Ysgol Gynradd Tregatwg yn ennill gwobr genedlaethol

Enillodd Ysgol Gynradd Tregatwg y wobr gymunedol a chydweithredu yng ngwobrau ysgol tes ddydd Gwener 25 Mehefin.

 

  • Dydd Mawrth, 06 Mis Gorffenaf 2021

    Bro MorgannwgCanmolodd y beirniaid yr ysgol am 'ddangos beth mae mynd yr ail filltir yn ei olygu mewn gwirionedd' yn ystod pandemig y coronafeirws.

 

Mae staff wedi gweithio'n ddiflino i sicrhau bod disgyblion, eu teuluoedd a'r gymuned ehangach wedi cael cymorth drwy gydol y pandemig.Un enghraifft o hyn yw 'siop talu fel y teimlwch' yr ysgol, a sefydlwyd ym mis Mai 2020 ac sy'n cael ei rhedeg gan rieni sy'n gwirfoddoli sy'n rhan o Gornel Cadog.Nod Cornel Cadog yw gwella lles yn y gymuned ehangach.

 

Mae'r grŵp yn cynnig cyfleoedd hyfforddi a gwirfoddoli yn ogystal â rhedeg y caffi a’r siop 'talu fel y teimlwch'.Ers hynny mae'r 'siop talu fel y teimlwch' wedi ehangu i gynnwys y 'Bocs Bwyd Mawr', sy'n gwasanaethu 8 ysgol yn yr ardal leol, a fan 'Cadfield' sy'n teithio o amgylch y gymuned leol ar ddydd Sadwrn yn dosbarthu bagiau siopa i deuluoedd am £4 yr un yn unig. 

 

Yn ogystal â'r mentrau hyn, mae disgyblion yn rhedeg 'caffi bwyd sothach', sy'n helpu i ddatblygu eu sgiliau coginio drwy wneud a gwerthu byrbrydau o gynhwysion a fyddai fel arfer yn mynd i wastraff. Mae'r ysgol wedi sefydlu perthynas gadarnhaol gyda rhieni a gofalwyr ac wedi helpu i roi mynediad i gyrsiau hyfforddi achrededig yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro.

 

Mae hefyd wedi datblygu perthynas â chartref gofal lleol i ddatblygu cysylltiadau rhwng cenedlaethau yn y gymuned.Mae Ysgol Gynradd Tregatwg hefyd yn ysgol bartner arweiniol gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, sy'n rhoi cyfleoedd hyfforddiant a phrofiad gwaith i hyd at 20 o athrawon dan hyfforddiant y flwyddyn.

Ar ôl derbyn y wobr dywedodd y Pennaeth Gweithredol Janet Hayward, MBE: "Rydyn ni'n falch iawn o dderbyn y gydnabyddiaeth hon gan TES. Rydyn ni mor falch o'n Teulu Cadoxton sydd wir yn ymhyfrydu mewn cefnogi ein plant, ein teuluoedd a'n cymuned ysgol ehangaf mewn cymaint o ffyrdd i ffynnu a bod ar eu gorau."

 

Dywedodd Lis Burnett, Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: "Mae Ysgol Gynradd Tregatwg yn enghraifft wych o sut y gall ysgolion gefnogi eu cymuned ehangach yn ogystal â'i disgyblion ac rwyf mor falch eu bod wedi cael eu cydnabod ar lefel genedlaethol am eu gwaith. Gallai llawer o ysgolion ledled Cymru ddysgu o'r esiampl a osodwyd gan Ysgol Gynradd Tregatwg.”