Cost of Living Support Icon

Mynediad i Ganolfannau Hamdden i Bobl ag Anabledd 

Ceir manylion yr adnoddau sydd ar gael i gwsmeriaid ag anabledd yng nghanolfannau hamdden y Fro isod.

 

Disable Access information
 Canolfan Hamdden y Barri Canolfan Hamdden y Bont-faenCanolfan Hamdden Llanilltud FawrCanolfan Hamdden Penarth 
Cilfachau parcio penodedig  Oes  Oes  Oes  Oes 
Prif dderbynfa hygyrch  Oes  Oes  Oes  Oes 
Yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn  Ydy Ydy  Nac ydy Ydy 
Cylchwifren yn y dderbynfa  Oes  Oes  Oes  Oes 

Toiledau hygyrch 

 

Oes  Oes  Oes  Oes 
Ystafelloedd newid hygyrch Oes  Oes  Nac oes  Oes 

Teclyn codi wrth y pwll nofio

Oes  Ddim yn berthnasol  Oes  Oes 

Ystafell newid i gwsmeriaid ag anabledd 

Nac oes  Oes  Nac oes  Oes 

 

Canolfan Hamdden Y Barri

 • Mynediad ramp i'r Ganolfan.  
 • Cownter is wrth ddesg y dderbynfa.
 • Yr holl arwyddion mewn Braille.
 • Lifft hygyrch i'r llawr cyntaf.
 • Toiledau hygyrch ar y ddau lawr.
 • Mynediad bas a grisiau i’r pwll nofio bach, a rheiliau llaw.
 • Mae’r prif bwll nofio ar lefel y dec a theclyn codi ar gyfer mynediad.
 • Ystafell newid benodol wrth ymyl y pwll nofio.
 • Mae llawer o’r cyfarpar Lifestyle yn y gampfa wedi derbyn achrediad y Cynllun Ffitrwydd Cynhwysol (IFI).
 • Cyfarpar cyferbyniad eglur i bobl â nam ar eu golwg.
 • Mae’r beiciau braich a’r cyfarpar gwrthbwysau’n hygyrch i gadeiriau olwyn.
 • Lifft i’r stiwdio ffitrwydd.
 • Mae’r rhan fwyaf o’r staff wedi’u cymhwyso yng Nghynllun Atgyfeirio’r Wright Foundation.
 • Mae pedwar aelod o staff wedi’u cymhwyso i lefel 4 Cymdeithas Brydeinig Adferiad y Galon (BACR).
 • Cynhelir dosbarthiadau NERS drwy gydol yr wythnos, a dosbarth er lles y galon ar ddydd Mawrth. 
 • Mae'r Ganolfan yn rhan o'r Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol (NERS)ac mae yma un cydlynydd a thri gweithir proffesiynol yn y maes.

 

Canolfan Hamdden Y Bont-faen

 • System symudol cylchwifren clyw.
 • Cyfarpar hygyrch yn y stiwdio Lifestyle, yn cynnwys cynorthwyon golwg a  chylchwifren.
 • Cylchwifren clyw yn y dderbynfa.
 • Arwyddion Braille.
 • Drysau awtomatig yn y fynedfa.
 • Lifft o’r llawr gwaelod i’r llawr cyntaf.
 • Ystafell ‘Changing Places’ benigamp.
 • Toiledau hygyrch i fyny’r grisiau.
 • Cilfachau parcio penodedig ag ymylon parcio isel a rampau’n arwain i mewn i’r adeilad.
 • Mae llawer o’r cyfarpar Lifestyle yn y gampfa wedi derbyn achrediad y Cynllun Ffitrwydd Cynhwysol (IFI).
 • Cyfarpar cyferbyniad eglur i bob â nam ar eu golwg.
 • Mae’r beiciau braich a’r cyfarpar gwrthbwysau’n hygyrch i gadeiriau olwyn.
 • Lifft i’r stiwdio ffitrwydd.
 • Mae’r ganolfan hefyd yn croesawu grŵp Insight Bro Morgannwg (i bobl sy’n gweld yn rhannol) bob yn ail ddydd Mercher o 10.30am–12.30pm. 

 

Canolfan Hamdden Llanilltud Fawr

 • Cylchwifren clyw yn y dderbynfa.
 • Teclyn codi i’r pwll nofio.
 • Arwyddion Braille.
 • Drysau awtomatig yn y fynedfa.
 • Mae cyfarpar campfa Lifestyle yn hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn a phobl â nam ar eu golwg.
 • Mae’r staff wedi eu hyfforddi mewn ymwybyddiaeth o anghenion pobl ag anabledd.
 • Lifft o’r llawr gwaelod i’r llawr cyntaf.
 • Toiledau hygyrch ar y llawr gwaelod.
 • Cilfachau parcio penodedig.
 • Ramp i fynd i mewn i ystafelloedd newid y pwll nofio.

 

Canolfan Hamdden Penarth

 • Cilfachau parcio penodedig ag ymylon parcio isel a rampau’n arwain i mewn i’r adeilad.
 • Drysau awtomatig yn y fynedfa, cylchwifren clyw a chownter isel yn y dderbynfa.
 • Arwyddion Braille.
 • Ystafell ‘Changing Places’ benigamp.
 • Drysau mwy a phadiau cyffwrdd ar gyfer mynediad.
 • Teclyn codi, rheiliau llaw a grisiau bas i’r pwll nofio.
 • Carped cyferbyniol wrth nesáu at y grisiau a desg y dderbynfa.
 • Dosbarth er lles y galon ar ddydd Mawrth a dydd Iau.

 

Os oes gennych ymholiadau pellach, ffoniwch y canolfannau hamdden ar 01446 403000