Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu 2021

Mae'r etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn cael ei gynnal ddydd Iau 6 May 2021.  

 

 

 

PCC ElectionsYnghylch yr etholiadau

 

Crëwyd Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr gan Ddeddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011, gyda’r Etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu cyntaf yn cael eu cynnal ar 15 Tachwedd 2012.

 

Cafwyd etholiadau hefyd ym Mai 2016 a bydd yr Etholiadau CHTh nesaf ar 6 Mai 2021. Bydd yr Etholiadau CHTh yn cael eu cynnal mewn 40 o ardaloedd heddlu yng Nghymru a Lloegr (ar wahân i’r rhai yn Llundain a Manceinion). Mae gan bob ardal un Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar gyfer ei hardal heddlu. 

 

Mae pedair ardal heddlu yng Nghymru, gyda phob un yn ethol Comisiynydd Heddlu a Throseddu. Dyma’r pedair ardal heddlu yng Nghymru:

 • Dyfed Powys

 • Gwent

 • Gogledd Cymru

 • De Cymru

 

Mae 7 ardal bleidleisio yn rhan o Ardal Heddlu De Cymru:

 • Pen-y-bont ar Ogwr

 • Caerdydd

 • Merthyr Tudful

 • Castell-nedd Port Talbot

 • Rhonda Cynon Taf

 • Abertawe 

 • Bro Morgannwg 

 

Mae Swyddog Canlyniadau wedi ei benodi ar gyfer pob un o’r ardaloedd pleidleisio uchod.

 

Debbie Marles yw Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu De Cymru ar gyfer Etholiadau 6 Mai 2021, a hi sy’n gyfrifol am y ffordd y caiff yr etholiad CHTh ei gynnal, gan gynnwys: 

 • cydgysylltu gyda Swyddogion Canlyniadau Lleol yn ardal heddlu De Cymru

 • cyhoeddi Hysbysiad ynghylch yr Etholiad

 • y weithdrefn enwebu

 • hybu cyfranogiad 

 • sicrhau bod cynnwys areithiau etholiadol a gweithdrefnau cyflwyno’r anerchiadau hyn yn cydymffurfio â’r gofynion

 • coladu cyfansymiau lleol a chyfrifo’r canlyniad

 • datganiad y canlyniad

 

Mae’r Swyddog Canlyniadau Lleol yn gyfrifol yn ei ardal bleidleisio am:

 • sicrhau bod yr etholiad yn cael ei weinyddu’n effeithiol

 • darpariaethau’r gorsafoedd pleidleisio 

 • argraffu papurau pleidleisio

 • y ffordd y mae’r etholiad yn cael ei gynnal

 • penodi staff gorsafoedd pleidleisio

 • rheoli’r broses bleidleisio drwy’r post

 • y dilysu a’r cyfrif yn eu hardal bleidleisio

 • trosglwyddo’r cyfansymiau lleol i Swyddog Canlyniadau’r Ardal Heddlu

 

Dilysu a Chyfrif

 

Bydd proses ddilysu a chyfrif y Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn cael ei chynnal mewn canolfannau cyfrif lleol gyda’r Ganolfan Ranbarthol yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Memo, 7 Gladstone Road, Y Barri, CF62 8NA lle y datgelir canlyniad terfynol yr etholiad. Mae'r broses sydd i'w dilyn yn gofyn am ddatganiadau lleol o'r canlyniad ym mhob ardal etholaeth ac yna’r canlyniad cyffredinol ar gyfer Ardal Heddlu De Cymru. 

 

Bydd dau leoliad cyfrif:

  

Canolfan Gelfyddydau’r Memo

Gladstone Road

Y Barri

CF62 8NA

 

Canolfan Hamdden y Barri

Greenwood Street

Y Barri

CF63 4JJ 

 

Bydd y broses o ddilysu Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn dechrau o 9.00am Ddydd Gwener 07 Mai 2021. Bydd y cyfrif yn cychwyn o 9.30am Ddydd Sul 09 Mai 2021.

 

Lleoliadau Dilysu a Chyfrif

Amserlen Dilysu a Chyfrif

 

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch rôl y Comisiwn Heddlu a Throseddu gweler www.southwalescommissioner.org.uk/cy/ 

 


Rôl y Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn gyfrifol am y canlynol:

 • Dal yr Heddlu i gyfrif

 • Penodi Prif Gwnstabliaid a’u diswyddo (os oes angen)

 • Gosod cyllidebau’r heddlu

 • Gosod y swm mae pobl yn ei dalu fel rhan o Dreth y Cyngor ar gyfer heddlua

 • Gosod blaenoriaethau heddlua’r ardal leol

 • Goruchwylio sut eir i’r afael â throsedd yn yr ardal a gosod amcanion i sicrhau bod yr heddlu yn darparu gwasanaeth da

 • Cwrdd ac ymgynghori â’r cyhoedd yn rheolaidd, i wrando ar eu barn ynghylch heddlua

 • Creu cynllun heddlu a throseddu sy’n nodi’r blaenoriaethau heddlua lleol

 • Penderfynu sut caiff y gyllideb ei gwario

 

Darganfyddwch fwy am yr Heddlu, Trosedd a'r Comisiynydd isod.

 

Comisiynydd yr Heddiu a Throseddu

Dyddiadau Allweddol

 DigwyddiadDiwrnodau gwaith cyn y bleidlais (terfyn amser os nad canol nos)Dyddiad (terfyn amser os nad canol nos)

Cyhoeddi hysbysiad etholiad

Dim hwyrach na 25 niwrnod

Dydd Llun 29 Mawrth fan bellaf

Dosbarthu papurau enwebu

Rhwng 10am a 4pm ar unrhyw ddiwrnod wedi i’r hysbysiad etholiad gael ei gyhoeddi tan 4pm ar y pedwerydd diwrnod ar bymtheg cyn y diwrnod pleidleisio

Rhwng 10am a 4pm ar unrhyw ddiwrnod gwaith wedi i’r hysbysiad etholiad gael ei gyhoeddi a than 4pm dydd Iau 7 Ebrill

Dyddiad cau dosbarthu papurau enwebu

19 diwrnod (4pm)

4pm ar ddydd Iau 8 Ebrill

Dyddiad cau tynnu yn ôl

19 diwrnod (4pm)

4pm ar ddydd Iau 8 Ebrill 

Dyddiad cau ar gyfer cyhoeddi hysbysiad penodi asiant etholiadol 

19 diwrnod (4pm)

4pm ar ddydd Iau 8 Ebrill

Cyflwyno gwrthwynebiadau i bapurau enwebu 

Ar 19 diwrnod (10am tan 5pm), yn amodol ar y canlynol: 

 

Rhwng 10am a 12 canol dydd gellir gwneud gwrthwynebiadau i bob enwebiad sydd wedi cyrraedd

 

Rhwng 12 canol dydd a 5pm dim ond i enwebiadau sydd wedi cyrraedd ar ôl 4pm y gellir gwneud gwrthwynebiadau, 20 niwrnod cyn y bleidlais. 

Rhwng 10am a 12 canol dydd ar ddydd Iau 8 Ebrill gellir gwneud gwrthwynebiadau i bob enwebiad sydd wedi cyrraedd

 

Rhwng 12 canol dydd a 5pm ar ddydd Iau 8 Ebrill gellir gwneud gwrthwynebiadau i enwebiad sydd wedi cyrraedd ar ôl 4pm dydd Mercher 7 Ebrill

Cyhoeddi hysbysiad etholiad interim cyntaf ynghylch newid

19 diwrnod

Dydd Iau 8 Ebrill

Cyhoeddi datganiadau’r unigolion a enwebwyd

Dim hwyrach nag 18 diwrnod (4pm)

Dim hwyrach na 4pm ar ddydd Iau 8 Ebrill

Dyddiad cau derbyn ceisiadau i gofrestru

12 diwrnod

Dydd Llun 19 Ebrill

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau pleidlais bost a phost drwy ddirprwy a newidiadau i bleidleisiau post a thrwy ddirprwy presennol

11 diwrnod (5pm) 

5pm ddydd Mawrth 20 Ebrill

Dyddiad cau derbyn ceisiadau newydd i bleidleisio drwy ddirprwy (nid pleidlais bost drwy ddirprwy na dirprwyon brys)

6 diwrnod (5pm)

5pm ar ddydd Mawrth 27 Ebrill

Cyhoeddi ail hysbysiad etholiad interim ynghylch newid

Rhwng 18 a 6 diwrnod

Rhwng dydd Gwener 9 Ebrill a dydd Mawrth 27 Ebrill (gan gynnwys y dyddiadau hynny)

Cyhoeddi hysbysiad pleidleisio

Dim hwyrach na 6 niwrnod 

Dim hwyrach na dydd Mercher 29 Ebrill

Dyddiad cau ar gyfer cyhoeddi hysbysiad penodi is-asiant

5 diwrnod

Dydd Mercher 28 Ebrill

Cyhoeddi hysbysiad etholiad olaf ynghylch newid

5 diwrnod

Dydd Mercher 28 Ebrill

Dyddiad cau hysbysiad am benodi asiantau pleidleisio, asiantau cyfrif ac is-asiantau

5 diwrnod

Dydd Mercher 28 Ebrill

Y dyddiad cyntaf y gall pleidleiswyr wneud cais am bleidlais bost yn lle un a gollwyd

4 diwrnod

Dydd Iau 29 Ebrill

Diwrnod Pleidleisio

0 (7am i 10pm)

7am - 10pm ar Ddydd Iau 6 Mai

Yr amser olaf y gall pleidleiswyr wneud cais am bleidlais bost yn lle un a gollwyd neu a ddifethwyd

0 (5pm)

5pm ar ddydd Iau 7 Mai

Amser cau ar gyfer gwneud cais am ddirprwy brys

0 (5pm)

5pm ar ddydd Iau 6 Mai

Amser olaf i newid y gofrestr oherwydd camgymeriad clercol neu apêl llys

0 (9pm)

9pm ar ddydd Iau 7 Mai 

 

Y system etholiadol

Os oes dau ymgeisydd yn sefyll yn yr etholiad, mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn cael ei ethol dan y system etholiadol y cyntaf i’r felin, lle mae’r ymgeisydd gyda’r nifer uchaf o bleidleisiau’n cael ei ethol.  

 

Os oes mwy na dau ymgeisydd, mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn cael ei ethol dan system y bleidlais atodol. 

 

 • Gall pleidleisiwr bleidleisio dros ymgeisydd dewis cyntaf ac ail ddewis.

 • Os bydd ymgeisydd yn cael dros 50% o’r pleidleisiau dewis cyntaf, bydd yn cael ei ethol.

 • Os na chaiff unrhyw ymgeisydd dros 50% o’r pleidleisiau dewis cyntaf, bydd pob ymgeisydd heblaw am y rhai yn y safle cyntaf a’r ail safle yn cael ei ddileu.

 • Mae’r papurau pleidleisio sy’n nodi un o’r ymgeiswyr sydd wedi eu dileu fel un o’r dewisiadau yn cael eu gwirio am eu hail ddewis. 

 • Mae unrhyw bleidleisiau ail ddewis ar gyfer yr ymgeiswyr sydd ar ôl wedyn yn cael eu hychwanegu at eu pleidleisiau dewis cyntaf a’r ymgeisydd gyda’r nifer uchaf o bleidleisiau sy’n cael ei ethol. 

 


Election Process cy

Pleidleiswyr Cymwys

I fod yn gymwys i bleidleisio yn yr etholiad hwn rhaid i chi fod:

 • wedi cofrestru i bleidleisio

 • yn 18 neu'n hŷn ar ddiwrnod y bleidlais (poll

 • yn ddinesydd o'r Deyrnas Unedig, Iwerddon, y Gymanwlad neu Ewrop

 • yn preswylio mewn cyfeiriad yng Nghymru neu Loegr (ac eithrio Llundain)

 • nid eich gwahardd yn gyfreithiol rhag pleidleisio

 

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch pwy all bleidleisio, neu i gofrestru i bleidleisio, ewch i wefan y Comisiwn Etholiadol.

 

 

Briffiad Ymgeiswyr ac Asiantau

Dyddiad: Dydd Mercher 24 Chwefror am 18:00

Lleoliad: Microsoft Teams - cysylltwch â ni am fanylion pellach. 

 

Pecyn Enwebu

Os hoffech gael copi o'r Pecyn Enwebu, cysylltwch â ni drwy e-bost neu dros y ffôn.

PARO@valeofglamorgan.gov.uk

Rheolwr Cofrestru Etholiadol, Gareth Fuller 01446 709304

Dirprwy Reolwr Cofrestru Etholiadol, Hayley Hanman 01446 709345

 

Gwiriadau anffurfiol o Bapurau Enwebu

Byddwn yn cynnig gwiriadau anffurfiol o bapurau enwebu i Ymgeiswyr a Phleidiau. Rydym yn annog gwiriadau anffurfiol yn gryf.

I gyflwyno eich papurau enwebu am wiriad anffurfiol, sganiwch neu tynnwch lun o'ch ffurflenni a’u e-bostio at PARO@valeofglamorgan.gov.uk

 

Cyflwyno eich Papurau Enwebu

Oherwydd COVID-19, rhaid trefnu apwyntiad i gyflwyno eich Papurau Enwebu. Bydd apwyntiadau ar gael o ddydd Mawrth 23 Mawrth 2021. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno eich Papurau Enwebu yw 4pm ar 8 Ebrill 2021.

I drefnu apwyntiad ar gyfer cyflwyno eich Papurau Enwebu, e-bostiwch PARO@valeofglamorgan.gov.uk