Golau gwyrdd i ysgol gynradd Gymraeg newydd i’r Barri

Bydd ysgol gynradd Gymraeg newydd gwerth £7.4m â 420 lle yn cael ei chodi yn y Barri ar ôl i Gabinet y Cyngor gymeradwyo’r cynlluniau yn ffurfiol heddiw.  

 

  • Dydd Llun, 29 Mis Gorffenaf 2019

    Bro Morgannwg

    BarriBydd y penderfyniad yn golygu y bydd Ysgol Sant Baruc, sydd â 210 o ddisgyblion ar hyn o bryd, yn trosglwyddo i adeilad ysgol newydd fodern yng Nglannau’r Barri. Bydd yr adeilad ysgol newydd yn galluogi Ysgol Sant Baruc i ddyblu yn ei maint. 


Bydd ysgol feithrin â 96 lle hefyd yn cael ei sefydlu ar y safle.


Dyma’r tro cyntaf i awdurdod lleol yn ne Cymru benderfynu adeiladu ysgol gynradd newydd Gymraeg ar gyfer datblygiad tai newydd. 

 

Dwedodd y Cyng. Lis Burnett, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg:  “Mae hwn yn adeg tyngedfennol i addysg Gymraeg ym Mro Morgannwg.  

 

“Mae’r galw dros addysg Gymraeg yn y Barri wedi cynyddu dros 25% yn y deng mlynedd diwethaf. Bydd y penderfyniad a gymerwyd heddiw yn arwain at gyfleuster modern gyda’r diweddaraf a fydd nid yn unig yn ateb y galw ond hefyd yn cynnig capasiti i’r dyfodol. 

 

“Fel Cyngor rydym wedi ymrwymo i helpu Cymru gyrraedd y targed o 1m o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae cynnig amgylcheddau dysgu o’r radd flaenaf ar gyfer addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn un o'r dulliau y byddwn yn cael mwy o rieni i gydnabod manteision addysg ddwyieithog."  

 

Dwedodd Mark Bowen, RhAG Bro Morgannwgg: “Dyma un o'r cynigion pwysicaf yn hanes Addysg Cyfrwng Cymraeg oherwydd mae'n dangos y gall fod yn floc adeiladu canolog mewn datblygiadau tai mawr newydd.

 

“Mae’n dydd da iawn am Ysgol Sant Baruc a’r dyfodol o’r iaith Gymraeg yn Y Barri, enwedig yn y gorllewin.”

Mae’r Cyngor yn buddsoddi cyfanswm o £167 miliwn yn ysgolion y Fro fel rhan o’i raglen fuddsoddi ysgolion. 

 

Dangosodd ymarferiad ymgynghori gan y Cyngor yn gynharach eleni gefnogaeth gref i’r cynnig. 

 

Bydd Ysgol Sant Baruc yn symud i’w chartref newydd erbyn mis Medi 2021.