Gronfa Ffyniant Gyffredin

Yn ddiweddar, amlinellodd Llywodraeth y DU ei chynlluniau ar gyfer y Gronfa Ffyniant Gyffredin. Mae £14 miliwn wedi’i glustnodi ar gyfer Cyngor Bro Morgannwg dros y tair blynedd nesaf i’w fuddsoddi.

 

Sut bydd y Gronfa Ffyniant Gyffredin yn gweithio?

Y Gronfa Ffyniant Gyffredin yw cronfa Llywodraeth y DU i gymryd lle Cronfeydd Strwythurol yr UE. Ar 13 Ebrill, cyhoeddodd Llywodraeth y DU y prosbectws ar gyfer y Gronfa Ffyniant Gyffredin. Bydd yn buddsoddi yn y canlynol: 

  • cymunedau a lle;

  • cefnogi busnesau; a

  • phobl a sgiliau

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yw’r brif ffynhonnell gyllid fydd ar gael yn lle Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Chronfa Gymdeithasol Ewrop nad ydynt ar gael mwyach, yn sgil ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd. 

 

Y Gronfa Ffyniant Gyffredin yn y Fro Morgannwg

Mae £14 miliwn wedi’i glustnodi ar gyfer Cyngor Bro Morgannwg dros y tair blynedd nesaf i’w fuddsoddi.

 

Mae’n rhoi cyfle i ddenu cyllid i fusnesau a chymunedau, ynghyd â gwella sgiliau pobl leol.

 

Rydym ni rŵan wedi cael cyfle i gyflymu ein cynlluniau ar gyfer y gronfa, ac adeiladu ar themâu ein Cynllun Corfforaethol. Byddwn yn datblygu cynllun buddsoddi i ddarparu cyflogaeth deg a gwaith da i bawb, a chreu a datblygu lleoedd a chymunedau cynaliadwy y gallwn ymfalchïo ynddyn nhw.

 

Mae’n rhaid i ni gyflwyno’r cynllun buddsoddi i'r llywodraeth erbyn 1 Awst 2022.

 

Pa un ai oes gennych chi syniad ar gyfer eleni neu’n dymuno gweithio efo ni i ddatblygu prosiect ar y cyd ar gyfer yr ail neu’r drydedd flwyddyn, cysylltwch efo ni cyn gynted â phosibl. Pan fyddwn yn clywed gan grwpiau, busnesau a sefydliadau o feysydd tebyg, rydym ni’n debygol o archwilio cyfleoedd i gydweithio.

 

Dweud y dweud

 

Ariennir y Gronfa Ffyniant Gyffredin tan fis Mawrth 2025. Mae Llywodraeth y DU yn defnyddio pwerau o Ddeddf y Farchnad Fewnol 2020 i ddarparu cyllid i ardaloedd lleol ar draws y DU.