Gwaith Lliniaru ar Effaith Llifogydd Llan-faes

Mae Llan-faes wedi dioddef sawl achos o lifogydd a gofnodwyd sy’n dyddio’n ôl i’r 1990au ac mae tystiolaeth anecdotaidd yn awgrymu bod y problemau hyd yn oed yn hŷn na hynny.

 

Cafwyd nifer o gynlluniau adeiladu peirianneg sifil bychain er mwyn ceisio lliniaru ar y problemau.

 

 Llanmaes-Flooding

 

Gwnaed Cyn-Astudiaeth Dichonoldeb yn 2004 a amlinellodd rai cynigion cynllun strategol. Roedd y broblem cynddrwg fel bod y preswylwyr wedi ffurfio eu grŵp eu hunain ac ymgymryd a chwblhau eu hastudiaeth werthuso llifogydd eu hunain.

 

Yn dilyn llifogydd eto yn 2007, cwblhaodd Cyngor Bro Morgannwg Adroddiad Gwerthuso Project (AGP) er mwyn archwilio’r problemau a rhoi opsiwn a ffafriwyd ar gyfer ei ddylunio.

 

Ni ddenodd yr opsiwn hwn arian gan Lywodraeth Cymru i ddechrau ac felly ni fwriwyd ymlaen ag e tan i Gyngor Bro Morgannwg roi yr arian i ddatblygu’r opsiwn a ffafriwyd o’r AGP.

 

Penodwyd Mott MacDonald (MM) i ddatblygu’r opsiwn a ffafriwyd ym mis Chwefror 2012. Yna, bu iddynt wneud nifer o arolygon ac adroddiadau ecolegol a datblygu’r opsiwn a ffafriwyd hyd at y cam dylunio. Cyhoeddwyd y byddai Llywodraeth Cymru’n ariannu’r dewis a ffafriwyd ym mis Rhagfyr 2012.

 

Yn dilyn adolygiad o fodelu hydrolig y cynllun, nodwyd yr angen am ragor o le i storio yn y cynllun a chynhaliwyd ailwerthusiad o opsiynau posibl. Wrth ddatblygu’r cynllun, adeiladwyd ffordd newydd i’r de-orllewin o’r pentref a gafodd effaith ar y potensial i uwchraddio ardal storio mewn llifogydd sydd gan CNC eisoes.  Arweiniodd hyn at y Cyngor yn gweithio ar y cyd gyda chynllun ffyrdd Llywodraeth Cymru i ddarparu ardal lliniaru llifogydd yn nes i lawr yr afon o bentref Llan-faes ac ychydig i fyny’r afon o Ffordd Fynediad y Gogledd er mwyn lliniaru unrhyw effeithiau’r gwaith yn y pentref a oedd yn cael eu dylunio o hyd.

 

Mae dyluniad y cynllun yn cynnwys ffosydd wedi’u cau a byndiau isel i greu ardaloedd storio yn y dalgylch uwchben er mwyn atal, arafu a dargyfeirio llifoedd o’r pentref.  Yn y pentref caiff y brif ffordd drwodd ei hadlunio i gludo unrhyw lifoedd sy’n weddill trwy’r pentref heb effeithio ar eiddo.

 

Yr Wybodaeth Ddiweddaraf

12/01/2022

Cwblhawyd y gwiriadau misol ar ddraeniau a gylïau priffyrdd pentref Llan-faes, gan gynnwys y ffos sydd gydag ymyl Y Lawnt, ar 1 Tachwedd 2021, 30 Tachwedd 2021 a’r tro diweddaraf ar 7 Ionawr 2022.


08/11/2021

Cwblhawyd y gwiriad olaf o system ddraenio / gylis y briffordd ym mhentref Llanmaes, gan gynnwys y ffos wrth ochr y Lawnt ar 1 Tachwedd, 2021.


07/10/2021

Cwblhawyd y gwiriad olaf o system ddraenio / gylis y briffordd ym mhentref Llanmaes, gan gynnwys y ffos wrth ochr y Lawnt ar 1 Hydref, 2021.


07/09/2021

Cwblhawyd y gwiriad olaf o system ddraenio / gylis y briffordd ym mhentref Llanmaes, gan gynnwys y ffos wrth ochr y Lawnt ar 27 Awst 2021. 


05/05/2021

Cwblhawyd y gwiriad diweddaraf ar system ddraenio / gylïau y briffordd ym mhentref Llanmaes, gan gynnwys y ffos ochr yn ochr â’r Lawnt ar 28 Ebrill 2021.


20/04/2021

Mae AECOM Ltd., sy’n gweithredu fel Asiant ar ran Cyngor Bro Morgannwg, yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer gweithredu’r cynllun. Gweler y llythyr i breswylwyr lleol a'r wefan ymgynghori am fwy o wybodaeth. Os hoffech ymateb i'r ymgynghoriad mae'n rhaid i sylwadau cael ei gyflwyno erbyn 18 Mai. 


13/04/2021

Cwblhawyd yr archwiliad diweddaraf o ddraeniau/gylïau'r briffordd ym mhentref Llan-faes, gan gynnwys y ffos ddraenio ar hyd ochr orllewinol lôn y pentref, ar 30 Mawrth 2021.


15/03/2021

Er mwyn cynorthwyo â phryderon parhaus ynghylch llifogydd yn y pentref yn ystod glaw trwm, mae'r Cyngor archwilio draeniau / gylïau'r briffordd yn fisol, gan gynnwys y ffos ddraenio ar hyd ochr orllewinol y ffordd ar hyd The Green.

 

Y flwyddyn galendr hon cafodd yr asedau hyn eu gwirio a'u glanhau ar 05 Chwefror 2021 ac yna eto ar 26 Chwefror 2021.  Cynhelir yr arolygiad nesaf ddiwedd mis Mawrth 2021.


15/03/2021

Mae’r dyluniad manwl wedi cael ei gyflwyno gan ymgynghorwyr y cynllun AECOM ac mae'n cael ei adolygu'n fewnol ar hyn o bryd cyn ei gymeradwyo. Mae trosolwg o gynigion y cynllun ar gael yma. Nid yw’r adolygiad o'r pecyn adeiladu manwl wedi cael ei gynnal eto, ond mae disgwyl iddo gael ei gwblhau ym mis Mawrth 2021, gyda'r manylion ychwanegol bellach yn cael eu trosglwyddo i wahanol dirfeddianwyr â diddordeb drwy asiant tir y Cyngor.  Mae cam nesaf y gwaith yn cynnwys paratoi cais cynllunio, gan gynnwys ymgynghori â'r cyhoedd, lle bydd y cynllun yn cael ei gyflwyno'n ehangach i'r gymuned. Yn amodol ar drafodaethau llwyddiannus â thirfeddianwyr a chael yr holl gydsyniad a chymeradwyaeth angenrheidiol, bwriedir cynnal y gwaith adeiladu yn haf 2021.

 

Rhoddwyd diweddariad llawn i'r Cabinet ar 25 Ionawr 2021 (Cofnod C456) ac mae copi o raglen ddiweddaraf y cynllun ar gael yma.


08/02/2021

Mae’r cynllun manwl wedi cael ei gyflwyno gan ymgynghorwyr y cynllun AECOM ac ar hyn o bryd mae'n cael ei adolygu'n fewnol cyn cael ei gymeradwyo.

Gellid ffeindio trosolwg o’r cynllun gynnig yma.

Dechreuwyd adolygiad o’r pecyn adeiladu ym mis Ragfur 2020 a ddylid ei gwblhau ym mis Chwefror 2021.

Mae’r cyfnod nesaf y gwaith yn cynnwys paratoi cais cynllunio, gan gynnwys ymgynghoriad cyhoeddus, a fydd yn cychwyn unwaith i’r cynllun olaf cael ei gymeradwyo yn fewnol.

Yn amodol â thrafodaethau llwyddiannus gyda thirfeddianwyr a sicrhau’r holl gydsyniadau a chymeradwyaethau angenrheidiol, bwriedir adeiladu ar ddechrau haf 2021.

 

Adroddwyd diweddariad llawn i'r Cabinet ar 25 Ionawr 2021 (Cofnod C456) ac mae copi o’r rhaglen ddiweddaraf y cynllun ar gael yma.

 

Ffeithiau Allweddol:

Hyrwyddir y cynllun gan:

Cyngor Bro Morgannwg

 

Ariennir y cynllun gan:

 - Cyngor Bro Morgannwg

 - Llywodraeth Cymru

 

Eiddo mewn perygl o lifogydd:

49

 

Amcan o Gost y cynllun:

£1.225

 

Amserlen ddisgwyliedig:

Dylunio a datblygu o 2012 i 2021

 

Adeiladu o 2021 i 2022

 

Amcan cyffredinol:

Gostwng y perygl o lifogydd ym mhentref Llan-faes yn sylweddol.

 

Prif swyddog:

Clive Moon

 

Cyngor Bro Morgannwg
Yr Alpau
Gwenfô
CF5 6AA