Heroes plain header

Arwyr y Fro

Mae Arwyr y Fro yn dwyn ynghyd yr holl grwpiau gwirfoddol ledled Bro Morgannwg sy'n gweithio i helpu trigolion yr effeithiwyd arnynt gan Covid-19.


Crisis-Support-TeamCymorth gan Arwyr y Fro

Cymorth i'r rheiny nad ydynt yn gallu cael meddyginiaeth hanfodol neu sydd angen cymorth brys.

 

Cais am Gymorth

We-need-you-on-notes

Gwirfoddoli

Pan fyddwch yn cofrestru fel gwirfoddolwr, gall GVS eich rhoi mewn cysylltiad â grwpiau wrth eich ymyl chi.

 

Gwirfoddoli

British-Red-Cross-Support-Line

Cymorth gan y Groes Goch Brydeinig

Os ydych yn teimlo'n unig neu'n ei chael hi'n anodd cael gafael ar fwyd neu feddyginiaeth; gall y Groes Goch Brydeinig roi cymorth.

 

Llinell Gymorth Genedlaethol Covid-19

  


Organisations-searchCymorth gan Wirfoddolwyr

Os oes angen cymorth arnoch, gallwch edrych ar y gronfa ddata grwpiau gwirfoddol yn y Fro.

 

Cymorth a Chefnogaeth

Beat-Flu-logoBrechlyn Ffliw am Ddim

Bydd y rhaglen brechu am ddim rhag y ffliw yn cael ei hymestyn i bobl dros 50 oed a phobl sy'n byw gyda'r rhai sy'n hunan-warchod. 

 

Brechlyn Ffliw Am Ddim

Prepared-mealsBwyd a Chyflenwadau Hanfodol

Ysbrydoli cymunedau iachach yn y Fro i gysylltu â bwyd yn ystod COVID19.

 

Gwefan Bro Bwyd

Cyngor Bwyd a Chyflenwadau Hanfodol Llywodraeth Cymru

Two-friendsCymorth Tai gan Pobl

Gwybodaeth a chymorth am dai i'r rhai y mae angen cymorth arnynt gyda biliau neu ddyledion, hawliau budd-daliadau, materion tenantiaeth ac ôl-ddyledion rhent. 

 

  • 01446 735444 / 07796239784

 

Gwefan Pobl

 

 

Gorchudd wyneb 

Mae canllawiau ar gyfer y rhai sydd â rheswm dros beidio â gwisgo gorchudd wyneb oherwydd eu hoedran, iechyd neu anabledd ar gael ar wefan GOV.UK, gan gynnwys canllawiau ar gardiau/bathodynnau sy'n eithrio rhai rhag gwisgo masg wyneb.

 

GOV.UK Guidance on Face Coverings

 

GVS

Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS)

Mae GVS yn elusen annibynnol ac mae ganddi aelodaeth lewyrchus o sefydliadau gwirfoddol a chymunedol sy'n gweithredu ym Mro Morgannwg.

 

Rydym yn hynod ddiolchgar am ein partneriaeth gyda Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS) sydd wedi casglu'r wybodaeth am y grwpiau a gwasanaethau a geir yng nghyfeiriadur Arwyr y Fro ac sy'n diweddaru'r wybodaeth hon yn ddyddiol.

 

GVS