Cost of Living Support Icon

Enghreifftiau o eiddo sydd wedi ei ailddatblygu

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid i Gyngor Bro Morgannwg drawsnewid eiddo gwag yn gartrefi ledled Bro Morgannwg. Mae benthyciadau di-log ar gael drwy’r cynlluniau Troi Tai’n Gartrefi a Benthyciadau Gwella Tai.

 

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru’r cynllun Troi Tai’n Gartrefi ym mis Ebrill 2012 a’r cynllun Benthyciadau Gwella Tai ym mis Ebrill 2015.

 

Ym mis Chwefror 2018, addaswyd y telerau cyllido ac ailenwyd y benthyciadau. Mae Cyngor Bro Morgannwg nawr yn cynnig Benthyciad Eiddo Gwag i Landlordiaid, y gellir ei ddefnyddio ar gyfer eiddo y mae angen gwaith adnewyddu arnynt cyn cael eu gosod neu’u gwerthu (mae hyn yn debyg i’r Cynllun Troi Tai’n Gartrefi blaenorol). Hefyd cynigir Benthyciad Eiddo Gwag i Berchen-feddianwyr i alluogi perchenogion eiddo i fyw yn eu heiddo eu hunain sy'n wag o ganlyniad i'r ffaith bod angen gwaith arno.

 

Yn ogystal, mae Benthyciad i Berchen-feddianwyr ar gael i berchenogion eiddo sy’n byw mewn eiddo y mae angen gwaith arno.

 

Ers i’r cynlluniau ddod i rym, mae Cyngor Bro Morgannwg wedi rhoi benthyg dros £1,250,000 i ymgeiswyr. Mae nifer o anheddau gwag wedi cael eu haddasu i fyw ynddynt yn sgil y cyllid hwn, sydd yn ei dro wedi arwain at gyflawni targedau Llywodraeth Cymru.

 

Isod, gwelir enghreifftiau o eiddo gwag hirdymor sydd wedi cael eu trawsnewid trwy’r fenthyciadau tai a hwylusir gan Gyngor Bro Morgannwg.


Roedd eiddo ar Stryd Fawr Penarth yn wag am beth amser ac yn ystod 2018/2019 cafodd ei drawsnewid yn eiddo 2 ystafell wely unigryw wedi defnyddio arian benthyciadau tai.  Cafodd yr eiddo ei osod yn llwyddiannus yn fuan ar ôl cwblhau’r gwaith. 

 

High Street, PenarthED

High Street, Penarth1ED

High Street, Penarth3ED

High Street, Penarth4ED

High Street, Penarth5ED

High Street, Penarth6ED

 

Yn ystod 2018, cafodd lle storio ar Salop Place, Penarth ei drawsnewid yn annedd 2 ystafell wely trwy ddefnyddio arian benthyciadau tai ac erbyn hyn mae wedi’i osod ac mae rhywun yn byw yno. 

 

Salop Place, PenarthED

Salop Place, Penarth2ED

Salop Place, Penarth4ED

Salop Place, Penarth3ED

Salop Place, Penarth5ED

Salop Place, Penarth6ED

 

Cafodd byngalo ar Ash Grove, y Barri, oedd wedi bod yn wag am amser hir ei drawsnewid yn ystod 2017/2018 gydag arian benthyciad tai. Mae’r eiddo wedi’i osod yn llwyddiannus i deulu ers cwblhau’r gwaith. 

 

Ash Grove, Barry ED

Ash Grove, Barry2ED

Ash Grove, Barry3ED

Ash Grove, Barry4ED

Ash Grove, Barry5ED

Ash Grove, Barry6ED

 

Yn 2017, dechreuodd project adnewyddu ar fyngalo ar Laura Street, y Barri oedd wedi bod yn wag am 5 mlynedd. Roedd angen benthyciad tai er mwyn cwblhau'r gwaith.  Ers cwblhau’r gwaith yn 2018, mae teulu o 4 wedi bod yn byw yn yr eiddo.

 

Laura St, Barry5ED

Laura St, Barry4ED

Laura St, Barry6ED

Laura St, Barry2ED

Laura St, Barry3ED

Laura St, BarryED

 

Cafodd eiddo gwag oedd yn cael ei ddefnyddio’n uned fasnachol ac 1 uned breswyl ar Heol Holton, y Barri ond oedd wedi bod yn wag am 5 mlynedd ei drawsnewid yn 2018 yn 4 uned breswyl ac er mwyn diweddaru’r lle masnachol. Cafodd arian benthyciadau tai er mwyn trawsnewid yr unedau preswyl. Mae hyn yn cynnig tai fforddiadwy ac erbyn hyn mae rhywun yn byw ym mhob un o'r unedau. 

 

Holton Road, BarryED

Holton Road, Barry2ED

Holton Road, Barry6ED

Holton Road, Barry4ED

Holton Road, Barry5ED

Holton Road, Barry3ED

Yr Hen Orsaf Dân, Court Road, Y Barri. Cawsai’r adeilad hwn ei esgeuluso ers blynyddoedd maith, ond bellach, mae wedi’i drawsnewid i saith fflat a chyn-dŷ coets. 

 

  Old fire station

 

  Old Fire Station

 

  Old Fire Station

 

Old Fire Station

Old Fire Station

Old Fire Station

Fflatiau fu’n wag dros gyfnod hir uwchben safle masnachol gwag ar Holton Road, y Barri. Drwy gymorth benthyciad Troi Tai’n Gartrefi, cafodd yr eiddo ei drawsnewid i bum fflat. 

 

Holton Road

 

Holton Road

 

Holton Road

Holton Road

 

Holton Road

 

Holton Road

 

Holton Road

Holton Road

Holton Road

Mae’r adeilad gwag hwn ar Winston Road, y Barri, wedi cael ei drawsnewid i ddau fflat drwy gymorth benthyciad Troi Tai’n Gartrefi. 

 

Winston Road

 

Winston Road

 

Winston Road

 

 Winston Road

 Winston Road

 Winston Road

Nid oedd yr unedau swyddfa ar Stanwell Road ym Mhenarth mewn defnydd, ac maent wedi cael eu trawsnewid i dri fflat drwy gymorth y cynllun benthyciadau.

 

Stanwell Road

 

Stanwell Road

 

Stanwell Road

 

Stanwell Road

Stanwell Road

Stanwell Road

Gyda chymorth gan y cynllun Houses into Homes, mae perchennog yr eiddo gwag hwn ar Broad Street wedi adnewyddu 3 fflat.  

 

Broad Street 006

Broad Street 005

Broad Street 007

Broad Street 003

 

Broad Street 001

Broad Street 004

 

 

Cysylltwch â Ni

Os hoffech ragor o wybodaeth am y cynlluniau benthyciadau cysylltwch â: 

 

Benthyciadau Tai

Adfywio a Chynllunio

Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd y Dociau

Subway Road

Y Barri

CF63 4RT