Gwaith Lliniaru ar Effaith Llifogydd Llan-faes

Mae Llan-faes wedi dioddef sawl achos o lifogydd a gofnodwyd sy’n dyddio’n ôl i’r 1990au ac mae tystiolaeth anecdotaidd yn awgrymu bod y problemau hyd yn oed yn hŷn na hynny.

 

Cafwyd nifer o gynlluniau adeiladu peirianneg sifil bychain er mwyn ceisio lliniaru ar y problemau.

 

 Llanmaes-Flooding

 

Gwnaed Cyn-Astudiaeth Dichonoldeb yn 2004 a amlinellodd rai cynigion cynllun strategol. Roedd y broblem cynddrwg fel bod y preswylwyr wedi ffurfio eu grŵp eu hunain ac ymgymryd a chwblhau eu hastudiaeth werthuso llifogydd eu hunain.

 

Yn dilyn llifogydd eto yn 2007, cwblhaodd Cyngor Bro Morgannwg Adroddiad Gwerthuso Project (AGP) er mwyn archwilio’r problemau a rhoi opsiwn a ffafriwyd ar gyfer ei ddylunio.

 

Ni ddenodd yr opsiwn hwn arian gan Lywodraeth Cymru i ddechrau ac felly ni fwriwyd ymlaen ag e tan i Gyngor Bro Morgannwg roi yr arian i ddatblygu’r opsiwn a ffafriwyd o’r AGP.

 

Penodwyd Mott MacDonald (MM) i ddatblygu’r opsiwn a ffafriwyd ym mis Chwefror 2012. Yna, bu iddynt wneud nifer o arolygon ac adroddiadau ecolegol a datblygu’r opsiwn a ffafriwyd hyd at y cam dylunio. Cyhoeddwyd y byddai Llywodraeth Cymru’n ariannu’r dewis a ffafriwyd ym mis Rhagfyr 2012.

 

Yn dilyn adolygiad o fodelu hydrolig y cynllun, nodwyd bod angen rhagor o gapasiti storio a chafwyd ailwerthusiad o opsiynau posibl.  

 

Mae opsiwn newydd a ffafrir bellach wedi ei bennu ac mae’r ailgynllunio’n mynd rhagddo. Ym mis Ionawr 2016, datganodd Llywodraeth Cymru y byddai'n ariannu'r cynllun diwygiedig a chynlluniwyd y gwaith adeiladu ar gyfer 2017/18.

Ffeithiau Allweddol:

Hyrwyddir y cynllun gan:

Cyngor Bro Morgannwg

 

Ariennir y cynllun gan:

 - Cyngor Bro Morgannwg

 - Llywodraeth Cymru

 

Eiddo mewn perygl o lifogydd:

49

 

Amcan o Gost y cynllun:

£3.8m

 

Amserlen ddisgwyliedig:

Dylunio a datblygu o 2012 i 2017

 

Adeiladu o 2017 i 2018

 

Amcan cyffredinol:

Gostwng y perygl o lifogydd ym mhentref Llan-faes yn sylweddol.

 

Prif swyddog:

Clive Moon

 

Cyngor Bro Morgannwg
Yr Alpau
Gwenfô
CF5 6AA