’w llogi gan elusennau, sefydliadau, masnachwyr, ysgolion ac ati ac eithrio ar adeg digwyddiadau masnachol a drefnwyd ymlaen llaw.

   

  Gellir casglu allweddi o 10.00 ymlaen ar y safle, a dylid eu dychwelyd erbyn amser cau. Bydd rhif ffôn symudol Arolygydd y Safle’n cael ei ddarparu yn achos dychweliad cynnar.

   

  Gellir clustnodi ymlaen llaw tan 3.00 y prynhawn blaenorol.Gellir clustnodi ar y dydd, ond bydd y ffi ddyddiol yn ddyledus yn amodol ar argaeledd.

   

 • Defnydd Masnachol

  Cytiau bach: dim defnydd masnachol. 

   

  Cytiau mawr: i’w rhentu fesul diwrnod am uchafswm o wythnos mewn unrhyw fis.

   

  Caniateir defnydd masnachol (gan fudiadau cymunedol, ysgolion, masnachwyr celf a chrefft, gwerthu crysau-T neu nwyddau sy’n gysylltiedig â’r gyrchfan ac ati) ar rai adegau o’r flwyddyn a chânt eu hysbysebu ymlaen llaw gan y Cyngor ynghyd â dulliau rhagnodi.

   

  Ni dderbynnir defnydd gan fasnachwyr megis bwyd a diod heb ganiatâd ymlaen llaw i’r digwyddiad, e.e. marchnadoedd Nadolig.  

 • Llogi Cytiau Traeth am Flwyddyn 

  *Ceisiadau 2020 Wedi Cau*

   

  Mae chwech o gytiau mawr a chwech o rai bach ar gael i’w llogi am y flwyddyn. Pob blwyddyn, mae'r Cyngor yn gwahodd preswylwyr i gofrestru eu diddordeb i logi cwt am y flwyddyn.

   

  Yn sgil y galw uchel ni all rhai sy’n llogi cwt traeth am y flwyddyn wneud cais am un y flwyddyn ganlynol.

   

  Sylwer:  Ni allwn dderbyn ceisiadau ar gyfer defnydd masnachol.