Project zero banner

Prosiect Sero 

Prosiect Sero yw ymateb Cyngor Bro Morgannwg i argyfwng newid yn yr hinsawdd.   

 

Mae Prosiect Sero yn dwyn ynghyd yr ystod eang o waith a chyfleoedd sydd ar gael i fynd i'r afael â’r argyfwng hinsawdd, lleihau allyriadau carbon y Cyngor i sero-net erbyn 2030 ac annog eraill i wneud newidiadau cadarnhaol.

 

Ym mis Gorffennaf 2019, fe wnaethom ymuno â Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol eraill ledled y DU wrth ddatgan argyfwng hinsawdd mewn ymateb i adroddiad Newid yn yr Hinsawdd Panel Rhynglywodraethol y Cenhedloedd Unedig ar effaith cynhesu byd-eang. Ers hynny, rydym wedi parhau i wneud newidiadau ym mhob rhan o’r sefydliad a chychwyn ar brosiectau uchelgeisiol i leihau ein hallyriadau carbon ac i anfon neges glir bod rhaid i ni i gyd weithio gyda'n gilydd i addasu i effeithiau newid yn yr hinsawdd ac i’w lliniaru.  Gyda’n gilydd, mae gennym gyfle i newid a gwneud gwahaniaeth ac rydym yn dod â'r holl waith hwn ynghyd fel Prosiect Sero.

 

Mae effeithiau newid yn yr hinsawdd yn hysbys ac os bydd tymheredd y blaned yn parhau i gynyddu, fe welir yr effeithiau cysylltiedig drwy’r byd, megis lefelau'r môr yn codi a thywydd eithafol, fel y dangosir yn y fideo byr isod.  

 

 

Nghynllun Her Newid yn yr Hinsawdd

Drwy Brosiect Sero er ei bod yn amlwg bod llawer o waith rhagorol yn digwydd ar draws y Cyngor i fynd i'r afael â'r argyfwng, rydym wedi nodi deunaw her y credwn y mae angen i ni eu hwynebu fel rhan o ymateb effeithiol i'r argyfwng hinsawdd. Amlinellir y rhain yng Nghynllun Her Newid yn yr Hinsawdd 2021-2030 y Crynodeb Gweithredol.

 

Mae crynodeb o'r Cynllun Her i'w gweld yn y fideos byr isod.

 

 

 

Arwain trwy esiampl

 

 

Ynni a Thrafnidiaeth

 

 

Gwastraff, Tir ac Adeiladau

 

Diolch i bawb a gyfrannodd at yr ymgynghoriad diweddar ar ddrafft Cynllun Her Newid yn yr Hinsawdd 2021-30. Er bod y rhan hon o'r ymgynghoriad bellach wedi dod i ben, mae'r sgwrs yn parhau, ac rydym yn dal yn awyddus i glywed eich adborth a'ch awgrymiadau ar gyfer Prosiect Sero. Gallwch e-bostio eich sylwadau a'ch syniadau ar sut y gallwn i gyd weithio i fynd i'r afael â’r newid yn yr hinsawdd i projectzero@valeofglamorgan.gov.uk 

 

Siarter Argyfwng Hinsawdd y BG

Ym mis Chwefror 2021 lansiodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg eu Siarter Argyfwng Hinsawdd yn nodi eu hymrwymiadau i helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

 

Dogfennau Polisi Allweddol 

Mae nifer o ddogfennau polisi pwysig cysylltiedig ar lefel ryngwladol, y DU a Chymru, sy'n effeithio ar ein hymateb i'r argyfwng hinsawdd: