Cost of Living Support Icon

 

Penodi contractwyr wrth i gynllun Porth y Gorllewin fynd ymlaen 

Yn ddiweddar mae Cyngor Bro Morgannwg wedi penodi ymgynghorwyr AECOM a'r penseiri Austin Smith Lord i gynnal astudiaeth ddichonoldeb manwl a pharatoi prif gynllun ar gyfer cynllun uchelgeisiol Porth y Gorllewin yn y Barri. 

  • Dydd Iau, 30 Mis Mai 2024

    Bro MorgannwgBroad Street Clinic siteBydd y cynllun yn ailddatblygu safle Clinig Stryd Lydan a darn o dir gerllaw Pont Heol Gladstone, y cyfeirir ato fel Cyfansawdd Pont Ffordd Gladstone, yn gartrefi fforddiadwy newydd sydd eu hangen yn fawr a chanolfan iechyd newydd i'r Barri. 


Bydd cynigion ar gyfer gwella cyffordd draffig Heol Gladstone hefyd yn cael eu cynnwys yn y prif gynllun. Bydd y rhain yn ei gwneud yn haws i gerddwyr a'r rhai sy'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus gael mynediad i'r safleoedd, yn amodol ar gael cyllid grant ychwanegol gan Lywodraeth Cymru. 

Dywedodd Prif Weithredwr Cyngor Bro Morgannwg, Rob Thomas: “Bydd Prosiect Porth y Gorllewin yn darparu canolfan iechyd fodern i'r Barri a chartrefi rhent cymdeithasol newydd sydd eu hangen yn fawr iawn, a bydd rhai ohonynt yn cael eu cadw ar gyfer pobl hŷn. 


“Bydd ei leoliad yng nghanol y dref yn sicrhau ei bod yn hawdd ei gyrchu ar drafnidiaeth gyhoeddus a bydd gan drigolion siopau a gwasanaethau ar garreg eu drws. 


“Mae datblygiad y cynllun wedi cael ei lywio gan ein gwaith creu lleoedd hirsefydlog ac o ganlyniad rydym yn credu y byddwn yn teimlo'n wirioneddol yn rhan o'r dref. 


“Rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Llywodraeth Cymru ac mae'r cynllun yn enghraifft wych o bartneriaid yn y sector cyhoeddus yn cydweithio er budd trigolion y Fro.” 


Rhagwelir y bydd yr ailddatblygiad yn costio tua £18m. Bydd yn cael ei ariannu gan gymysgedd o gymorth grant Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru, Grant Tai Cymdeithasol a chyllid cyfalaf gan y Cyngor. 


Rhagwelir y bydd cais cynllunio ar gyfer ailddatblygu'r ddau safle yn cael ei gyflwyno yn gynnar yn 2025 yn dilyn ymgynghoriad cymunedol.