Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Gwasanaethau Larwm Telecare

Mae Teleofal yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau a chyfarpar sy’n defnyddio technoleg i alluogi i bobl fregus fyw bywyd mwy annibynnola mwy diogel yn eu cartrefi eu hunain. 

 

 

Gosod Teleofal am ddim

Mae’r gwaith gosod yn rhad ac am ddim ar hyn o bryd. Codir tâl wythnosol o £5.34 o'r wythnos ar ôl y gwaith gosod. 

 

Oherwydd y newidiadau a wnaed i’r cymorth ariannol sydd ar gael yn ddiweddar, mae’n bosib y bydd cyllid Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru yn gallu talu am y gost o fonitro’r gwasanaeth larwm; mae’r unigolyn yn gymwys os yw mewn perygl o faglu, llithro neu gwympo (os yw o dan 60 oed a hefyd yn derbyn budd-daliadau salwch/anabledd, gallai fod angen tystiolaeth feddygol). Felly bydd y tâl wythnosol yn gostwng i £4.10.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn Teleofal ac am gael gwybod mwy, cysylltwch â:

 

Ffurflen gyswllt ar-lein Teleofal

Beth yw TeleV?

Mae TeleV yn darparu cefnogaeth i bobl yn eu cartrefi eu hunain gyda chymorth technoleg a gwasanaethau ymateb cymunedol.

 

Gellir defnyddio’r system ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos, 365 diwrnod y flwyddyn. Waeth beth yw’r rheswm – clywed sŵn yng nghanol y nos, cael damwain yn y cartref neu argyfwng meddygol – bydd y teleffonydd yn trefnu help cyn gynted â phosibl.

 

Mae’r teleffonydd yno hefyd i gynnig cefnogaeth gyfeillgar mewn llais cysurlon, i leddfu unrhyw ofidiau a thawelu eich meddwl. 

 

I bwy mae TeleV? 

 • Pobl ag anabledd

 • Pobl sy'n byw gyda salwch difrifol neu gronig

 • Pobl sy'n gadael yr ysbyty ar ôl llawdriniaeth neu salwch

 • Pobl sy'n teimlo'n ansicr neu'n fregus

 • Pobl sydd mewn perygl rhag trais domestig

 

Beth yw'r manteision? 

 • Gwasanaeth cyfeillgar, urddasol

 • Cyfarpar sy'n hawdd i'w ddefnyddio

 • Tawelwch meddwl i gleientiaid a'u teulu/ffrindiau

 • Ysgafnhau pwysau ymrwymiad amser y teulu neu gynhalydd

 • Amrywiaeth o becynnau i ddiwallu anghenion unigolion a gweddu i'w hamgylchiadau

 • Sicrhau bod help ar gael o gyffwrdd botwm

Geirdaon

“Dwi mor ddiolchgar am y gwasanaeth. Mae’n amhrisiadwy.  Mae wedi achub fy mywyd sawl gwaith ar ôl i fi gael sawl trawiad ar y galon. Allen i ddim bod hebddo.” - Mrs Howcroft, 89 oed


“Rwy am aros i fyw yn fy myngalo cyfarwydd gyhyd ag y gallaf. Mae gwybod bod rhywun yno ar wasgiad botwm os rwy’n syrthio, yn nerfus neu mewn panig yn rhoi gymaint o gysur” – Mrs Jones.


“Mae’r gwasanaeth yn ardderchog. Mae wedi gwneud gwahaniaeth mawr i fi dros y blynyddoedd, ar dri achlysur gwahanol.  Pan syrthiais yn y gegin atebodd y gweithredydd bron yn syth, fe arhosodd ar y lein yn siarad â fi nes i'm nai gyrraedd, roedd hi'n gyfeillgar iawn ac yn gefn i fi drwy'r sefyllfa.  Fyddwn i ddim eisiau bod hebddo, mae’n gysur mawr i fy mhlant hefyd. Mae’n werth pob ceiniog am fy mod i'n teimlo'n ddiogel yn fy nghartref." - Mrs Vera Tanner, 89 oed


“Mae fy niolch i’r tîm yn fawr dros ben a heb amheuaeth, maent wedi arbed fy mywyd ddwywaith gyda’u hymateb i fy ngalwadau. Diolch i chi gyd.” #bywynannibynnol #tawelwchmeddwl – Mrs Phillips

 

Os oes gennych chi neu rhywun chi'n adnabod y gwasanaeth Teleofal, byddai tîm @VOG wrth eu bodd yn clywed eich straeon.

TeleV Plus-logo

TeleV+

Ail lefel Telecare yw TeleV+, sef gwasanaeth arbenigol wedi ei deilwra at anghenion unigol. Er mwyn cymhwyso ar gyfer y gwasanaeth hwn, bydd meini prawf i’w cyflawni, ac fel arfer, byddwch yn dod atom drwy atgyfeiriad gan weithwyr iechyd proffesiynol.

 • Dod o hyd i gyfarpar ar gyfer anghenion penodol unigolion

 • Asesiadau manwl

 • Peiriant galw i gynhalwyr

 • Synhwyrydd syrthio, synwyryddion epilepsi, tracwyr lloeren, synwyryddion gwely ac allanfa, er enghraifft

 

Gwasanaeth TeleV+

Prif bobl gyswllt

Dyma’r nifer fach o bobl benodol, er enghraifft, aelodau’r teulu neu ffrindiau, sydd ag allwedd i’r tŷ, neu sy’n gwybod rhif cod y system fynediad i’r bocs diogelwch ar y wal tu allan lle cedwir allwedd wrth gefn.

 

Os oes angen cymorth arnoch mewn argyfwng, bydd y teleffonydd yn siarad â chi drwy’r uchelseinydd yn yr uned gartref, a bydd yn medru eich clywed drwy’r meicroffon pwerus er mwyn deall y rheswm dros yr alwad. Bydd e neu hi hefyd yn cyfeirio at y wybodaeth bersonol rydych chi wedi ei rhoi i ni er mwyn penderfynu sut i weithredu orau yn y sefyllfa gyfredol.

 

Hyd yn oed os na all y teleffonydd eich clywed, neu rydych chi’n medru ateb, bydd yn anfon help. Bydd yn cysylltu â meddyg brys, criw ambiwlans, y gwasanaeth tân neu’r heddlu ac yn rhoi mynediad iddynt. Bydd y teleffonydd hefyd yn cysylltu â’ch prif bobl gyswllt os nad oes angen y gwasanaethau argyfwng, i’w hysbysu o’r sefyllfa, neu os oes angen iddyn nhw roi mynediad i’r tŷ i rywun arall.

 

(Os oes arnoch angen y Gwasanaeth Tân neu’r heddlu ac rydych chi’n medru cyrraedd y ffôn, rydyn ni’n argymell i chi gysylltu â nhw gyntaf ac yna ffonio Gwasanaeth Larwm TeleV.)

 • Alla i ddiffodd fy larwm?

  Na. Mae’n rhaid i’r larwm fod wedi ei gysylltu â’r cyflenwad trydan ac aros ymlaen 24 awr y dydd.

   

  Os caiff eich larwm ei ddiffodd yn anfwriadol, bydd y ganolfan fonitro’n cael ei hysbysu a bydd yn eich ffonio i ofyn i chi ei ailgysylltu. 

 • Alla i wisgo fy nhlws yn y bath/ y gawod?

  Mae’r tlws yn gwrthsefyll dŵr a gallwch ei wisgo yn y gawod, ond ni ddylech ei roi o dan y dŵr fel mewn bath. Cadwch y tlws o fewn cyrraedd wrth ymyl y bath rhag ofn. 

 • Beth wnaf i pan fydd fy mhrif bobl gyswllt yn mynd ar wyliau?

  Rhowch wybod i ni pan fydd hyn yn digwydd er mwyn i ni wneud trefniadau eraill gyda chi.

 • Oes angen i mi roi gwybod i chi os ydw i’n mynd i ffwrdd?

  Oes. Hysbyswch ni o’r dyddiadau er mwyn i ni ddiweddaru ein cofnodion a rhoi cyngor i chi am ddiffodd y system. 

 • Beth ddylwn i ei wneud os ydw i wedi gwasgu’r botwm yn anfwriadol?

  Peidiwch â phoeni dim os yw hyn yn digwydd. Does dim ots gennym dderbyn galwadau anfwriadol o gwbl. Gall dawelu eich meddwl chithau hefyd o ddeall pa mor sydyn rydyn ni’n ymateb.

 • Alla i wisgo’r tlws yn y gwely?

  Dydyn ni ddim yn argymell i gleientiaid wneud hyn oherwydd gallech wasgu’r botwm yn eich cwsg. Bydd y ffôn yn eich deffro os yw e ger llaw, neu bydd un o’ch pobl gyswllt yn ymweld â chi os nad ydych chi’n ateb y ffôn. Cofiwch gadw’r tlws wrth ymyl y gwely rhag ofn fod ei angen yn ystod y nos.

 • Beth ddylwn i ei wneud os yw fy sefyllfa feddygol neu fy manylion cyswllt yn newid?

  Mae’n bwysig i chi ein hysbysu o unrhyw newidiadau i’ch sefyllfa, yn cynnwys rhif ffôn newydd, symud tŷ, newid prif berson cyswllt ac ati. Rhowch wybod i ni ar unwaith os yw eich sefyllfa’n newid. 

 • Pa mor fuan fydd rhywun yn fy nghyrraedd i mewn argyfwng?

  Yn anffodus, ni allwn warantu amser yn yr achos hwn. Gallwn eich sicrhau ein bod yn ceisio danfon eich prif bobl gyswllt neu’r gwasanaethau brys atoch chi cyn gynted ag y bo modd. 

 • Fydd y cleient yn medru defnyddio’r ffôn sydd ganddo eisoes? 

  Bydd, a bydd yn medru gwneud galwadau yn yr un modd ag o’r blaen. Pan fyddwn ni’n gosod uned larwm, bydd yn cael ei gwifrio i soced ffôn y cleient, ac bydd y ffôn cyfredol yn cael ei wifrio i uned y larwm.

   

  Bydd y cleient yn medru defnyddio’i ffôn yn y ffordd arferol. Os bydd y larwm yn seinio yn ystod galwad ffôn gyffredin, bydd y system yn hawlio rheolaeth dros y lein ac yn datgysylltu’r alwad, yna’n galw’r cyfrifiadur monitro yn y ganolfan rheoli. 

 • Oes llawer o waith i’w wneud i osod y system? 

  Os oes gan gleient soced ffôn a soced y prif gyflenwad trydan yn weddol agos at ei gilydd – ar yr un wal sydd orau – y cyfan sydd angen i ni ei wneud yw gwifrio uned y larwm i mewn i’r socedau trydan a ffôn. Os nad oes llinell ffôn gan y cleient, bydd angen gosod un drwy gysylltu â darparwr gwasanaethau ffôn. Gallwn ni helpu’r cleient â’r alwad hon ar ei gais.

 • Beth sy’n digwydd yn achos toriad trydan, neu os yw’r cleient yn diffodd cyflenwad trydan uned y larwm yn anfwriadol?

  Bydd yr uned yn cysylltu’n awtomatig â’i chyflenwad batri wrth gefn. Bydd yn gwneud sŵn rhybudd treiddgar, a bydd hyn yn hysbysu’r Ganolfan Rheoli Argyfwng fod y pŵer wedi methu.

   

  Bydd y Ganolfan Rheoli yn gweithredu yn y modd mwyaf priodol.

   

  Mae’r batri yn para am 40 awr, a phetaent hwy’n methu hefyd, sy’n annhebygol, byddai uned y larwm yn gweithredu fel ffôn cyffredin.

 • Beth os yw’r cleient yn tynnu gwifren uned y larwm o’r soced yn ddamweiniol?

  Bydd yr uned yn bipian yn uchel neu’n rhoi rhybudd ar lafar i dynnu sylw’r cleient at y ffaith fod y larwm wedi ei ddatgysylltu.

   

  Yn anffodus, ni fydd yr uned yn medru hysbysu’r Ganolfan Rheoli Argyfwng fod yr uned wedi ei datgysylltu o’r llinell ffôn.

 • Beth os yw’r cleient yn gwasgu’r botwm yn anfwriadol?

  Nid yw ffonio’r Ganolfan Rheoli Argyfwng yn anfwriadol yn broblem. Byddwn ni’n cofnodi’r alwad, yn gwirio nad oes angen cymorth ar y cleient ac yn dod â’r alwad i ben.

    

  A dweud y gwir, rydyn ni’n croesawu gwasgiadau damweiniol, ac rydym yn gofyn i chi brofi eich tlws bob mis i’ch sicrhau ei fod yn gweithio. 

 • Beth os bydd uned larwm y cleient yn methu?

  Dylai’r cleient gysylltu â’r Ganolfan Rheoli Argyfwng, ac fe drefnwn ni i’r uned gael ei hatgyweirio neu osod un newydd. Byddwn yn gosod uned newydd cyn gynted â phosibl, ac maen’n nod gennym ymweld â chi neu ymateb erbyn diwedd y diwrnod gwaith drannoeth eich galwad.