Cost of Living Support Icon

Gwaith Lliniaru ar Effaith Llifogydd Llan-faes

Mae Llan-faes wedi dioddef sawl achos o lifogydd a gofnodwyd sy’n dyddio’n ôl i’r 1990au ac mae tystiolaeth anecdotaidd yn awgrymu bod y problemau hyd yn oed yn hŷn na hynny.

 

Cafwyd nifer o gynlluniau adeiladu peirianneg sifil bychain er mwyn ceisio lliniaru ar y problemau.

 

 Llanmaes-Flooding

 

Gwnaed Cyn-Astudiaeth Dichonoldeb yn 2004 a amlinellodd rai cynigion cynllun strategol. Roedd y broblem cynddrwg fel bod y preswylwyr wedi ffurfio eu grŵp eu hunain ac ymgymryd a chwblhau eu hastudiaeth werthuso llifogydd eu hunain.

 

Yn dilyn llifogydd eto yn 2007, cwblhaodd Cyngor Bro Morgannwg Adroddiad Gwerthuso Project (AGP) er mwyn archwilio’r problemau a rhoi opsiwn a ffafriwyd ar gyfer ei ddylunio.

 

Ni ddenodd yr opsiwn hwn arian gan Lywodraeth Cymru i ddechrau ac felly ni fwriwyd ymlaen ag e tan i Gyngor Bro Morgannwg roi yr arian i ddatblygu’r opsiwn a ffafriwyd o’r AGP.

 

Penodwyd Mott MacDonald (MM) i ddatblygu’r opsiwn a ffafriwyd ym mis Chwefror 2012. Yna, bu iddynt wneud nifer o arolygon ac adroddiadau ecolegol a datblygu’r opsiwn a ffafriwyd hyd at y cam dylunio. Cyhoeddwyd y byddai Llywodraeth Cymru’n ariannu’r dewis a ffafriwyd ym mis Rhagfyr 2012.

 

Yn dilyn adolygiad o fodelu hydrolig y cynllun, nodwyd yr angen am ragor o le i storio yn y cynllun a chynhaliwyd ailwerthusiad o opsiynau posibl. Wrth ddatblygu’r cynllun, adeiladwyd ffordd newydd i’r de-orllewin o’r pentref a gafodd effaith ar y potensial i uwchraddio ardal storio mewn llifogydd sydd gan CNC eisoes.  Arweiniodd hyn at y Cyngor yn gweithio ar y cyd gyda chynllun ffyrdd Llywodraeth Cymru i ddarparu ardal lliniaru llifogydd yn nes i lawr yr afon o bentref Llan-faes ac ychydig i fyny’r afon o Ffordd Fynediad y Gogledd er mwyn lliniaru unrhyw effeithiau’r gwaith yn y pentref a oedd yn cael eu dylunio o hyd.

 

Mae dyluniad y cynllun yn cynnwys ffosydd wedi’u cau a byndiau isel i greu ardaloedd storio yn y dalgylch uwchben er mwyn atal, arafu a dargyfeirio llifoedd o’r pentref.  Yn y pentref caiff y brif ffordd drwodd ei hadlunio i gludo unrhyw lifoedd sy’n weddill trwy’r pentref heb effeithio ar eiddo.

 

Yr Wybodaeth Ddiweddaraf

 

04/05/2023

Mae’r Gweinidog dros Newid yn yr Hinsawdd wedi dyrannu arian gwerth £3,090,885 i adeiladu Cynllun FRM Llanfaes ar gyfer blwyddyn ariannol 2023-24. Mae’r prosiect dal yn destun ail-arfarniad cynllun a chymeradwyo’r achos busnes adeiladu deilliannol gan Lywodraeth Cymru er mwyn bwrw ymlaen. Mae manylion llawn am Raglen Rheoli’r Perygl o Lifogydd ac Erydu Arfordirol Llywodraeth Cymru 2023 i 2024 ar gael yma.

 

21/02/2022

Mae ailwerthusiad manylach o economeg y cynllun wedi'i gomisiynu i ailasesu cymhareb cost a budd y cynllun, sy'n gofyn am waith modelu llifogydd ychwanegol er mwyn dal holl fanteision y cynllun yn llawn.  Rydym yn rhagweld y daw canlyniadau'r asesiad hwn erbyn dechrau mis Mawrth 2023, ac mae cais i bibell gyfalaf llifogydd Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 eisoes wedi'i gyflwyno ar gyfer y cynllun er mwyn achub y blaen.

 

20/10/2022

Dechrau caffael cyfnod adeiladu'r cynllun ar ddiwedd 2021 ond yn anffodus dyw'r cyngor ddim wedi gallu dyfarnu'r cytundeb hyd yma.  Ar ôl diddordeb gwael i ddechrau gan gontractwyr addas wrth dendro ar gyfer y gwaith, mae cynnydd sylweddol mewn costau adeiladu yn ystod y cyfnod caffael bellach wedi arwain at gymhareb cost-buddion (BCR) y cynllun - mesur o gost adeiladu yn erbyn y iawndal sy'n debygol o gael eu gwyrdroi dros oes dylunio'r cynllun - gan ddisgyn islaw cydraddoldeb.  Mae meini prawf ariannu safonol Llywodraeth Cymru yn gofyn am BCR sy'n fwy nag un ar gyfer cynlluniau rheoli risg llifogydd, h.y. mae cost y cynllun yn llai na'r difrod llifogydd sy'n debygol o gael eu gwyrdroi.  Rydym yn gweithio'n agos gyda'n hymgynghorwyr dylunio i asesu effaith y cynnydd mewn costau yn fwy cywir ar y BCR a hefyd yn asesu opsiynau neu fesurau eraill y gellid eu symud ymlaen i gyflawni BCR o fwy nag un.  Rydym yn rhagweld canlyniadau'r asesiad hwn erbyn diwedd Tachwedd 2022 a byddwn hefyd yn cwrdd â'r contractwyr sydd wedi tendro hyd yma er mwyn cynnal diddordeb wrth gyflawni'r cynllun.

 

15/07/2022

Galluogi gwaith i ddargyfeirio prif weithredwr cynyddol a gwblhawyd yn llwyddiannus gan gontractwyr DCWW.

 

30/05/2022

Mae galluogi gwaith i ddargyfeirio prif bibell DCWW sy'n codi ar Sigingstone Lane wedi'i gynllunio o ddechrau Mehefin 2022 am oddeutu pedair wythnos.

 

07/04/2022

Mae asesiad o ganlyniadau llifogydd wedi cael ei gymeradwyo'n ffurfiol i'r cynllun.  Mae'r manylion llawn ar gael drwy'r gofrestr gynllunio (2021/01082/1/CD)

 

27/01/2022

Mae cymeradwyaeth cynllunio wedi ei dyfarnu ar gyfer y cynllun.  Mae'r manylion llawn ar gael drwy'r gofrestr gynllunio (2021/01082/RG3).

 

12/01/2022

Cwblhawyd y gwiriadau misol ar ddraeniau a gylïau priffyrdd pentref Llan-faes, gan gynnwys y ffos sydd gydag ymyl Y Lawnt, ar 1 Tachwedd 2021, 30 Tachwedd 2021 a’r tro diweddaraf ar 7 Ionawr 2022.


08/11/2021

Cwblhawyd y gwiriad olaf o system ddraenio / gylis y briffordd ym mhentref Llanmaes, gan gynnwys y ffos wrth ochr y Lawnt ar 1 Tachwedd, 2021.


07/10/2021

Cwblhawyd y gwiriad olaf o system ddraenio / gylis y briffordd ym mhentref Llanmaes, gan gynnwys y ffos wrth ochr y Lawnt ar 1 Hydref, 2021.


07/09/2021

Cwblhawyd y gwiriad olaf o system ddraenio / gylis y briffordd ym mhentref Llanmaes, gan gynnwys y ffos wrth ochr y Lawnt ar 27 Awst 2021. 


05/05/2021

Cwblhawyd y gwiriad diweddaraf ar system ddraenio / gylïau y briffordd ym mhentref Llanmaes, gan gynnwys y ffos ochr yn ochr â’r Lawnt ar 28 Ebrill 2021.


20/04/2021

Mae AECOM Ltd., sy’n gweithredu fel Asiant ar ran Cyngor Bro Morgannwg, yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer gweithredu’r cynllun. Gweler y llythyr i breswylwyr lleol a'r wefan ymgynghori am fwy o wybodaeth. Os hoffech ymateb i'r ymgynghoriad mae'n rhaid i sylwadau cael ei gyflwyno erbyn 18 Mai. 


13/04/2021

Cwblhawyd yr archwiliad diweddaraf o ddraeniau/gylïau'r briffordd ym mhentref Llan-faes, gan gynnwys y ffos ddraenio ar hyd ochr orllewinol lôn y pentref, ar 30 Mawrth 2021.


15/03/2021

Er mwyn cynorthwyo â phryderon parhaus ynghylch llifogydd yn y pentref yn ystod glaw trwm, mae'r Cyngor archwilio draeniau / gylïau'r briffordd yn fisol, gan gynnwys y ffos ddraenio ar hyd ochr orllewinol y ffordd ar hyd The Green.

 

Y flwyddyn galendr hon cafodd yr asedau hyn eu gwirio a'u glanhau ar 05 Chwefror 2021 ac yna eto ar 26 Chwefror 2021.  Cynhelir yr arolygiad nesaf ddiwedd mis Mawrth 2021.


15/03/2021

Mae’r dyluniad manwl wedi cael ei gyflwyno gan ymgynghorwyr y cynllun AECOM ac mae'n cael ei adolygu'n fewnol ar hyn o bryd cyn ei gymeradwyo. Mae trosolwg o gynigion y cynllun ar gael yma. Nid yw’r adolygiad o'r pecyn adeiladu manwl wedi cael ei gynnal eto, ond mae disgwyl iddo gael ei gwblhau ym mis Mawrth 2021, gyda'r manylion ychwanegol bellach yn cael eu trosglwyddo i wahanol dirfeddianwyr â diddordeb drwy asiant tir y Cyngor.  Mae cam nesaf y gwaith yn cynnwys paratoi cais cynllunio, gan gynnwys ymgynghori â'r cyhoedd, lle bydd y cynllun yn cael ei gyflwyno'n ehangach i'r gymuned. Yn amodol ar drafodaethau llwyddiannus â thirfeddianwyr a chael yr holl gydsyniad a chymeradwyaeth angenrheidiol, bwriedir cynnal y gwaith adeiladu yn haf 2021.

 

Rhoddwyd diweddariad llawn i'r Cabinet ar 25 Ionawr 2021 (Cofnod C456) ac mae copi o raglen ddiweddaraf y cynllun ar gael yma.


08/02/2021

Mae’r cynllun manwl wedi cael ei gyflwyno gan ymgynghorwyr y cynllun AECOM ac ar hyn o bryd mae'n cael ei adolygu'n fewnol cyn cael ei gymeradwyo.

Gellid ffeindio trosolwg o’r cynllun gynnig yma.

Dechreuwyd adolygiad o’r pecyn adeiladu ym mis Ragfur 2020 a ddylid ei gwblhau ym mis Chwefror 2021.

Mae’r cyfnod nesaf y gwaith yn cynnwys paratoi cais cynllunio, gan gynnwys ymgynghoriad cyhoeddus, a fydd yn cychwyn unwaith i’r cynllun olaf cael ei gymeradwyo yn fewnol.

Yn amodol â thrafodaethau llwyddiannus gyda thirfeddianwyr a sicrhau’r holl gydsyniadau a chymeradwyaethau angenrheidiol, bwriedir adeiladu ar ddechrau haf 2021.

 

Adroddwyd diweddariad llawn i'r Cabinet ar 25 Ionawr 2021 (Cofnod C456) ac mae copi o’r rhaglen ddiweddaraf y cynllun ar gael yma.

 

Ffeithiau Allweddol:

Hyrwyddir y cynllun gan:

Cyngor Bro Morgannwg

 

Ariennir y cynllun gan:

 - Cyngor Bro Morgannwg

 - Llywodraeth Cymru

 

Eiddo mewn perygl o lifogydd:

49

 

Amcan o Gost y cynllun:

Dan Adolygiad

 

Amserlen ddisgwyliedig:

Dylunio a datblygu o 2012 i 2023

 

Adeiladu o 2023 i 2024

 

Amcan cyffredinol:

Gostwng y perygl o lifogydd ym mhentref Llan-faes yn sylweddol.

 

Prif swyddog:

Clive Moon

 

Cyngor Bro Morgannwg
Yr Alpau
Gwenfô
CF5 6AA