Datgelu cynlluniau cyntaf wrth benodi contractwr ar gyfer Ysgol Uwchradd Pencoedtre 

Mae contractwr wedi’i benodi gan Gyngor Bro Morgannwg i adeiladu Ysgol Uwchradd Pencoedtre newydd. 

 

  • Dydd Mawrth, 12 Mis Mawrth 2019

    Cyngor Bro MorgannwgYn ôl cynlluniau yr ymgeisydd llwyddiannus, Bouygues, bydd gan yr adeilad newydd sbon neuadd chwaraeon pedwar cwrt, gofod perfformio, amgylcheddau dysgu arloesol, ardal i randiroedd, yn ogystal â chae hoci pob tywydd. 

Pencoedtre artist impression 1

 

Mae’r contractwr wedi adeiladu Cymuned Ddysgu Llanilltud Fawr yn Llanilltud Fawr yn ogystal â Chymuned Ddysgu Penarth sydd wedi ennill llu o wobrau.  Mae’r tri phroject wedi cael cyllid cyfatebol gan Lywodraeth Cymru drwy ei rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a’r Rhaglen Addysg. 

 

Disgwylir i’r project hwn gostio £34.7 miliwn.  

 

Dywedodd y Cynghorydd Bob Penrose, yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant: “Rhaglen gyfredol y Cyngor ar gyfer buddsoddi mewn ysgolion yw’r fwyaf uchelgeisiol erioed i’w chyflawni yn y Fro.  

 

“Mae profiad ysgol o’r radd flaenaf yn dechrau gyda chyfleusterau gradd flaenaf. Dechreuwyd gweddnewid ysgolion y Barri drwy greu ysgolion uwchradd Pencoedtre a Whitmore yn 2018. Bydd yr adeiladau newydd yn gwneud yn siŵr bod gan ddisgyblion y llwyfan gorau posibl i fod yn llwyddiannus.   

 

“Caiff mwy na £143 miliwn eu gwario ar adeiladau ysgol a chyfleusterau newydd yn rhan o gam nesaf y buddsoddiad a fydd yn darparu am adeiladu ysgolion newydd ledled y Fro yn ogystal ag yma yn y Barri.”

Pencoedtre artist impression 2

Dywedodd cadeirydd Bouygues UK, Fabienne Viala: “Rydym yn hynod falch o gael ein penodi i gyflawni project Ysgol Uwchradd Pencoedtre newydd i Gyngor Bro Morgannwg, gan greu canolfan ddysgu arbennig i’r gymuned leol.    

 

“Rydym ni wedi datblygu partneriaeth weithiol ragorol gyda’r Cyngor yn dilyn gwaith llwyddiannus ar Gymuned Ddysgu Llanilltud Fawr a Chymuned Ddysgu Penarth ac rydym yn falch iawn o roi ein sgiliau a’n profiad ar waith i wedd newid cyfleuster addysgol newydd.” 

Cymeradwyodd y Cyngor yn ddiweddar Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif wedi ei hadolygu a oedd yn cynnwys adeiladu adeilad newydd sbon ar gyfer Ysgol Uwchradd Pencoedtre.

 

Ceisiwyd cwmnïau i dendro ar gyfer y project drwy fframwaith contractwyr Ysgolion De-ddwyrain Cymru a Chyllid Cyfalaf ac aseswyd yr ymgeiswyr gan Gyngor Bro Morgannwg a AECOM (Ymgynghoriaeth Amlddisgyblaethol) ar sail cyfres o feini prawf.