Top

Brig

Plant a Phobl Ifanc

Mae Gwasanaethau Plant a Theuluoedd Bro Morgannwg yn gweithio i hybu a diogelu lles plant a phobl ifanc mewn angen o fewn eu teuluoedd.

 

Dysgwch am y gwasanaethau a ddarparwn i gefnogi plant a theuluoedd:

 

Gwybodaeth, cyngor a chymorth

Mae adran 17 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i sicrhau y darperir gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy. Diben y gwasanaeth yw darparu gwybodaeth a chyngor i bobl yn ymwneud â gofal a chymorth, gan gynnwys cymorth i ofalwyr, a darparu cynhorthwy i gael gafael ar ofal a chymorth. 

Gwybodaeth

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro

 • Gofal Plant

 • Gweithgareddau a Hwyl i'r Teulu

 • Gwasanaethau Cymorth 

FISWideLogo
 • 01446 704704
Cyngor

Llinell Gyngor Teuluoedd yn Gyntaf

 • Cyngor ar sut i gwrdd ag anghenion eich teulu

 • Cymorth i ganfod gwasanaethau

 • Helpu'ch telu gydag unrhyw faterion

 • 0800 0327 322
Cymorth

Tîm Derbyn a Chymorth i Deuluoedd

 • Pryderon ynghylch lles neu ddiogelu plentyn neu berson ifanc

 • Sicrhewch fod teuluoedd yn derbyn y lefel gywir o gefnogaeth 

 • 01446 725202

Argyfyngau Allan o Oriau Swyddfa


Cysylltwch â'r Tîm Argyfwng os oes Pryderon ynghylch Amod Plentyn

 • Nosweithiau

 • Dros y penwythnos

 • Wyliau Cyhoeddus

 • 029 2078 8570
Os ydych yn credu bod plentyn mewn perygl uniongyrchol o niwed, ffoniwch 999 a dywedwch wrth yr heddlu.

Mynediad i Wasanaethau trwy Tîm Derbyn a Chymorth i Deuluoedd

O dro i dro gall fod angen blaenoriaethu ein gwasanaethau. Fodd bynnag, pan fo pryderon difrifol am blentyn, byddwn yn ymateb ar yr un diwrnod.
 
Ein bwriad yw cadw teuluoedd gyda’i gilydd pan fo'n bosibl, ac felly rydym yn gweithio'n agos gyda phlant, eu rhieni, perthnasau neu ofalwyr eraill a chyda sefydliadau eraill i ddod o hyd i’r ateb gorau. Bydd ein gwaith bob amser yn ystyried cefndir crefyddol, diwylliannol a chymdeithasol y 
plentyn a’i deulu ac anghenion penodol yr unigolyn.

 

 

 • 01446 725202
 • IntakeandFamilySupportTeam@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

 

 

Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc

Bydd Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Bro Morgannwg yn sicrhau bod plant a phobl ifanc yn y Fro yn derbyn y wybodaeth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt i’w galluogi i fanteisio’n llawn ar gyfleoedd bywyd yn eu cymunedau lleol a’r tu hwnt iddynt.

 

Yn dilyn cydweithio sylweddol er mwyn sicrhau bod y partneriaethau wedi adnabod y blaenoriaethau cywir ar gyfer Bro Morgannwg, mae Strategaeth Plant a Phobl Ifanc wedi ei chynnwys yn Strategaeth Gymunedol 2001-21.

 

Strategaeth Gymunedol 2011-21

 

Yn ôl gwefan Llywodraeth Cynulliad Cymru ar fater Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, dylai fod gan bob plentyn a pherson ifanc yr hawliau isod: 

 •  Atebolrwydd ar sail canlyniadau

  Mae atebolrwydd ar sail canlyniadau yn darparu fframwaith ymarferol i sefydliadau gloriannu a gweithredu i wella gwasanaethau i gyflenwi canlyniadau gwell i blant, teuluoedd a chymunedau.

   

  Datblygwyd gan Mark Friedman a cheir gwybodaeth bellach ar ei wefan (Saesneg):