Cost of Living Support Icon

 

Clirio wedi coelcerth yn costio £8,000 i yr Cyngor

Bu'n rhaid i Gyngor Bro Morgannwg wario tua £8,000 i glirio'r malurion a adawyd o goelcerthi mawr heb eu rheoleiddio yn dilyn Noson Guto Ffowc. 

  • Dydd Gwener, 17 Mis Tachwedd 2023

    Bro Morgannwg

    BarriCafodd y tanau hyn, nad oeddent wedi'u trefnu'n briodol na'u rheoli'n briodol, eu tanio mewn tri safle yn y Barri gan losgi ystod o wastraff cartref a deunyddiau anaddas eraill.


Gadawyd marciau llosg sylweddol ar y ddaear, ynghyd â sbwriel a losgwyd yn rhannol, mewn ardaloedd ger Burns Crescent, Cadoc Crescent a Caldy Close.


Roedd y Cyngor wedi tynnu pentwr mawr o goed tân yn y lleoliad cyntaf, dim ond i’w weld yn cael ei ddisodli gan gasgliad o eitemau eraill.

 

burns4

Ni wnaeth y rhai oedd yn gyfrifol am y tanau unrhyw ymdrech i glirio ar eu hôl na hyd yn oed fagio'r deunydd fel y gallai staff y Cyngor ei gasglu'n haws.


Bydd swyddogion y Cyngor yn cysylltu â Gwasanaethau Tân ac Achub De Cymru i adolygu opsiynau ar gyfer atal ymddygiad o'r fath yn y dyfodol.   

Dwedodd y Cynghorydd Mark Wilson, Aelod Cabinet Cyngor Bro Morgannwg dros Wasanaethau Cymdogaeth ac Adeiladau:  "Yn anffodus, mae'n rhaid i'r Cyngor fynd i’r afael yn rheolaidd â'r gwaith clirio a achosir gan goelcerthi mawr, dirybudd yr adeg hon o'r flwyddyn, ond roedd yr wythnos ddiwethaf cyn waethed ag y gall y timau dan sylw gofio.

 

"Nid yn unig y mae tanio llawer iawn o ddeunydd amrywiol mewn modd heb ei reoli ac heb gynllunio yn beryglus, mae'n ddrwg iawn i'r amgylchedd. Mae'r mwg a gaiff ei greu yn achosi llygredd, tra bod y ddaear wedi dioddef difrod hirdymor, os nad parhaol. 


"Mae cael gwared ar y llanast hefyd yn dod ar gost sylweddol i dalwr y Dreth Gyngor. 


"Ar adeg pan mae cyllidebau'r Cyngor dan fwy o bwysau nag erioed o'r blaen, roedd cost yr wythnos diwethaf yn hynod o ddiangen.


"Dydyn ni ddim yn ceisio atal unrhyw un rhag mwynhau tân gwyllt ar Noson Guto Ffowc.  Roedd digon o arddangosiadau wedi'u trefnu'n ofalus o amgylch y Fro lle gellid gwneud hyn yn ddiogel. 


"Ond mae cynnau tanau fel welson ni'n ddiweddar yn gwbl annerbyniol ac mae angen i'r rhai sy'n gyfrifol sylweddoli hyn."