Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu yn egluro’r cynlluniau ar gyfer cam nesaf yr ymateb i’r pandemig

Mae gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu Caerdydd a'r Fro wedi cyhoeddi ei gynlluniau ar gyfer y ffordd y bydd yn gweithio i fynd i'r afael â heriau tebygol y dyfodol.

 

  • Dydd Gwener, 11 Mis Mehefin 2021

    Bro MorgannwgYn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru y bydd yr arian ar gyfer Profi, Olrhain, Diogelu yng Nghymru yn parhau tan fis Mawrth 2022, mae Cynllun Atal ac Ymateb Caerdydd a'r Fro yn egluro’r ffyrdd o weithio ar gyfer cam nesaf yr ymateb i’r pandemig.
 
Mae'r cynllun yn manylu ar sut y bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a chynghorau Caerdydd a Bro Morgannwg, gyda chymorth Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn parhau i weithio gyda'i gilydd i reoli'r risgiau mwyaf o heintiau Covid-19 yn y rhanbarth eto, megis amrywiolion sy'n peri pryder a theithio rhyngwladol. Mae'n adeiladu ar fodel gwasanaeth a redir yn lleol, sydd wedi bod yn gweithredu'n llwyddiannus ers mis Mehefin 2020, ac y dangoswyd ei fod yn effeithiol o ran lleihau lledaeniad Covid-19.
 
Mae hefyd yn nodi'r sectorau hynny y bydd tîm o swyddogion olrhain cysylltiadau yn gweithredu ynddynt. Mae'r rhain yn cynnwys ysgolion, lleoliadau gofal plant, colegau a phrifysgolion. Bydd yr un tîm hefyd yn cefnogi gwaith ymchwilio i glystyrau ac achosion o bryder.

Dywedodd Fiona Kinghorn, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd: "Mae gwaith y gwasanaeth yn ei flwyddyn gyntaf wedi bod yn anhygoel. Yn ystod 2020 cynhaliwyd dros 200,000 o brofion coronafeirws yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.
 
"Gwnaeth blaenoriaethu staff ysgolion a gofal iechyd ar adegau allweddol yn ystod y pandemig alluogi'r sectorau hanfodol hyn i barhau i weithio a sicrhau bod y bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau yn cael y gofal a'r cymorth oedd eu hangen arnynt. Hefyd gwnaeth defnyddio canolfannau profi cymunedol dros dro a chyfleusterau symudol helpu i reoli achosion ac i atal lledaeniad y feirws.
 
"Nawr rydym yn edrych tua'r dyfodol ac at ddarparu gwasanaeth sydd â’r nod o gadw nifer yr achosion mor isel â phosibl, wrth i’r cyfyngiadau cenedlaethol gael eu codi ac wrth i bobl ddychwelyd i wneud y pethau maen nhw'n eu mwynhau.
 
"Mae'r gwasanaeth bob amser wedi bod â chylch gwaith ehangach na dim ond olrhain cysylltiadau ac yn y misoedd diwethaf mae wedi helpu gyda’r broses bwysig o gyflwyno'r brechlyn. Mae rhai o'r ymgynghorwyr hynny a roddodd gyngor yn y gorffennol ar brofion a hunanynysu ac a helpodd i gael cymorth ychwanegol i'r rheiny a oedd fwyaf agored i niwed bellach hefyd yn darparu gwasanaeth gwybodaeth ar gyfer y rhaglen frechu torfol. Mewn mannau eraill, mae gennym dimau sy'n gweithio i ymgysylltu â'r rheiny mewn cymunedau nad yw llawer o’r bobl yno’n manteisio ar y brechlyn."

Cynllun Atal ac Ymateb