Gwaith yn dechrau ar neuadd bentref Aberogwr gyda chymorth preswylydd lleol poblogaidd

Mae gwaith wedi dechrau ar neuadd bentref newydd yn Aberogwr.

 

  • Dydd Llun, 13 Mis Ionawr 2020

    Bro Morgannwgogmore banner size

 

Mae ymddiriedolwyr Cymdeithas Neuadd Bentref Aberogwr wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Bro Morgannwg i sicrhau cyllid ar gyfer y gwaith uchelgeisiol, gwerth £634,000.   

 

Cymdeithas Neuadd Bentref Aberogwr fu’n bennaf gyfrifol am y project, i ailddatblygu hen floc toiledau ar dir agored ger Lôn Slon yn neuadd gymunedol.   Bu’n freuddwyd ers dipyn gan Pene Haskayne i gael neuadd bentref i Aberogwr, ac mae’r freuddwyd honno ar fin cael ei gwireddu:

“Mae heddiw’n ddiwrnod arbennig, ac rydyn ni wir yn teimlo’n bod wedi cyflawni rhywbeth pwysig.  Dwi’n hynod falch o weld y gwaith yn dechrau ar yr adeilad hwn, fydd yn ganolbwynt pwysig i Aberogwr,” dywedodd Pene, sydd wedi byw’n hir yn y pentref ac sy’n aelod o Bwyllgor Cymdeithas Neuadd Bentref Aberogwr, ac yn un o’r ymddiriedolwyr. 


“Bydd hwn yn lle cwrdd braf, ar gyfer popeth a phawb. Mae pawb mor frwd, bydd angen creu amserlen gref i wneud lle i bawb!”

Bydd y neuadd yn gwasanaethu’r gymuned leol, a bydd ar gael i’w llogi ar gyfer achlysuron priodasau, bedyddiadau ac angladdau, yn ogystal â digwyddiadau chwaraeon a chymdeithasol. Bydd ganddi hefyd fan tawel ar gyfer dosbarthiadau a bydd gofod agored gwyrdd o’i hamgylch.

 

Bydd gan yr adeilad, sydd wedi ei gynllunio i fod yn ganolbwynt i’r pentref, gaffi hefyd i helpu gyda chynaladwyedd y neuadd ac i greu swyddi.  

 

Bydd y project yn costio £634,000. Daw £332,000 o hyn o gyfraniadau Adran 106 wedi ei sicrhau gan Gyngor y Fro gan ddatblygiadau tai cyfagos, a £6,000 o Gronfa Cymhorthdal Cymunedau Cryf y Cyngor. 

 

Mae’r Gymdeithas hefyd wedi sicrhau arian o’r UE drwy Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru. Mae’r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol a’r Loteri Fawr hefyd wedi rhoi grantiau hael.  

 

“Rwy’n gwybod bod y gymuned wedi gweithio’n hynod galed i wireddu’r project hwn ac maen nhw’n haeddu clod mawr am hynny. Rwy’n falch bod Cyngor y Fro wedi gallu trosglwyddo darn o dir i’r gymuned, fydd yn gartref i’r neuadd hyfryd hon.” - y Cynghorydd Kathryn McCaffer, Aelod Cabinet Cyngor Bro Morgannwg dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant.

“Mae’n wych gweld ein contractwr bartner Holbrook Homes yn dechrau ar y gwaith ar y safle. Mae’r ymdrech i greu’r neuadd wedi ei seilio’n gadarn yn y gymuned, a rhaid cofio bod y trigolion lleol wedi bod yn ceisio adeiladu neuadd gymunedol ers yn gynnar yn y 1970au. 

 

"Rwy’n gwbl ffyddiog y bydd y neuadd gymunedol yn llwyddiant enfawr, y bydd pawb yn y gymuned yn ei mwynhau. Hoffwn ddiolch yn arbennig i’r unigolion a’r cwmnïau niferus sydd wedi cyfrannu arian ac amser i’n helpu, o’[r diwedd, i wireddu ein breuddwyd.” - Cadeirydd Cymdeithas Neuadd Bentref Aberogwr, Eugene Travers.