Cost of Living Support Icon

 

Applications for the Vale Business Development Grant Fund Are Now Open

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi dyrannu arian o'i Gronfa Ffyniant Gyffredin i gefnogi datblygiad busnesau lleol.

  • Dydd Llun, 11 Mis Medi 2023

    Bro MorgannwgVale business development grant fund logo

Nod y cymorth ariannol yw ysgogi arloesedd, twf a datgarboneiddio ymhlith busnesau, gan yn y pen draw ysgogi twf economaidd a chreu swyddi ar draws y Sir.

 

Mae grantiau bach, canolig a mawr ar gael yn amrywio o £5,000 i £300,000.  Bydd yr holl grantiau'n cael eu cynnig ar raddfa 50% o gyllid grant a 50% o arian cyfatebol ar gyfer prosiectau.

 

Gall busnesau sydd wedi bod yn masnachu am 12 mis neu fwy gofrestru eu diddordeb am gyllid ar wefan Bro Morgannwg: https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/working/Business-Support/Vale-Business-Development-Grant-Fund.aspx

 

Gwahoddir busnesau hefyd i fynychu digwyddiad galw heibio ar 18 Medi i ddarganfod mwy am y grantiau a thrafod eu cymhwysedd gyda thîm Datblygu Economaidd y Cyngor. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Gelfyddydau'r Memo yn y Barri rhwng 9am a 4pm. 

Vale Business Development Grant Fund Launch event on 18 September at the Memo

Dywedodd Y Cynghorydd Bronwen Brooks, Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet dros Leoedd Cynaliadwy: "Rwy'n falch iawn bod y Cyngor yn gallu cefnogi busnesau ledled y Fro i dyfu, arloesi a datgarboneiddio.

 

"Bydd y penderfyniad i ddyrannu cyllid ffyniant cyffredin yn uniongyrchol i fusnesau yn symleiddio'r broses ymgeisio ac yn sicrhau bod arian ar gael yn haws i fusnesau ei ddefnyddio.

 

"Mae llawer o fusnesau yn wynebu amgylchedd masnachu heriol ac felly rydym yn disgwyl gweld diddordeb mawr yn y gronfa.

 

"Gyda meini prawf cymhwysedd eang, rydym yn gobeithio clywed gan ystod eang o fusnesau sydd â syniadau amrywiol am brosiectau.

 

"Rwy'n annog pob busnes sefydledig i ystyried sut y gallai'r cyllid gefnogi eu nodau, ac edrychaf ymlaen at glywed am y straeon llwyddiant niferus y byddaf yn sicr yn dod o ganlyniad."