Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

0 percentBenthyciadau Tai Di-log

Mae Cyngor Bro Morgannwg, mewn partneriaeth â  Llywodraeth Cymru yn darparu benthyciadau di-log i wella safon isel tai ledled Bro Morgannwg. 

 

Mae’r Cyngor yn cynnig benthyciadau tai heb log. Mae benthyciadau ar gael i helpu perchen-feddianwyr gyda gwaith trwsio hanfodol, i helpu perchnogion i ddod ag eiddo gwag hir-dymor yn ôl i ddefnydd, a hefyd i helpu landlordiaid/datblygwyr i drosi adeiladau gwag yn unedau preswyl.

 

 

Empty Homes banner

 

 

 

Paintbrush iconBenthyciad Eiddo Gwag Landlordiaid

Mae benthyciadau ar gael i gynorthwyo perchnogion i wneud gwaith atgyweirio neu wella fel bo modd byw yn y cartref. Bydd y benthyciad ar gael i berchnogion sy’n dymuno gwerthu neu rentu’r eiddo. Gellir defnyddio’r benthyciad ar gyfer gwaith ar eiddo preswyl neu adeiladau masnachol, gan gynnwys rhannu eiddo’n fflatiau. Rhaid bod yr eiddo’n wag am leiafswm o chwe mis.  

 

Gall perchnogion eiddo gwag, elusennau, busnesau a datblygwyr tai wneud cais am fenthyciad di-log. Gall ymgeiswyr wneud cais am fenthyciad o hyd at £35,000 yr uned, a’r uchafswm yw £250,000 i bob ymgeisydd. Caiff y benthyciad ei ad-dalu dros gyfnod o ddwy flynedd os caiff yr eiddo ei werthu, neu bum mlynedd os caiff yr eiddo ei osod.  

 

Benthyciad Eiddo Gwag Landlordiaid - Cwestiynau Cyffredin

 

Dripping tap iconBenthyciad Eiddo Gwag Perchen–Feddiannwyr

Mae benthyciadau ar gael i berchnogion sy’n dymuno byw mewn eiddo sy’n wag ar hyn o bryd. Gellir defnyddio’r benthyciad i wneud gwaith atgyweirio i alluogi perchennog eiddo gwag i fyw yno ar ôl cwblhau’r gwaith. Gall gwaith gynnwys gosod boeleri gwres canolog newydd, atgyweirio systemau trydanol a gwaith i waredu lleithder. 

 

Caiff ymgeiswyr wneud cais am fenthyciad di-log o swm rhwng £1,000 a £35,000, a gaiff ei ad-dalu dros gyfnod o hyd at bum mlynedd. 

 

Benthyciad Eiddo Gwag Perchen–Feddiannwyr - Cwestiynau Cyffredin

 

Pencil and spanner iconBenthyciad Perchen-Feddiannwyr (Gwella Cartref)

Mae benthyciadau ar gael i gynorthwyo perchnogion-feddiannwyr i wneud gwaith sy’n hanfodol i sicrhau bod eu cartref yn ddiogel ac yn gynnes. Gall y gwaith gynnwys gosod boeleri gwres canolog newydd, atgyweirio systemau trydanol, gwaith i waredu lleithder ac adnewyddu ffenestri a drysau diffygiol.  

 

Caiff ymgeiswyr wneud cais am fenthyciad di-log o swm rhwng £1,000 a £35,000, a gaiff ei ad-dalu dros gyfnod o 5-10 mlynedd.   

 

Benthyciad Perchen-Feddiannwyr (Gwella Cartref) - Cwestiynau Cyffredin

 

Cymorth TAW ar Eiddo Gwag 

Mae gwneud tai gwag yn addas i fyw ynddynt unwaith eto’n medru bod yn ddrud, yn enwedig pan fo angen gwneud gwaith adnewyddu sylweddol arnynt. Fodd bynnag, mae’r Llywodraeth wedi cyflwyno nifer o newidiadau i’r system dreth a allai leihau costau, o bosib.

 

Gwybodaeth bellach 

Codir ffi am wneud cais am fenthyciad, a bydd gofyn i ymgeiswyr ddangos eu bod yn medru ad-dalu’r benthyciad o fewn terfyn amser penodol. Caiff benthyciadau eu gwarantu gan yr eiddo, a bydd morgeisi cyfredol yn cael eu cloriannu. Ni all y morgais a / neu’r benthyciad fod yn fwy nag 80 y cant o werth yr eiddo.  

Cartrefi Clyd Llywodraeth CymruNest_Final_RGB

Mae Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru, sy'n cynnwys cynlluniau Nyth, yn darparu cymorth ariannol i wneud gwelliannau effeithlonrwydd ynni gartrefi incwm isel a'r rheini sy'n byw mewn cymunedau difreintiedig ledled Cymru.


Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyngor diduedd am ddim, ac os ydych yn gymwys, becyn o welliannau ynni-effeithlon i'r cartref am ddim, megis boeler newydd, gwres canolog neu inswleiddio. Gall hyn leihau eich biliau ynni a gall fod o fudd i'ch iechyd a'ch llesiant.


Os ydych yn ei chael hi'n anodd cadw eich cartref yn gynnes neu ymdopi â'ch biliau ynni, ffoniwch ni ar Radffon 0808 808 2244 neu ymwelwch y wefan www.nyth.llyw.cymru/cy/

 

Cysylltu â ni 

Os ydych yn dymuno derbyn gwybodaeth bellach am y cynlluniau benthyciadau neu becyn cais, llenwch y ffurflen ar-lein  neu gysylltu â:   

 

Eleri Nicholas, Swyddog Cartrefi Gwag a Benthyciadau,

Adfywio a Chynllunio,

Cyngor Bro Morgannwg,

Swyddfa’r Doc,

Heol yr Isffordd,

Y Barri,

CF63 4RT