Cost of Living Support Icon

 

Cyngor yn parhau i alw am welliannau i Lannau yr Barri

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn parhau i bwyso ar gwmnïau adeiladu i ddarparu amrywiaeth o gyfleusterau cymunedol sy'n gysylltiedig â'r datblygiad tai yng Nglannau'r Barri.

 

  • Dydd Iau, 02 Mis Tachwedd 2023

    Bro Morgannwg

    BarriYm mis Awst, cyhoeddodd y Cyngor ei fod yn ystyried camau cyfreithiol yn erbyn Consortiwm y Glannau, sy'n cynnwys adeiladwyr tai cenedlaethol Persimmon Homes, Taylor Wimpey a Barratt Homes, dros oedi difrifol wrth ddarparu'r elfennau hyn o'r cynllun.


Ers hynny, mae gwaith i wasanaethu'r consortiwm gyda gwaharddeb wedi dechrau, a fydd yn atal gwerthu mwy o dai nes bod y materion hyn yn cael eu datrys.

 

waterfront

Bu Arweinydd y Cyngor, Lis Burnett, y Prif Weithredwr Rob Thomas ac uwch staff eraill hefyd yn cwrdd â nifer mawr o breswylwyr y glannau ym mar Espresso Academi i ddeall eu rhwystredigaethau'n llawn.


Yn dilyn hynny, mae'r Cyngor wedi cwrdd â Chonsortiwm y Glannau ddwywaith y mis mewn ymdrech ar y cyd i wneud cynnydd sylweddol a chyflym ar y materion y mae angen mynd i'r afael â nhw.


Mae hynny wedi arwain at osod arwyneb ar ffyrdd, adeiladu, plannu, tirlunio a gwneud gwaith arall ynghyd â datblygiadau sylweddol ynglŷn â'r Ganolfan Ardal, safle ar gyfer bwytai a siopau.

Dwedodd y Cynghorydd Burnett:  "Rwy'n falch ein bod yn gwneud rhywfaint o gynnydd o’r diwedd, mae’n debyg, o ran cyflawni agweddau cymunedol hirhoedlog ar y datblygiad yng Nglannau'r Barri.

 

"Ar ôl cwrdd â phreswylwyr y glannau, rydym yn deall yn uniongyrchol yr anawsterau y maent yn eu hwynebu ac yn rhannu eu hanfodlonrwydd ar sefyllfa annerbyniol sydd wedi mynd ymlaen am lawer rhy hir.

 

"Mewn cyfarfodydd rheolaidd, rydym wedi gwneud cryfder ein teimladau'n glir i'r datblygwyr heb flewyn ar dafod ac, er ei bod yn ymddangos bod y neges yn cael ei chlywed o'r diwedd, nid yw'r Cyngor ar fin troi'n ôl.

 

"Rydym am i'r holl waith rhagorol gael ei gwblhau cyn gynted â phosibl a byddwn yn defnyddio pob dull sydd ar gael o gyflawni hyn. Mae hynny'n cynnwys cymryd camau cyfreithiol, a chafodd gohebiaeth ynglŷn â’r broses honno ei hanfon at y datblygwyr yn ddiweddar.”

Mae'r cynnydd o ran elfennau cymunedol datblygiad Glannau’r Barri yn cynnwys:
• Gosod arwyneb ar Ffordd y Dociau a chynllunio ar gyfer trefniant o flociau pafin uchel yno.

• Cwblhau a chomisiynu nodwedd ddŵr ac ardaloedd cyfagos ag arwyneb caled rhwng Clos a Lôn y Rheilffordd.

• Plannu cymysgedd o hadau gwyllt newydd rhwng Clos a Lôn y Rheilffordd.

• Gosod palmentydd ac adeiladu waliau cynnal ar hyd Cei’r Dociau.

• Gosod palmentydd yng Nghei’r Dwyrain.

• Tynnu symiau sylweddol o bridd yng Nghei’r Dwyrain er mwyn creu parc.

• Archebu blychau plannu coed ychwanegol ar gyfer y Ganolfan Ardal.

• Rhoi caniatâd cynllunio i ehangu'r amrywiaeth o fusnesau a all lenwi lle yn y Ganolfan Ardal.

• Trosglwyddo dau bod sy’n sefyll ar eu pennau eu hunain yn y Ganolfan Ardal i berchnogion newydd.


Mae'r datblygwyr wedi nodi rhaglen gynhwysfawr o waith ar ffurf siart sy'n galluogi preswylwyr i weld amserlen gweithgareddau’r dyfodol. Mae hon ar gael ar wefan Cyngor Bro Morgannwg.